Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

DatoFOR-1990-06-29-492
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1990 569
Ikrafttredelse01.09.1990
Sist endretFOR-2015-09-25-1082 fra 01.10.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§2, LOV-1965-06-18-4-§31b
Kunngjort
Rettet19.06.2014 (§ 1)
KorttittelForskrift om forelegg i vegtrafikksaker

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 29. juni 1990 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 2 og § 31b. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 sep 1993 nr. 856, 5 sep 1997 1997 nr. 962, 6 mars 1998 nr. 182, 26 nov 1999 nr. 1187, 17 des 1999 nr. 1355, 14 des 2001 nr. 1414, 6 des 2002 nr. 1360, 5 des 2003 nr. 1427, 7 jan 2005 nr. 3, 22 april 2005 nr. 348, 4 mai 2007 nr. 479, 11 juni 2010 nr. 801, 20 mai 2011 nr. 509, 13 juni 2014 nr. 727, 25 sep 2015 nr. 1082.
Rettelser: 19.06.2014 (§ 1).

§ 1.Trafikklovbrudd som kan bøtelegges ved forenklet forelegg
1.Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
- når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er,
a)til og med 5 km/tkr600,-
b)til og med 10 km/tkr1600,-
c)til og med 15 km/tkr2900,-
d)til og med 20 km/tkr4200,-
e)til og med 25 km/tkr6500,-
- når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er,
j)til og med 5 km/tkr600,-
k)til og med 10 km/tkr1600,-
l)til og med 15 km/tkr2600,-
m)til og med 20 km/tkr3600,-
n)til og med 25 km/tkr4900,-
o)til og med 30 km/tkr6500,-
p)til og med 35 km/tkr7800,-
- når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
q)36 km/t til og med 40 km/tkr9000,-.
2.kjøring med motorvogn
a)i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område, skiltforskriften § 23 og § 24
b)med for kort avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3.kr5 200,-
3.kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene,
302 Innkjøring forbudt,
306.0, 306.1 og 306.3-5 Trafikkforbud,
330 Svingforbud,
332 Vendingsforbud,
402 Påbudt kjøreretning,
404 Påbudt kjørefelt,
406 Påbudt rundkjøring,
508 Kollektivfelt, trafikkreglene § 5,
509 Sambruksfelt, trafikkreglene § 5,
526 Envegskjøring,
548 Gågatekr4200,-
4.kjøring med motorvogn,
a)i sperreområde begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, skiltforskriftene § 22 trafikkskilt 1014 og § 21 nr. 4
b)på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene § 4
c)i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene § 6
d)på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje, skiltforskriftens § 22 og § 21 nr. 4kr3 200,-
5.trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn,
a)til høyre
b)like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte
c)foran gangfelt
d)ved ikke å ha forvisset seg om at
1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller
2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham
e)i strid med trafikkskiltene
334 Forbikjøringsforbud
335 Forbikjøringsforbud for lastebilkr5200,-
6.fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt,
a)i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp,
b)overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7,
c)overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9,
d)ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, trafikkreglene § 7,
e)overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, trafikkreglene § 7,
f)i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdselkr5200,-
7.kjøring med motorvogn,
a)uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
b)uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
c)med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
d)uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3
e)der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23
f)med større antall personer på noen av sitteinnretningene, eller på andre plasser enn kjøretøyet er registrert for, forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1,
g)der foreskrevne kjennemerker mangler, forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5kr2000,-
8.kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkel er registrert for, vegtrafikkloven § 23 jf. § 13kr4200.-
9.vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy,
a)under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virkerkr2000,-
b)3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virkerkr4000,-
10.trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkvegkr1300,-
11.kjøring med sykkel,
a)uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15 og forskrift om krav til sykkel § 5
b)i strid med trafikksignallys med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften § 24
c)i strid med skilt
302 Innkjøring forbudt
306.0 Forbudt for alle kjøretøy
306.6 Forbudt for syklende
306.8 Forbudt for syklende og gående
d)på motorveg og motortrafikkveg, trafikkreglene § 4kr900,-
12.Overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23bkr1300,-
13.Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a, jf. forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvognkr2 000,-
14.kjøring med selvbalanserende kjøretøy i strid med bestemmelser i nr. 1 til 10 og 12halv sats av det som gjelder for motorvogner
15.kjøring med selvbalanserende kjøretøy på veger med fartsgrense over 60 kilometer i timenkr2000,-
 
0Endret ved forskrifter 5 sep 1997 nr. 962 (i kraft 1 nov 1997), 6 mars 1998 nr. 182 (i kraft 1 mai 1998), 26 nov 1999 nr. 1187 (i kraft 1 jan 2000), 17 des 1999 nr 1355 (i kraft 15 mars 2000), 14 des 2001 nr. 1414 (i kraft 1 juli 2002), 6 des 2002 nr. 1360 (i kraft 1 jan 2003), 5 des 2003 nr. 1427 (i kraft 1 jan 2004), 7 jan 2005 nr. 3 (i kraft 1 feb 2005), 22 april 2005 nr. 348 (i kraft 7 okt 2005 og 1 juni 2006 iflg forskrift 7 okt 2005 nr. 1221), 4 mai 2007 nr. 479, 11 juni 2010 nr. 801 (i kraft 1 juli 2010), 20 mai 2011 nr. 509 (i kraft 1 juli 2011), 13 juni 2014 nr. 727 (i kraft 1 juli 2014), 25 sep 2015 nr. 1082 (i kraft 1 okt 2015).
§ 2.Fellesbot

Foreligger det flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50%. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige kr 15 000,-.

Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.

0Endret ved forskrifter 5 sep 1997 nr. 962 (i kraft 1 nov 1997), 26 nov 1999 nr. 1187 (i kraft 1 jan 2000), 6 des 2002 nr. 1360 (i kraft 1 jan 2003), 5 des 2003 nr. 1427 (i kraft 1 jan 2004), 7 jan 2005 nr. 3 (i kraft 1 feb 2005), 11 juni 2010 nr. 801 (i kraft 1 juli 2010).
§ 3.Subsidiær fengselsstraff

Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

1.ved bot til og medkr 3000,-:3 dager fengsel
2.ved bot til og medkr 4000,-:5 dager fengsel
3.ved bot til og medkr 5000,-:7 dager fengsel
4.ved bot til og medkr 6000,-:11 dager fengsel
5.ved bot til og medkr 8000,-:15 dager fengsel
6.ved bot overkr 8000,-:20 dager fengsel.
0Endret ved forskrifter 5 sep 1997 nr. 962 (i kraft 1 nov 1997), 26 nov 1999 nr. 1187 (i kraft 1 jan 2000), 6 des 2002 nr. 1360 (i kraft 1 jan 2003), 5 des 2003 nr. 1427 (i kraft 1 jan 2004), 7 jan 2005 nr. 3 (i kraft 1 feb 2005), 11 juni 2010 nr. 801 (i kraft 1 juli 2010).
§ 4. Unntak.

Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom,

1.siktede nekter å vedta forelegget.
2.det foreligger mistanke om flere straffbare overtredelser som ikke alle kan avgjøres ved forenklet forelegg.
3.overtredelsen framtrer som særlig graverende eller har fremkalt betydelig trafikkfare eller at forholdet av andre grunner vil føre til betydelig høyere straff ved vanlig straffeprosessuell forfølgning.
4.overtredelsen gir grunnlag for den prikkbelastning som resulterer i tap av føreretten, jf. forskrift av 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning § 4.
0Endret ved forskrift 5 des 2003 nr. 1427 (i kraft 1 jan 2004).
§ 5.Formkrav.

Forenklet forelegg utferdiges på nærmere fastsatt blankett og undertegnes av politimann. Siktedes vedtagelse skjer ved hans underskrift. Er siktede under 18 år, må også eneverges eller begge vergers vedtakelse innhentes.

§ 6.Fører av sporvogn.

Forskriftene § 1 nr. 1, 2 og 7 b-c samt trafikkskiltene 202 Vikeplikt (§ 1 nr. 6) og 204 Stopp (§ 1 nr. 6) gjelder også for trafikk med sporvogn, og forenklet forelegg kan ilegges fører av sporvogn etter §§ 2 - 5.

§ 7.Ikrafttredelse m.v.

Denne forskriften trer i kraft 1. september 1990. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om forenklet forelegg fastsatt ved kgl.res. 29. august 1986 nr. 1731 med senere endringer.