Forskrift for tilskott til erosjonsforebyggende tiltak

DatoFOR-1990-07-16-3965
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse16.07.1990
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om erosjonsforebyggende tiltak

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1990 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.
Endringer: Endret ved forskrifter 18. feb 2000 nr. 252, 30 juni 2000 nr. 707, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål.

Formålet med tilskottet er å gi støtte til tiltak som hindrer eller reduserer erosjon og arealavrenning fra jordbruksareal.

§ 2.Tiltak.

Det kan gis tilskott til fellesprosjekter med Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) der hensikten er å

-hindre utgraving/erosjon av jordbruksareal
-sikre jordbruksareal og -bebyggelse mot oversvømmelse ved flom og isgang
§ 3.Definisjon.
3.1.Bruk

Når det gjelder definisjon av bruk som kommer inn under denne ordningen, vises til forskrift for tilskott og investeringslån til bruksutbygging - generelle bestemmelser, § 2.

Tiltak som har som hovedformål å tørrlegge vassjuk jord, faller ikke inn under ordningen.

§ 4.Vilkår.

Anlegget må være planlagt av NVE eller annen planlegger som NVE kan godkjenne. Det er et vilkår at anlegget blir tilfredsstillende utformet m.h.t. ytre miljø, og at anlegget gis en rasjonell og økonomisk løsning, og at det gis en tilfredsstillende standard.

Materialer som nyttes i anlegget, må tilfredsstille kravene i norm som er godkjent av Landbruksdepartementet eller i gjeldende Norsk Standard der slik standard er vedtatt. Ikke-standardiserte produkter må tilfredsstille de krav som settes i det aktuelle tilfelle.

Ved prosjekt med flere interessenter må det dannes lag med formål å bygge og vedlikeholde anlegget. Laget må ha styre og vedtekter som er godkjente av Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet fastsetter for øvrig hvilke vilkår som skal settes for godkjenning av laget og vedtekter i hvert enkelt tilfelle.

Kommunen må godta NVE's skjemavedtak. Det er kommunens ansvar å sørge for eventuelle undergarantier.

0Endret ved forskrifter 18 feb 2000 nr. 252 (med virkning fra 1 jan 2000), 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Satser for tilskott.
5.1Tilskott

Tilskott kan gis med inntil 60 % av godkjent tilskottsgrunnlag når dette er minst 100.000 kroner. Dersom tiltaket har stor betydning for jordbruksinteressene, men er kostbart for interessentene, kan det gis tilskott med inntil 70 % av tilskottsgrunnlaget.

5.2Tilskottsgrunnlag

Landbruksdirektoratet fastsetter i samråd med NVE's kostnadsfordelingen på henholdsvis NVE og Landbrukets utbyggingsfond. Øvrige vilkår for tilskott fastsettes av Landbruksdirektoratet.

Tilskottsgrunnlaget kan reduseres dersom kostnaden synes urimelig høy i forhold til nytten.

0Endret ved forskrift 18 feb 2000 nr. 252 (med virkning fra 1 jan 2000), 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Søknad, saksbehandling.

Forundersøkelser og planlegging skjer i henhold til NVE's retningslinjer. Nødvendige uttalelser til planen fra fylkesmann, kommune, fylkeslandbrukskontor, landbrukskontor m.v. skal foreligge før søknaden fremmes overfor Landbruksdirektoratet. Uttalelsene skal sammen med plan for tiltaket følge søknaden som vedlegg. Fylkeslandbrukskontoret/landbrukskontoret skal vurdere nytten for jordbruksinteressene ved gjennomføring av tiltaket.

Landbruksdirektoratet avgjør søknaden om tilskott.

Fristen for gjennomføring av arbeidet er 3 år regnet fra utgangen av det kvartal søknaden om tilskott innvilges. Fristen kan forlenges etter søknad; normalt med inntil 3 år.

NVE skal forestå tiltaket og påse at det gjennomføres i samsvar med planen og øvrige fastsatte vilkår.

Tilleggstilskott kan gis etter særskilt søknad.

Landbruksdirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser for utbetaling.

0Endret ved forskrift 18 feb 2000 nr. 252 (med virkning fra 1 jan 2000), 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Utbetaling.

Tilskottet utbetales etter skriftlig anmodning fra NVE. Det kan utbetales forskott tilsvarende den delen av arbeidet som er utført.

NVE fører regnskap over anleggskostnadene. Ved sluttgodkjenning av anlegget skal det legges fram regnskapsoversikt.

§ 8.Tilbakebetaling.

Tilskottet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilging av tilskott.

Krav om tilbakebetaling settes fram av Landbruksdirektoratet overfor vedkommende kommune. Tilbakebetalingskrav inndrives etter vanlige rettsregler. Det kan kreves morarenter av det beløp som skal tilbakebetales.

Krav om tilbakebetaling kan ikke settes fram seinere enn 10 år etter at tilskottet er utbetalt.

0Endret ved forskrift 18 feb 2000 nr. 252 (med virkning fra 1 jan 2000), 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.Dispensasjon.

Landbruksdepartementet kan fravike reglene i denne forskrift når særlige grunner tilsier det. Dispensasjonen kan ikke gå utover formålet med tilskottsordningen og heller ikke det som er fastsatt ved stortingsvedtak eller er krevd i lov eller særskilt forskrift.

§ 10.Klage.

Vedtak som er truffet i medhold av denne forskrift gir søkeren klagerett etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven kap. VI). Etter kongelig resolusjon av 7. april 1989 er det ikke klagerett på vedtak fattet av Landbruksdepartementet i dispensasjonssaker.

§ 11.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft 16.7.90.

Fra samme dato oppheves «Regler for tilskott til senkings- og lukkingsarbeider m.v.» fastsatt av Landbruksdepartementet mai 1971 med endringer seinest april 1984.