Forskrift om gebyrer og øvrige vederlag for forvaltningstjenester og tillatelser etter telegrafloven som angår konsesjon m.m. samt kontroll av aeromobilt utstyr og skipsradioutstyr.

DatoFOR-1990-08-13-678
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1990 722
Ikrafttredelse13.08.1990
Sist endretFOR-1998-06-30-685 fra 01.07.1998
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-06-23-39-§11-1, LOV-1899-04-29-§1, FOR-1987-12-11-959 jf LOV-2003-07-04-83-§13-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrer etter telegrafloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens teleforvaltning 13. august 1990 med hjemmel i telegrafloven av 29. april 1899, jfr. forskrift om gebyrer og øvrige vederlag for forvaltningstjenester og tillatelser etter telegrafloven, fastsatt ved kgl.res. av 11. desember 1987 nr. 959.
Endringer: Endret ved forskrifter 13. mai 1992 nr. 417, 30 juni 1998 nr. 685.

§ 1.Gebyrer for konsesjon m.v. samt kontroll av aeromobilt utstyr og skipsradioutstyr.

Gebyrene som fremgår i etterfølgende avsnitt, skal dekke kostnader i forbindelse med de oppgaver Teledirektoratet (fagenhet for inspeksjon, TTI) er pålagt i henhold til gjeldende forskrifter når det gjelder konsesjonering og kontroll av radioteknisk utstyr om bord i fly og skip.

Gebyrene skal også dekke kostnader i forbindelse med Statens teleforvaltning og Televerkets øvrige oppgaver knyttet til forvaltningen av aeromobile og maritime radiotjenester, slik som tilrettelegging av nye radiotjenester, forskriftsarbeide, forvaltning av frekvenser m.v. jf. forskrift om myndighetsoverføring på telesektoren fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. juni 1987 nr. 565.

Gebyrene fremgår med betegnelse, avgiftsform og pris i eget vedlegg.1

Ved dispensasjon fra forskriftene kan det fastsettes særskilte gebyrer i enkelte tilfelle på grunnlag av arbeidsbelastning og kostnader.

Reiseutgifter, diett m.v. kan kreves refundert i henhold til gjeldende satser.

1Senere endringer av gebyrene blir kunngjort ved rundskriv. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Statens teleforvaltning.
§ 2.Innbetalinger

Gebyr skal innbetales i henhold til utsendt faktura.

§ 3.Fellesbestemmelser

Dersom de fastsatte gebyrer ikke blir betalt innenfor gitte tidsfrister, kan konsesjon m.v. inndras i samsvar med bestemmelser i de enkelte konsesjonsvilkår.

Gebyrene kan endres årlig i samsvar med pris- og kostnadsutviklingen uten nærmere varsel.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves liste og øvrige vederlag for forvaltningstjenester og tillatelser etter telegrafloven og som angår konsesjon m.m. samt kontroll av aeromobilt utstyr og skipsradioutstyr, fastsatt av Statens teleforvaltning 12. september 19891

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. Kunngjort ved rundskriv.

Vedlegg nummer 1 

Gml. Ny  
NavnAvgiftsformPris  Pris 
Skipsradio kategori 0
   VHF, lystbåterÅrlig150,-165,-
Skipsradio kategori 1
  VHF, ikke lystbåterÅrlig250,-275,-
Skipsradio kategori 2
  MF/HF-telefoniÅrlig1.000,-1.100,-
Skipsradio kategori 3
  MF/HF-telegrafi,
  telex og maritexÅrlig2.500,-2.750,-
Skipsradio kategori 4
  Inmarsat std. AÅrlig1.200,-1.320,-
Skipsradio kategori 5
  RadarutstyrÅrlig100,-110,-
Skipsradio kategori 6
  Inmarsat std. CÅrlig500,-550,-
Skipsradiokontroll,
  Gitte utstyrskombinasjoner
  Gruppe 1Ved kontroll4.200,-4.620,-
  Gruppe 2Ved kontroll2.500,-2.750,-
  Gruppe 3Ved kontroll750,-825,-
  Gruppe 4Ved kontroll400,-440,-
Ny åpning av konsesjonerV/gjenoppretting500,-550,-
0Endret 30 juni 1998 nr. 685 (i kraft 1 juli 1998).