Forskrift om sikkerhetsstillelse for låneformidlere

DatoFOR-1990-09-14-764
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 807
Ikrafttredelse01.10.1990
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§4-2 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om sikkerhet, låneformidlere

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 14. september 1990 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4-2 annet ledd og Kronprinsreg.res. 10. august 1990 nr. 638.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 jan 1997 nr. 28, 18 des 2003 nr. 1750, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Krav om sikkerhetsstillelse

Enhver som driver låneformidling og har plikt til å melde fra om virksomheten til Finanstilsynet etter lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4-2 første ledd, skal overfor Finanstilsynet stille sikkerhet for ansvar som vedkommende kan pådra seg ved utøvelsen av denne virksomheten.

Finanstilsynet kan bestemme at verdipapirforetak omfattes av denne forskrift når det av hensyn til omfanget av låneformidlervirksomheten er nødvendig.

0Endret ved forskrifter 17 jan 1997 nr. 28, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2.Sikkerhetens størrelse og godkjenning

Sikkerheten skal til enhver tid minst utgjøre 25 millioner kroner og skal godkjennes av Finanstilsynet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Sikkerhetens art

Sikkerheten kan stilles i form av bankgaranti, garantiforsikring, bankinnskudd, garanti fra norsk finansinstitusjon jf. lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-3, jf § 1-4, eller stats- eller statsgaranterte obligasjoner.

§ 4.Garantierklæringer og forsikringspoliser

Utformingen av garantierklæringer og forsikringspoliser skal være i samsvar med denne forskrift og skal godkjennes av Finanstilsynet. Garantien kan ikke på forhånd tidsbegrenses.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Bankinnskudd

Bankinnskudd stilles som sikkerhet ved at innskuddsbeviset deponeres hos Finanstilsynet. Finanstilsynet skal sende melding til vedkommende bank i samsvar med panteloven § 4-5. Bankinnskudd kan også stilles som sikkerhet ved at beløpet settes inn på konto som bare kan disponeres av Finanstilsynet. Innskyteren har rett til å heve renter som er opptjent.

0Endret ved forskrifter 18 des 2003 nr. 1750, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6.Verdipapir

Obligasjoner som stilles som sikkerhet skal føres på særskilt konto i Verdipapirsentralen med Norges Bank som disposisjonsberettiget.

Det beløp verdipapirene godtas for, fastsettes av Finanstilsynet. Eieren har rett til å disponere renter som er forfalt.

Norges Banks godtgjørelse for oppbevaring/kontoføring av verdipapirer og for behandling av endringsmeldinger, betales av låneformidleren.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 7.Frigivelse av sikkerhet og opphør av virksomhet

Sikkerheten løper frem til den blir oppsagt av garantisten.

Oppsigelsen må rettes til Finanstilsynet i rekommandert brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode som autentiserer avsender og sikrer oppsigelsens innhold.

Garantien fortsetter å løpe i tre måneder etter at Finanstilsynet har mottatt oppsigelsen. Garantien opphører straks hvis det stilles ny sikkerhet. Den nye sikkerheten løper fra det tidspunkt den gamle sikkerheten opphører.

Krav mot formidleren må være reist innen ett år etter utløpet av garantitiden, eller innen utløpet av kunngjøringsfristen etter § 9 når denne begynner å løpe før ett-års fristen er gått ut.

Kunngjøring som nevnt i § 9 skal utferdiges hvis låneformidleren innstiller sin virksomhet eller virksomheten pålegges brakt til opphør etter lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4-1 annet ledd.

0Endret ved forskrifter 18 des 2003 nr. 1750, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 8.Krav om dekning

Krav om dekning av sikkerheten som er oppstått i garantitiden settes frem overfor Finanstilsynet. Den som setter frem krav må godtgjøre at vilkårene for å søke dekning foreligger.

Formidleren skal av Finanstilsynet varsles om begjæringen og oppfordres til innen en fastsatt frist å komme med sine anførsler eller godtgjøre at kravet er dekket eller at det på annen måte er bortfalt. Eventuelle garantister har ikke anledning til å uttale seg om kravet.

Krav som bestrides kan ikke dekkes av sikkerheten før kravet er avgjort på bindende måte ved norsk domstol eller på annen måte som er avtalt mellom partene.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9.Frist til å melde krav

Hvis formidleren unnlater innen den av Finanstilsynet fastsatte frist å dekke et krav som ikke blir bestridt, eller unnlater å dekke et krav innen rimelig tid etter at det er kunngjort på bindende måte, skal Finanstilsynet utstede en kunngjøring til mulige kravhavere om innen tre måneder å melde og bevisliggjøre sine krav. Oppfordringen gjøres kjent to ganger i Norsk lysingsblad og en i distriktet alminnelig kjent avis. Krav som ikke meldes innen fristen, kan ikke senere kreves dekket av sikkerheten. I særlige tilfeller kan det gis oppreisning fra fristen.

Når meldingsfristen er ute, har formidleren anledning til innen tre uker å uttale seg om de krav som er kommet inn, forutsatt at kravene tidligere ikke er erkjent eller avgjort på bindende måte.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 10.Dekning av sikkerhetskrav

Når meldingsfristen etter § 9 er ute, skal Finanstilsynet sørge for at krav som ikke er bestridt og krav som er avgjort på bindende måte, blir dekket av sikkerheten. Finanstilsynet skal vurdere om det for krav som er bestridt eller som ennå ikke er forfalt skal foretas avsetning til dekning av kravene. Det praktiske arbeid med dekningen kan av Finanstilsynet overlates til andre.

Hvis sikkerheten ikke er tilstrekkelig, skal det foretas en forholdsmessig fordeling etter at Finanstilsynets utlegg først er dekket.

Innen 30 dager etter Finanstilsynets anmodning er en garantist forpliktet til å dekke kravene av låneformidlerens sikkerhet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 11.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1 oktober 1990.