Midlertidig forskrift for institusjoner som er besluttet nedlagt, men som fortsatt er i drift etter 1. januar 1991

DatoFOR-1990-12-03-1122
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1990 1241
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endretFOR-2011-12-16-1396 fra 01.01.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-48-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om nedlagte institusjoner i drift

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 3. desember 1990 i medhold av § 4, tredje ledd i lov av 10. juni 1988 nr. 48 om avviklingen av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede.
Endringer: Endret ved forskrift 19 mai 2003 nr. 653, 16 des 2011 nr. 1396.

§ 1.Virkeområde.

Denne forskrift gjelder institusjoner for psykisk utviklingshemmede som er besluttet avviklet og nedlagt, men som midlertidig vil være i drift etter 1. januar 1991.

§ 2.Tvangsmidler.

For institusjoner nevnt under § 1 gjelder forskrift av 3. juni 1977 med endringer om begrenset adgang til bruk av tvangsmidler og forbud mot korporlig refselse innen psykisk helsevern, helsevernet for psykisk utviklingshemmede og helsevernet for epileptikere.

§ 3.Tilsyn.
1.Tilsynsutvalg.

Institusjoner som er under avvikling, jfr. § 1, skal være under tilsyn av særskilte tilsynsutvalg.

2.Oppnevning og sammensetting.

Hvert utvalg skal ha 3 medlemmer, alle med personlige varamenn. Utvalget oppnevnes av fylkesmannen etter at fylkeslegen har fått anledning til å uttale seg. Ved første oppnevning skal 2 medlemmer med varamenn oppnevnes for 2 år.

Utvalget skal bestå av en jurist, en representant for foreldre/pårørende til psykisk utviklingshemmede etter forslag fra foreldreorganisasjonen i fylket, samt et medlem med erfaring fra eller tilknytning til helse-, skole- eller sosialsektoren. Utvalget velger selv sin formann og nestformann.

Sosialdepartementet kan i særlige tilfelle godkjenne en annen sammensetning av utvalget.

Personer som er ansatt ved en institusjon som nevnt, eller ved det kommunale eller fylkeskommunale organ som har driftsansvar for institusjonen, kan ikke oppnevnes som medlem.

Fylkesmannen skal gi underretning om utvalgenes oppgaver, sammensetning og adresse til den/de kommuner/fylkeskommuner som har ansvaret for drift og avvikling av institusjonene, personalet ved institusjonene, brukerne/beboerne og deres foreldre/pårørende.

Samtidig med oppnevnelsen skal fylkesmannen gi utvalget en fortegnelse over de institusjoner som tilsynet omfatter og den eller de kommuner/den fylkeskommune som er ansvarlig for driften.

3.Møter.

Utvalget skal ha møte minst en gang i kvartalet. Fylkesmannen kan i særlige tilfelle godkjenne at møte holdes en gang hvert halvår.

Utvalget kan innkalle den enkelte institusjons faglige ledelse til møtene.

Utvalget er bare beslutningsdyktig når alle 3 medlemmer eller 2 medlemmer og 1 varamedlem er tilstede. Hvis det er behov for rask avgjørelse, kan fylkesmannen samtykke i at møte holdes med bare formann og 1 medlem/varamedlem til stede.

Over utvalgets møter føres protokoll.

4.Tilsynsbesøk.

Utvalget skal ved ett eller flere medlemmer tilse den enkelte institusjon minst en gang i kvartalet.

Foreldrerepresentanten i utvalget bør ikke foreta tilsyn alene i institusjon/avdeling hvor vedkommendes eget barn bor.

Skriftlig rapport utarbeides for alle besøk, sendes utvalgets medlemmer og vedlegges møteprotokollen.

5.Oppgaver.

Utvalget skal ha tilsyn med at de psykisk utviklingshemmede som bruker/bebor institusjonene, får den forpleining, behandling, opplæring og arbeidsvirksomhet som de har rettslig krav på. Det skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold som har betydning for deres utvikling, trivsel og velferd, og på at deres rett til bevegelsesfrihet og selvbestemmelse blir respektert.

Utvalget skal spesielt ha tilsyn med at brukerne/beboernes interesser blir ivaretatt under avviklingen av institusjonen, og at avviklingen gjennomføres på en måte som ikke krenker den enkeltes integritet.

Det skal ha tilsyn med at eventuell bruk av tvangsmidler i nødsituasjoner ikke skjer i strid med gjeldende regler. Utvalget skal gjøre seg kjent med de skriftlige opptegnelser som gjøres i forbindelse med bruk av tvang.

Utvalgene skal holde seg løpende underrettet om planene for og gjennomføringen av avviklingen.

6.Trygdemidler.

Utvalget skal ha sin oppmerksomhet rettet mot disponeringen av brukernes/beboernes trygdemidler, og kan kreve legitimasjon for bruken av dem. Dersom forholdene tilsier det, bør spørsmålet om oppnevning av hjelpeverge, eventuelt anordning av vergemål tas opp.

7.Klagebehandling.

Utvalget skal behandle alle klager fra brukerne/beboerne, deres nærmeste, verge/hjelpeverge eller annen person som ut fra sin kontakt med den enkelte bruker/beboer må anses å kunne representere denne.

Det skal søke å få de påklagede forhold best mulig beslyst.

Klageren skal underrettes om utfallet av klagebehandlingen.

8.Tiltak ved mangler o.l.

Når utvalget under tilsynsbesøk, behandling av klager eller på annen måte blir oppmerksom på forhold som det mener bør endres, skal det sende grunngitt melding til institusjonens ledelse med samtidig underretning til det organ som har driftsansvaret for institusjonen, og til Fylkesmannen. Såvidt mulig bør utvalget fremme forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan utvalget ta opp direkte med institusjonsledelsen.

Utvalget kan klage til Fylkesmannen over forhold ved institusjonen som det anser urimelig, jf. sykehjemsforskriften § 5-1.

Hvis utvalget mener at en institusjon drives på en måte som kan ha skadelige følger for brukerne/beboerne eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, skal det straks melde fra om forholdet til Fylkesmannen med samtidig underretning til Statens helsetilsyn.

9.Ansattes taushetsplikt overfor utvalget.

Under behandling av saker etter punkt 7 og 8 overfor, kan utvalget innhente uttalelser fra de ansatte ved institusjonen. Den taushetsplikt som de ansatte er underlagt i henhold til § 6-6 i kommunehelsetjenesteloven, gjelder ikke overfor utvalget i saker etter punkt 7 og 8.

10.Varamedlemmer.

Under medlems gyldige forfall kan varamedlem nyttes.

Varamedlem som er pålagt tilsynsreiser, skal innkalles til de nødvendige utvalgsmøter.

11.Informasjon, uttalelser og innberetning.

Utvalget skal i størst mulig utstrekning informere det faglige og administrative fylkeskommunale eller kommunale organ om sin virksomhet. Ved utgangen av hvert kalenderår skal utvalget gi innberetning om sin virksomhet i året til Sosialdepartementet, helsedirektøren, fylkesmannen og fylkeslegen.

12.Taushetsplikt.

Utvalgets medlemmer har taushetsplikt overfor utenforstående om det de gjennom sitt tilsynsarbeid erfarer og den enkelte psykisk utviklingshemmede og de pårørendes personlige forhold.

13.Utgifter.

Staten utreder utgiftene til utvalgets virksomhet etter nærmere bestemmelser av Sosialdepartementet.

0Endret ved forskrifter 19 mai 2003 nr. 653 (i kraft 1 juli 2003), 16 des 2011 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2012).
§ 4.Opphør

Bestemmelsene i denne forskrift gjelder til institusjonene er endelig nedlagt.

§ 5.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 1991. Fra samme dato oppheves instruks av 1. juni 1977 med merknader for tilsynsutvalg for helsevernet for psykisk utviklingshemmede.