Forskrift om midlertidige opptaksregler ved Statens kunstakademi.

DatoFOR-1991-01-21-54
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 1991 72
Ikrafttredelse26.03.1991
Sist endretFOR-1992-01-21-28
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-06-08-49-§23, FOR-1990-02-06-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om opptak ved Statens kunstakademi

Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 21. januar 1991 med hjemmel i § 13 i vedtekter for Statens kunstakademi av 6. februar 1990. Endret 21. januar 1992 nr. 28.

§ 1.Opptaksgrunnlag

Opptak til Statens kunstakademi skjer på grunnlag av

1)innsendte prøvearbeider og
2)en særskilt opptaksprøve som et mindre antall søkere blir innkalt til etter avgjørelse av fagjuryene, jf. § 2.
§ 2.Fagjuryene

Avgjørelse om opptak tas av fagjuryer som oppnevnes av avdelingsutvalgene. Fagjuryene er sammensatt slik:

1)Avdelingsleder
2)Minst en av de øvrige lærerne ved avdelingen med rekkefølgevaramedlemmer
3)Et eksternt medlem, med personlig varamedlem
4)To medlemmer som representerer studentene, med rekkefølgevaramedlemmer

Styret fastsetter antall medlemmer under pkt. 2.

Studentrepresentantene har talerett, men ikke stemmerett. Ved stemmelikhet har avdelingsleder dobbeltstemme.

Styret oppnevner de eksterne medlemmene for en periode på tre år. Norske Billedkunstnere skal ha hatt anledning til å uttale seg.

Studentrepresentantene oppnevnes etter forslag fra studentutvalget for ett år av gangen, mens lærerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra avdelingens ansatte for samme tidsrom.

§ 3.Klage

Styret avgjør klage på avslag om opptak som student.

§ 4.Nærmere regler

Styret fastsetter de nærmere regler for avvikling av opptaksprøven.