Forskrift om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver

DatoFOR-1991-01-22-57
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 76
Ikrafttredelse22.01.1991
Sist endretFOR-2014-12-18-1792 fra inntektsåret 2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§10-8
Kunngjort
KorttittelForskrift om for sent leverte ligningsoppgaver

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 22. januar 1991 i medhold av lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 juni 1992 nr. 462, 19 jan 1993 nr. 35, 22 nov 1996 nr. 1082, 20 des 1996 nr. 1197, 20 des 2007 nr. 1665, 1 sep 2008 nr. 968, 2 sep 2013 nr. 1039, 18 des 2014 nr. 1792.

I

§ 1.Anvendelsesområde

Denne forskrift gjelder når noen er pliktig til å levere oppgaver etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) kapittel 5.

0Endret ved forskrift 2 sep 2013 nr. 1039.
§ 2.Gebyr ved for sent eller ikke innleverte oppgaver.

Hvis den som skal levere oppgaver etter ligningsloven kapittel 5 ikke leverer slike oppgaver innen de fastsatte frister, kan han ilegges et gebyr på kr 10,- pr. dag for hver oppgave som ikke leveres. Det skal likevel ikke ilegges gebyr dersom oppgaver er levert innen 31. januar, selv om innleveringsfristen er satt tidligere. Opplysninger om en skattyter regnes som en oppgave.

Gebyret ilegges av det offentlig organ som skal motta oppgaven.

Hvis den som har plikt til å levere oppgave, godtgjør at feilen skyldes årsaker som han ikke kan lastes for, kan gebyr frafalles.

For oppgaver etter ligningsloven § 5-3, § 5-4 og § 5-9, kan det ilegges redusert gebyr når særlige grunner foreligger.

0Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1665 (i kraft 1 jan 2008), 1 sep 2008 nr. 968 (i kraft 1 jan 2009), 2 sep 2013 nr. 1039, 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 3.Når en oppgave er for sent levert

Oppgaven er for sent levert dersom den ikke

a)er innlevert elektronisk via Altinn eller levert postdistributøren som rekommandert sending senest innen de fastsatte frister.
b)er kommet frem til mottaker senest fjerde virkedag etter de fastsatte frister.
0Endret ved forskrifter 22 nov 1996 nr. 1082, 20 des 2007 nr. 1665 (i kraft 1 jan 2008), 1 sep 2008 nr. 968 (i kraft 1 jan 2009).
§ 4.Når en oppgave etter ligningsloven kapittel 5 ikke er levert

Oppgave etter ligningsloven kapittel 5 ansees som ikke levert hvis:

a)Fødselsnummer (elleve siffer) mangler og oppgaven gjelder personlig skattyter.
b)Organisasjonsnummer mangler og oppgaven gjelder et selskap, en forening, en sammenslutning e.l.
c)Navn og adresse mangler og oppgaven gjelder et subjekt nevnt i foregående ledd som ikke er tildelt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
d)Oppgaven mangler identifikasjonsnummeret for oppgavegiver som Skattedirektoratet har bestemt.
e)Organisasjonsnummer mangler og oppgaven er en lønns- og trekkoppgave.
f)Oppgaven er lagt ut på maskinlesbart medium på en måte som ikke følger Skattedirektoratets bestemmelser.

Mangler flere opplysninger om samme skattyter, regnes dette som en feil. Hvis samme opplysning gjelder flere skattytere, regnes det som like mange feil som antall skattytere feilen berører.

0Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1197, 20 des 2007 nr. 1665 (i kraft 1 jan 2008), 2 sep 2013 nr. 1039.
§ 5.(Opphevet ved forskrift 20 des 2007 nr. 1665, i kraft 1 jan 2008.)

II. Ikrafttredelse1

Forskriften trer i kraft straks og gjelder for oppgaver som leveres for inntektsåret 1990.

1Endringene av 19 jan 1993 nr. 35 trer i kraft straks og gjelder første gang for oppgaver som leveres for ligningsåret 1992.