Forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

DatoFOR-1991-03-22-157
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1991 169
Ikrafttredelse01.07.1991
Sist endretFOR-2016-12-16-1639 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-04-27-9-§2, LOV-1990-04-27-9-§3, LOV-1990-04-27-9-§4, LOV-1990-04-27-9-§6, LOV-1990-04-27-9-§7, LOV-1990-04-27-9-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om eksport av fisk og fiskevarer

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 22. mars 1991 i medhold av lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (fiskeeksportloven) § 2, § 3, § 4, § 6 og § 7. Fremmet av Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 23 des 1991 nr. 887, 1 okt 1993 nr. 925, 15 nov 1993 nr. 1033, 13 juli 1994 nr. 722, 12 des 1994 nr. 1096, 27 jan 1997 nr. 89, 27 juni 1997 nr. 648, 27 nov 1998 nr. 1099, 5 mai 2000 nr. 380, 15 des 2000 nr. 1264, 27 feb 2003 nr. 234, 5 nov 2003 nr. 1305, 19 aug 2005 nr. 905, 21 des 2006 nr. 1566, 18 juni 2007 nr. 671, 19 jan 2010 nr. 43, 8 juni 2010 nr. 790, 25 juli 2013 nr. 929, 10 nov 2014 nr. 1418, 17 april 2015 nr. 383, 1 juni 2015 nr. 579, 2 des 2015 nr. 1384, 17 des 2015 nr. 1712, 20 jan 2016 nr. 52, 16 des 2016 nr. 1639.

§ 1.Registrering av eksportører

Det er forbudt å eksportere fisk og fiskevarer uten at eksportøren er registrert i Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet), sitt register over eksportører som har rett til å eksportere fisk og fiskevarer. Virksomheter som søker om å bli registrert skal registreres dersom den årlige avgiften til Sjømatrådet er betalt, jf. § 4 første ledd punkt 1. Sjømatrådet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet om registrering. Enkeltvedtak fattet av Sjømatrådet etter denne paragraf kan påklages til Fiskeri- og kystdepartementet.

0Endret ved forskrifter 27 juni 1997 nr. 648, 19 aug 2005 nr. 905 (i kraft 1 sep 2005), 25 juli 2013 nr. 929.
§ 2.Sletting av eksportører fra registeret

Sjømatrådet sletter registrerte eksportører fra registeret dersom den årlige avgiften ikke blir betalt. Enkeltvedtak Sjømatrådet treffer etter denne paragraf kan påklages til Fiskeri- og kystdepartementet.

0Tilføyd ved forskrift 27 juni 1997 nr. 648. Endret ved forskrifter 27 nov 1998 nr. 1099, 19 aug 2005 nr. 905 (i kraft 1 sep 2005), 25 juli 2013 nr. 929.
§ 3.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 27 juni 1997 nr. 648 (tidligere § 2), 19 aug 2005 nr. 905 (i kraft 1 sep 2005), opphevet ved forskrift 18 juni 2007 nr. 671).
§ 4.Årlig avgift og markedsavgift

Til finansiering av de oppgaver som fremgår av § 6 i denne forskrift skal det svares en årlig avgift og en markedsavgift.

1.Registrerte eksportører skal svare en årlig avgift på kroner 15.000 til Sjømatrådet. Eksportører av ferskvannsfisk svarer en årlig avgift på 30% av ordinær avgift. Ved første gangs registrering svares en avgift for to år på forskudd. Innbetalt avgift kan ikke kreves tilbakebetalt. Avgiftsnivået er upåvirket av når i året registreringen finner sted.
2.Det skal svares markedsavgift beregnet av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer.
a)Markedsavgiften skal utgjøre 0,75 pst. av fob-verdien av eksportert fisk, krepsdyr og bløtdyr som hører under tolltariffens posisjoner 03.01 til 03.08 og 16.05 med unntak av produkter nevnt i bokstav b.
b)Markedsavgiften skal utgjøre 0,3 pst. av fob-verdien av eksportert laks, ørret, sild, makrell, lodde, kolmule, vassild, taggmakrell (hestemakrell), øyepål og brisling som hører under tolltariffens posisjoner 03.01 til 03.05.
3.Det svares likevel ikke markedsavgift for følgende foresendelser:
a)Varer som omfattes av tolltariffens posisjon 16.04 - fisk tilberedt eller konservert, samt industrifisk og biprodukter av fisk, fiskeolje, ekstrakter og safter av fisk mv. og fiskemel, jf. tolltariffens posisjon 05.11.91, 15.04, varenummer 15.16.1012, 15.16.1020, 16.03.0020, 23.01.2010 og 23.01.2090.
b)Varer hvor markedsavgiften for en sending er mindre enn 100 kroner.
c)Fisk og fiskevarer til Verdens Matvareprogram.
d)Fisk og fiskevarer kanalisert via hjelpeorganisasjoner.
e)Varer som Mattilsynet ikke godkjenner for import og som derfor sendes ut av Norge.
f)Utenlandskfanget fisk og utenlandske fiskevarer som i henhold til gjeldende regelverk ikke har vært fortollet inn i Norge og som transporteres direkte til utlandet eller fra tollager til utlandet.
g)Utenlandsfanget fisk og utenlandske fiskevarer som returneres som følge av reklamasjon.

Fiskeri- og kystdepartementet kan - når særlige grunner taler for det - ved forskrift endre avgiftssatsen i punkt 1 og punkt 2. Departementet kan også ved forskrift fastsette ulik markedsavgift etter bearbeidingsgraden på råstoffet eller råstoffets art.

Markedsavgift som omtalt under punkt 2 er tvangsgrunnlag for utlegg.

0Endret ved forskrifter 13 juli 1994 nr. 722, 12 des 1994 nr. 1096, 27 jan 1997 nr. 89, 27 juni 1997 nr. 648 (tidligere § 3), 15 des 2000 nr. 1264 (i kraft 1 jan 2001), 27 feb 2003 nr. 234 (i kraft 1 mars 2003), 5 nov 2003 nr. 1305 (i kraft 1 jan 2004), 19 aug 2005 nr. 905 (i kraft 1 sep 2005), 21 des 2006 nr. 1566, 19 jan 2010 nr. 43 (i kraft 1 april 2010), 8 juni 2010 nr. 790, 25 juli 2013 nr. 929, 10 nov 2014 nr. 1418, 1 juni 2015 nr. 579 (i kraft 1 jan 2016), 2 des 2015 nr. 1384 (i kraft 1 jan 2016), 20 jan 2016 nr. 52 (i kraft 1 feb 2016), 16 des 2016 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Norges sjømatråd AS

Sjømatrådet skal ha hovedkontor i Tromsø.

Selskapets styre velges av generalforsamlingen. Dette gjelder ikke styremedlemmer og observatør som de ansatte i selskapet kan kreve skal velges av og blant de ansatte jf. aksjeloven § 6-4. Styret som velges av generalforsamlingen skal bestå av syv til ni medlemmer.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen blant styrets medlemmer.

Foretak og organisasjoner i næringen kan fremme forslag til departementet om kandidater til styret.

Medlemmer, med unntak av de ansattes representanter, oppnevnes for en periode på to år.

0Endret ved forskrifter 27 juni 1997 nr. 648 (tidligere § 4), 5 mai 2000 nr. 380, 19 aug 2005 nr. 905 (i kraft 1 sep 2005), 25 juli 2013 nr. 929, 17 april 2015 nr. 383.
§ 6.Oppgaver for Sjømatrådet, Fiskeridirektoratet og tollmyndighetene

Sjømatrådet skal være rådgivende for Fiskeri- og kystdepartementet i spørsmål som gjelder eksport, omsetning og produksjon som henger sammen med eksport, i den utstrekning departementet bestemmer.

Sjømatrådet skal tjene som formidler av informasjon til næringens utøvere, deres organisasjoner og myndighetene.

Sjømatrådet organiserer en eksportstipendiatordning, og skal fungere som kontaktledd mellom institusjoner for forskning og utdanning innenfor markedsføring av fisk og fiskeprodukter.

Sjømatrådet har ansvar for registrering og sletting av eksportører i samsvar med bestemmelsene i § 1 og § 2 i denne forskrift.

Sjømatrådet kan sette i verk og administrere felles innenlands og utenlands markedstiltak og annet eksportfremmende arbeid, alene eller i samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter.

Tollmyndighetene er avgiftsmyndighet for markedsavgiften, jf. lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 1-5 første ledd bokstav b og fører kontroll med at forbudet mot eksport fra eksportører som ikke er registrerte overholdes. Markedsavgiften innkreves av skattekontoret i samsvar med bestemmelsene i forskrift 13. desember 2000 nr. 1253 om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport.

Fiskeridirektoratet fører kontroll med at forskrifter som blir fastsatt med hjemmel i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer § 4 og § 5 overholdes.

Selskapet oppløses etter reglene om oppløsning og avvikling i aksjeloven kapittel 16. Gjenværende formue skal anvendes til fordel for fiskeri- og havbruksnæringen i samsvar med formål som er omtalt i denne paragraf eller tilgrensende fellesformål for fiskeeksporten.

0Endret ved forskrifter 27 juni 1997 nr. 648 (tidligere § 5), 19 aug 2005 nr. 905 (i kraft 1 sep 2005), 8 juni 2010 nr. 790, 25 juli 2013 nr. 929, 17 des 2015 nr. 1712 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt får anvendelse for medlemmer, varamedlemmer og observatør i styret, samt ansatte, i saker om enkeltvedtak som Sjømatrådet treffer etter § 1 og § 2 i denne forskrift. Selskapets vedtekter skal inneholde bestemmelser om taushetsplikt om forhold som ikke omfattes av første punktum.

0Endret ved forskrifter 27 juni 1997 nr. 648 (tidligere § 6), 19 aug 2005 nr. 905 (i kraft 1 sep 2005), 25 juli 2013 nr. 929.
§ 8.Opplysningsplikt

Eksportører plikter å gi Sjømatrådet, Fiskeridirektoratet og tollvesenet de opplysninger som organene krever for å oppfylle sine oppgaver etter lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer og denne forskrift.

Pålegg om å gi opplysninger kan påklages til Fiskeri- og kystdepartementet eller til det organ som departementet bemyndiger.

0Endret ved forskrifter 27 juni 1997 nr. 648 (tidligere § 7), 19 aug 2005 nr. 905 (i kraft 1 sep 2005), 25 juli 2013 nr. 929.
§ 9.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, denne forskrift, eller bestemmelser som er gitt i medhold av loven eller forskriften straffes med bøter, jf. lovens § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

Er overtredelsen gjort av noen som har handlet på vegne av et selskap eller annen sammenslutning eller stiftelse, kan bøtestraff ilegges virksomheten som sådan. Ved utmålingen av straff etter dette ledd, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen er foretatt for å fremme virksomhetens interesser og om virksomheten har hatt fordel av overtredelsen.

0Endret ved forskrift 27 juni 1997 nr. 648 (tidligere § 8).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1991.

Fra samme tid oppheves:

1.Kgl.res. 2. juli 1948 om regulering av fiskevareeksporten, fastsatt med hjemmel i midlertidig lov 2. juli 1948 nr. 6.
2.Kronprinsreg.res. 24. mai 1956 nr. 3 utførsel av fersk fisk og skalldyr, pigghå og buklapper av pigghå,
3.Kronprinsreg.res. 31. mai 1956 nr. 5 med seinere endringer om utførsel av saltet og sukkersaltet rogn,
4.Kronprinsreg.res. 31. august 1956 nr. 3 om forhåndskontroll ved eksport av fisk og fiskevarer,
5.Kronprinsreg.res. 25. januar 1957 nr. 1 om utførsel av fiskemel,
6.Kronprinsreg.res. 25. januar 1957 nr. 9043 om utførsel av sildemel og rå sildolje m.v.,
7.Forskrift 10. mai 1957 nr. 2 om oppkreving av avgift i medhold av fiskeeksportloven § 11,
8.Kgl.res. 14. juni 1968 avsnitt II om bestemmelser for nye tørrfiskmarkeder,
9.Kgl.res. 4. september 1981 med forskrift om regulering av hermetikkeksporten,
10.Midlertidig forskrift av 29. november 1983 til gjennomføring av utførselsreguleringen forsåvidt angår fisk og fiskevarer,
11.Kgl.res. 23. januar 1987 nr. 22 med forskrift om regulering av eksporten av fersk og frossen sild, samt produkter herav,
12.Kgl.res. 23. januar 1987 nr. 23 med forskrift om regulering av eksporten av saltet sild (herunder røkesild) og brisling,
13.Forskrift av 20. november 1987 nr. 919 om regulering av eksporten av klippfisk og saltfisk,
14.Forskrift av 8. juni 1990 nr. 442 om eksporten av frossen fisk og filet m.v., og om opphevelse av sentraliseringsbestemmelsene for eksport av tørrfisk og tran.
0Endret ved forskrift 27 juni 1997 nr. 648 (tidligere § 9).