Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag innenfor Longyearbyen.

DatoFOR-1991-05-28-343
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1991 268
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endretFOR-2001-11-30-1314 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1984-03-30-819
Kunngjort
KorttittelForskrift om persontransport i Longyearbyen

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 28. mai 1991 med hjemmel i lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 § 4, jfr. forskrift av 30. mars 1984 nr. 819 om persontransport med motorvogn mot vederlag på Svalbard. Endret 22 mars 2001 nr. 303, 30 nov 2001 nr. 1314.

§ 1.Denne forskriften gjelder for persontransport med motorvogn mot vederlag i og utenfor rute i Longyearbyen med tilhørende veger.

For saksbehandlingen etter denne forskriften gjelder forvaltningsloven av 10. februar 1967, jf. likevel denne forskrifts § 13.

0Endret ved forskrift 30 nov 2001 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2002).
§ 2.Transport av personer regnes som rutetransport når den foregår mellom visse steder eller på visse strekninger til regelmessige tider, og transporten framstår som åpen for en ubestemt krets. Dessuten må den enkelte bruker eller sammenslutning av brukere ikke ha styringsrett over transportmidlet.
§ 3.Den som skal drive slik transport som nevnt i § 1 må ha løyve fra Longyearbyen lokalstyre.

Krav til løyve gjelder likevel ikke:

Transport med beltekjøretøy

Ambulansetransport.

0Endret ved forskrift 30 nov 2001 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2002).
§ 4.Longyearbyen lokalstyre fastsetter antall løyver i Longyearbyen. Løyve tildeles kvalifiserte søkere etter skjønn og på vilkår fastsatt av Longyearbyen lokalstyre.
0Endret ved forskrift 30 nov 2001 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2002).
§ 5.For tildeling av løyve stilles følgende krav:
a)Søkeren må være fylt 20 år
b)Søkeren må legge fram politiattest
c)Søkeren må ha gyldig førerkort for vedkommende motorvogn
d)Ved tildeling av løyve til selskap eller annen sammenslutning (juridisk person) må den daglige leder fylle kravene under a) og b).
§ 6.Løyve gis for 5 år, men kan i særlige tilfelle gis for kortere tid.

Ett løyve gir rett til å drive transport med en motorvogn.

Løyvedokumentet skal oppbevares i motorvognen og forevises ved kontroll, jf. § 11.

0Endret ved forskrift 30 nov 2001 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2002).
§ 7.Løyvehaver plikter å drive den transport løyvet omfatter, i samsvar med de vilkår som er satt for driften.

Dersom løyvet ikke benyttes eller benyttes i strid med forskrifter eller vilkår, kan det trekkes tilbake av Longyearbyen lokalstyre.

0Endret ved forskrift 30 nov 2001 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2002).
§ 8.Løyve for persontransport i og utenfor rute kan tildeles en og samme person/selskap.

Longyearbyen lokalstyre kan pålegge den regnskaps- og statistikkplikt som er nødvendig for å kontrollere driften.

Regnskap skal godkjennes av revisor.

Løyvehaver plikter å bruke takster og takstreglement godkjent av Longyearbyen lokalstyre.

0Endret ved forskrift 30 nov 2001 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2002).
§ 9.Løyve kan ikke overføres til andre uten samtykke fra Longyearbyen lokalstyre.
0Endret ved forskrift 30 nov 2001 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2002).
§ 10.
a)Fører av drosje, turvogn og rutevogn, må under persontransport mot vederlag ha kjøreseddel i tillegg til førerkort.
b)Kjøreseddel gjelder for Longyearbyen og utferdiges av sysselmannen etter søknad (på fastsatt blankett).
c)Den som skal få kjøreseddel må være fylt 20 år og ha slik vandel at sysselmannen ikke finner vedkommende uskikket til å virke som fører av slik motorvogn som nevnt under a).
d)Kjøreseddel utstedes for 5 år.
e)Sysselmannen kan treffe vedtak om å kalle kjøreseddel tilbake dersom vedkommende ikke er edruelig eller viser seg å være upålitelig eller ha andre egenskaper som gjør at han må antas å være uskikket til å være fører av motorvogn under personbefordring mot vederlag. Slikt vedtak kan også treffes for begrenset tid eller for alltid dersom allmene hensyn tilsier det og motorvognføreren er ilagt straff for overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vegtrafikkloven. Tilbakekalling av kjøreseddel er ikke til hinder for at sysselmannen utferdiger ny kjøreseddel dersom de grunner som tilsa tilbakekallingen ikke lenger foreligger.
f)Finner sysselmannen at innehaver av kjøreseddel med skjellig grunn er mistenkt for et straffbart forhold som kan medføre tilbakekalling av kjøreseddel, kan sysselmannen ta kjøreseddelen ifra ham inntil saken er endelig avgjort, dog ikke utover tre uker uten kjennelse fra forhørsretten. Når sysselmannen vil ta kjøreseddelen fra en fører eller det er truffet vedtak om inndraging av kjøreseddelen, plikter innehaveren straks å levere den til sysselmannen. Blir en som ikke har kjøreseddel, med skjellig grunn mistenkt for et straffbart forhold som kan ha betydning for adgangen til å få kjøreseddel, kan sysselmannen bestemme at kjøreseddel ikke skal utstedes før saken er endelig avgjort, likevel ikke utover 3 måneder uten kjennelse fra forhørsretten.
0Tilføyd ved forskrift 22 mars 2001 nr. 303 (i kraft 1 juli 2001).
§ 11.Longyearbyen lokalstyre kan føre slik kontroll med den løyvepliktige virksomhet som den finner nødvendig av hensyn til trygg og tjenlig gjennomføring av transporten.
0Endret ved forskrifter 22 mars 2001 nr. 303 (i kraft 1 juli 2001, tidligere § 10), 30 nov 2001 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2002).
§ 12.Departementet kan foreta endringer:
a)I forskriften
b)I de vilkår som allerede er fastsatt i eksisterende løyver.

Departementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra denne forskriften.

0Endret ved forskrift 22 mars 2001 nr. 303 (i kraft 1 juli 2001, tidligere § 11).
§ 13.Avgjørelser av Longyearbyen lokalstyre kan påklages til Sysselmannen. Enkeltvedtak om tilskudd, rutegodkjenning og takster kan ikke påklages. Sysselmannens avgjørelser vedrørende kjøreseddel etter § 10 kan påklages til Samferdselsdepartementet, jf. § 1 annet ledd.

Enkeltvedtak skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort med mindre annet er bestemt av underinstans eller klageinstans.

0Endret ved forskrifter 22 mars 2001 nr. 303 (i kraft 1 juli 2001, tidligere § 12), 30 nov 2001 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2002).
§ 14.Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1992.
0Endret ved forskrift 22 mars 2001 nr. 303 (i kraft 1 juli 2001, tidligere § 13).