Forskrift om miljøkrav for sivile luftfartøyer

DatoFOR-1991-05-31-349
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1991 273 (summarisk), BSL B
Ikrafttredelse31.05.1991, når Luftfartsverket bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1960-12-16-1-§9, LOV-1960-12-16-1-§43, LOV-1960-12-16-1-§45, LOV-1960-12-16-1-§214 jf LOV-1993-06-11-101-§4-1, FOR-1984-03-16-681, FOR-1990-11-09-888, FOR-1990-11-14
Kunngjort
KorttittelForskrift om miljøkrav for sivile luftfartøyer

Fastsatt av Luftfartsverket 31. mai 1991 med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 § 9 b) og § 43 tredje ledd, § 45 og § 214, kgl.res. av 16. mars 1984 nr. 681 og 9. november 1990 nr. 888, samt Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 14. november 1990.

Denne forskrift trer i kraft straks, dog med unntak av pkt. 4.4.2 om utstedelse av miljøbevis-emisjon som trer i kraft når Luftfartsverket bestemmer det. Forskriften erstatter forskrift om støysertifisering av sivile luftfartøyer av 16. mars 1984 nr. 681. Sistnevnte forskrift oppheves straks, dog med unntak av delegeringen til Samferdselsdepartementet.

Forskriften blir i sin helhet publisert i Bestemmelser for sivil luftfart (BSL) B og omtalt i AIC B. Forskriften kan fåes ved henvendelse til Norsk Aero A/S, LVs publikasjoner, 3869 Ullevål Hageby, 0805 Oslo 8.