Forskrift om hygieniske forhold m.v. for innretninger i petroleumsvirksomheten.

DatoFOR-1991-06-17-386
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1991 329
Ikrafttredelse01.10.1991
Sist endretFOR-2001-08-31-1016 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§57, FOR-1985-06-28-1215-§23
Kunngjort
KorttittelForskrift om hygiene i petroleumsvirksomheten

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i § 57 i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet jfr. § 23 i forskrift av 28. juni 1985 nr. 1215 om sikkerhet m.v. til lov om petroleumsvirksomhet og Sosialdepartementets delegeringsskriv av 5. september 1985 og 18. mars 1991 nr. 209.

Forskriften opphevet fra 1 jan 2002, jf forskrift 31 aug 2001 nr. 1016, med unntak av kap. III. 

--- 

Kap. III. Drikkevann.

§ 12.Alminnelige krav til drikkevann

Drikkevann må være hygienisk betryggende og dessuten være klart, uten framtredende lukt, smak og farge, og tilgjengelig i tilstrekkelige mengder.

Departementet kan gi utfyllende forskrifter om krav til drikkevann og drikkevannsanlegg.

§ 13.Kontroll av drikkevann

Det skal utføres løpende kontroll av drikkevann. Til det skal det finnes nødvendig laboratorieutstyr.

§ 14.Krav til personell

Det personell som skal føre vedlikehold og kontroll med drikkevann og drikkevannsanlegg, må ha nødvendige og tilfredstillende faglige kvalifikasjoner.