Forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

DatoFOR-1991-06-20-381
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 320
Ikrafttredelse15.07.1991
Sist endretFOR-2015-12-15-1636 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-06-19-2-§1, LOV-2007-12-21-119-§6-1, LOV-2009-06-19-58-§7-2
Kunngjort
Rettet01.03.2010 (hjemmel)
KorttittelForskrift om utenlandsregistrert motorvogn

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 20. juni 1991 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 7-2.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 jan 1992 nr. 22, 28 feb 1996 nr. 220, 19 mars 2001 nr. 270, 21 mai 2003 nr. 654, 12 des 2003 nr. 1538, 18 aug 2006 nr. 981, 15 des 2008 nr. 1359, 15 des 2009 nr. 1526, 15 mars 2010 nr. 393, 19 des 2013 nr. 1618, 20 jan 2014 nr. 36, 22 jan 2014 nr. 40, 6 feb 2014 nr. 109, 15 des 2015 nr. 1636.
Rettelser: 13.02.2004 (§ 5 bokstav e og g, § 6 annet ledd, § 11 annet ledd), 01.03.2010 (hjemmel).

§ 1.Forskriftens omfang og virkeområde.

Denne forskrift angir bestemmelser om fritak for engangsavgift, toll og merverdiavgift ved innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn.

Bestemmelsene gitt i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjelder så langt de passer og ikke annet er bestemt.

Denne forskrift gjelder motorvogn med tilhørende reservedeler og utstyr. Som motorvogn anses også tilhengere og campingvogner.

Med utleiekjøretøy menes motorvogn som ledd i profesjonell virksomhet stilles til leietakers rådighet mot vederlag for et bestemt tidsrom. Dersom leieavtalen inneholder en kjøpsopsjon, vil motorvognen ikke betraktes som et utleiekjøretøy.

Med privatlånt kjøretøy menes motorvogn som stilles til rådighet for privatpersoner av privatpersoner med eller uten vederlag.

Med bruk menes i denne forskrift enhver form for disponering.

Motorvogn som ikke er registreringspliktig etter bestemmelsene i hjemlandet eller som tidligere ikke er fortollet i Norge, regnes også som utenlandsregistrert.

0Endret ved forskrifter 15 des 2008 nr. 1359 (i kraft 1 jan 2009), 15 mars 2010 nr. 393, 20 jan 2014 nr. 36 (i kraft 1 feb 2014).
§ 2.Hovedregel.

Toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge er tillatt for personer som har fast oppholdssted i et annet land, jf. § 3.

Tilsvarende rett til innførsel og bruk har personer som har midlertidig opphold i Norge, jf. § 4, eller som for øvrig har adgang til slik innførsel og bruk etter bestemmelsene i denne forskrift, jf. § 5.

Den midlertidige bruken skal opphøre og motorvognen straks fremstilles for tollekspedisjon hvis brukeren på innreisetidspunktet eller senere etablerer fast oppholdssted i Norge, eller for øvrig ikke lenger fyller vilkårene i denne forskrift.

Utenlandsregistrert motorvogn kan ikke toll- og avgiftsfritt innføres til Norge med sikte på utleie her. Utleiekjøretøy som er mottatt av utleiers representant som følge av et avsluttet leieforhold, kan likevel leies ut for transport direkte til utlandet.

Bruk av utenlandsregistrert motorvogn i ervervsmessig transport av personer eller varer mellom steder i Norge er ikke tillatt, med mindre annet er bestemt av samferdselsmyndighetene, følger av avtale mellom Norge og andre land eller fremgår av denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 28 feb 1996 nr. 220 (i kraft 15 mars 1996), 19 mars 2001 nr. 270 (i kraft 1 april 2001), 15 mars 2010 nr. 393.
§ 3.Fast oppholdssted utenfor Norge.

En person anses å ha fast oppholdssted utenfor Norge når han faller inn under ett eller flere av følgende tilfelle:

1.Person som har sin familiemessige, ervervsmessige og personlige tilknytning utenfor Norge.
2.Person som har sin familiemessige tilknytning utenfor Norge. Dette gjelder selv om han har ervervsmessig og/eller personlig tilknytning til Norge.
3.Person som har ervervsmessig tilknytning utenfor Norge, såfremt han ikke har familiemessig tilknytning til Norge. Han må heller ikke være registrert i norsk folkeregister.
4.Person som har ervervsmessig tilknytning til Norge, såfremt han opprettholder personlig tilknytning til et annet land. Forutsetningen er at han ikke har familiemessig tilknytning til Norge og enten
a)daglig reiser frem og tilbake mellom Norge og det annet land, eller
b)har oppholdt seg eller har til hensikt å oppholde seg i det annet land i minst 185 dager i løpet av en 12-månedersperiode.

En person anses å ha familiemessig tilknytning til det land hvor han bor sammen med ektefelle eller barn under 18 år, som han oppsøker jevnlig, normalt minst 1 gang hver måned.

En person anses å ha ervervsmessig tilknytning til det land han har fast arbeid eller følger undervisning ved universitet/skole. En person kan anses å ha ervervsmessig tilknytning til det land han mottar pensjon fra, når denne naturlig kan likestilles med inntekt fra fast arbeid.

En person anses å ha personlig tilknytning til det land hvor vedkommende har regelmessig døgnhvile i bolig som han selv eier eller leier med helårs leiekontrakt. Dersom vedkommende er registrert i norsk folkeregister, kan han ikke anses å ha personlig tilknytning utenfor Norge. Registrering som midlertidig fraværende er ikke tilstrekkelig i denne sammenheng. Kravet til registrert utflytting gjelder ikke norske embeds- og tjenestemenn (herunder militært personell) beordret til tjeneste i utlandet, dersom de ikke kan få meldt flytting fra landet.

Anses en person å ha fast oppholdssted i mer enn ett land etter de nordiske lands lovgivning, løses tvisten ved en konsultasjon mellom de berørte lands myndigheter. Skattekontoret foretar konsultasjonen.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1538 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1636 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Midlertidig opphold i Norge.

En person anses å ha midlertidig opphold i Norge, når det kan dokumenteres at oppholdet ikke skal overstige ett år fra innreisetidspunktet.

Skattekontoret kan etter søknad bestemme at en person skal anses å ha midlertidig opphold i Norge i ytterligere ett år, dersom det kan dokumenteres at oppholdet ikke skal vare utover 2 år fra innreisetidspunktet.

Søknad sendes til skattekontoret innen ett år etter innreisetidspunktet.

Tidsavgrenset arbeidskontrakt kan anses som relevant dokumentasjon for midlertidig opphold.

En person kan ikke anses å ha midlertidig opphold i Norge, dersom han har oppholdt seg her i mer enn 365 dager i løpet av de to siste år før innreisetidspunktet, eller innenfor det samme tidsrom har vært innmeldt i norsk folkeregister.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1538 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1636 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn for personer med fast oppholdssted i Norge. Vilkår.
a)Sammen med berettiget person.

Person med fast oppholdssted i Norge kan innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn dersom berettiget person selv er med i vognen.

Med berettiget person menes person som har gyldig førerkort og som er berettiget til toll- og avgiftsfri innførsel av motorvogn til midlertidig bruk i henhold til denne forskrift.

b)Virksomhetstransport.

I forbindelse med henting, levering, prøving, parkering, avskipning, hjemtransport o.l. av utenlandsregistrert motorvogn, kan person ansatt i norsk virksomhet føre utenlandsregistrert motorvogn på vegne av den som er berettiget til å bruke denne. Transporten skal skje som ledd i firmaets virksomhet.

c)Utleiekjøretøy.

Person med fast oppholdssted i Norge, kan innføre og midlertidig bruke et utenlandsregistrert utleiekjøretøy her i landet. Den totale bruken av utenlandsregistrerte utleiekjøretøyer etter denne bestemmelse må ikke overstige 42 dager i løpet av en periode på 12 måneder.

Bruk som nevnt i første ledd skal meldes til skattemyndighetene før motorvognen innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som står oppført i leiekontrakten som kan melde bruken til skattemyndighetene. Meldingen skal inneholde: leietakers navn, fødselsnummer/D-nummer, kontaktinformasjon på leietaker, motorvognens kjennemerke, navn på utleiefirma, avtalens referansenummer og tidsperioden motorvognen skal brukes i Norge. Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan melding til skattemyndighetene skal skje.

Utenlandsregistrerte utleiekjøretøyer som ikke gjenutføres av leietaker må leveres til utleiers representant her i landet. I de tilfellene representanten overtar motorvognen, plikter denne å besørge gjenutførsel. I den forbindelse kan representanten leie ut motorvognen for transport direkte til utlandet.

Et utenlandsregistrert utleiekjøretøy må ikke benyttes i Norge av personer med fast oppholdssted i Norge i tråd med bestemmelsen her i mer enn 182 dager i løpet av en 12-måneders periode.

d)Demonstrasjon

Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge, kan innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn som skal demonstreres eller som er spesialutrustet for demonstrasjon av varer.

e)Flytting

Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge og som skal flytte ut fra Norge eller inn til Norge, i forbindelse med flyttingen kan innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn her i inntil 14 dager regnet fra flyttedato.

Flytting må dokumenteres gjennom flytteattest, arbeidskontrakt eller annen relevant dokumentasjon. For beordrede norske embets- og tjenestemenn dokumenteres utflytting gjennom attest for beordring til utlandet.

f)Transitt mv.

Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge, kan føre utenlandsregistrert motorvogn i transitt mv. direkte fra innførselsstedet til utførselsstedet.

g)Kortvarig bruk

Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge, kan føre utenlandsregistrert motorvogn her i landet for kortvarig bruk i enkeltstående tilfeller. Tillatelse gis for et fastsatt tidsrom, og skal gjelde klart angitt person og motorvogn.

h)Utenlandsregistrerte tilhengere.

Utenlandsregistrerte tilhengere (herunder semitrailere) som her i landet trekkes av norskregistrerte motorvogner, kan innføres toll- og avgiftsfritt til midlertidig bruk også om føreren av trekkvognen har fast oppholdssted i Norge. Tilhengeren kan bare nyttes til ervervsmessig transport av varer fra et annet land til steder i Norge eller fra steder i Norge til et annet land. Tilhengere registrert i EØS-land kan også benyttes ved ervervsmessig transport av varer mellom steder i Norge. Det settes som vilkår at tilhengeren er utstyrt med kjennetegn som gjør det mulig å identifisere den, og at tilhengeren gjenutføres senest 90 dager etter innpassering.

i)Firmabil

Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende med fast oppholdssted i Norge kan bruke en bestemt utenlandsregistrert motorvogn som er stilt til rådighet av en arbeids- eller oppdragsgiver etablert utenfor Norge. Motorvognen må være nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene eller oppdraget, og kan ikke brukes vesentlig og varig i Norge.

Motorvognen anses brukt vesentlig og varig i Norge når den i løpet av en 12-måneders periode brukes i Norge i 183 dager eller mer og når den i samme 12-måneders periode brukes mer privat og ervervsmessig i Norge enn ervervsmessig i utlandet, målt i antall kilometer.

j)Internasjonal bistand ved katastrofer

Personer med fast oppholdssted i Norge kan innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn i forbindelse med organisert bistandsarbeid ved større ulykker og naturkatastrofer. Skattekontoret skal orienteres om innførselen når situasjonen tillater det.

Skattekontoret kan etter søknad gi tillatelse til at person med fast oppholdssted i Norge, kan innføre og bruke utenlandsregistrert motorvogn som skal benyttes i forbindelse med beredskapsøvelser.

k)Privatlånte kjøretøy

Person med fast oppholdssted i Norge, kan innføre og midlertidig bruke et utenlandsregistrert privatlånt kjøretøy her i landet. Den totale bruken av utenlandsregistrerte privatlånte kjøretøyer etter denne bestemmelsen må ikke overstige 25 dager i løpet av en 12 måneders periode.

Bruk som nevnt i første ledd skal meldes til skattemyndighetene før kjøretøyet innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som har lånt kjøretøyet som kan melde bruken til skattemyndighetene. Melding skal inneholde låntakers navn, fødselsnummer/D-nummer, kontaktinformasjon på låntaker, kjøretøyets kjennemerke, utlåners navn, kontaktinformasjon på utlåner og tidsperioden kjøretøyet skal brukes i Norge. Dersom utlåner er en annen enn eier må også eiers navn og kontaktinformasjon oppgis. Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan melding til skattemyndighetene skal skje.

Låntaker må gjenutføre kjøretøyet til utlandet innen utløpet av den innmeldte perioden.

0Endret ved forskrifter 28 feb 1996 nr. 220 (i kraft 15 mars 1996), 21 mai 2003 nr. 654 (i kraft 1 juli 2003), 12 des 2003 nr. 1538 (i kraft 1 jan 2004), 18 aug 2006 nr. 981 (i kraft 1 okt 2006), 15 des 2009 nr. 1526 (i kraft 1 jan 2010), 15 mars 2010 nr. 393, 19 des 2013 nr. 1618 (i kraft 1 jan 2014), 20 jan 2014 nr. 36 (i kraft 1 feb 2014), 6 feb 2014 nr. 109, 15 des 2015 nr. 1636 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Etterlatelse

Utenlandsregistrert motorvogn som er innført eller brukt toll- og avgiftsfritt i henhold til denne forskrift, skal medbringes ved brukerens utreise. Motorvognen kan dog ved brukerens utreise etterlates i Norge i inntil 6 uker pr. 12 måneder uten toll- og avgiftsberiktigelse. Motorvognen skal under etterlatelsen ikke brukes av person som har fast oppholdssted i Norge, herunder heller ikke bortlånes eller utleies.

Skattekontoret kan etter søknad tillate at motorvognen blir lagret for lengre tid under skattemyndighetenes kontroll.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1538 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1636 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Midlertidig kjøretillatelse.

Skattekontoret kan etter søknad samtykke i midlertidig kjøretillatelse under konsultasjon i henhold til § 3.

Person som er gitt kjøretillatelse i medhold av denne forskrift, plikter å ha tillatelsen med seg under kjøringen.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1538 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1636 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8.Dokumentasjon

Brukeren skal på betryggende måte dokumentere at han fyller vilkårene for toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i medhold av denne forskriften. Tilsvarende dokumentasjonsplikt gjelder for særlige omstendigheter knyttet til den ulovlige bruken ved avgiftsfri gjenutførsel etter § 10 tredje ledd.

Attest fra folkeregisteret, leiekontrakt, arbeidskontrakt, vigselattest, skattedokumenter, opptaksbevis til skole/universitet o.a. kan anses som relevant dokumentasjon for at bruker fyller vilkårene for toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge.

Dokumenter som legges frem skal være datert og undertegnet/stemplet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2010 nr. 393.
§ 9.Privat lagring

Skattekontoret kan gi tillatelse til privat lagring eller forlenget gjenutførselsfrist i forbindelse med søknad om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av motorvogn.

0Opphevet ved forskrift 21 mai 2003 nr. 654 (i kraft 1 juli 2003), tilføyd igjen ved forskrift 15 des 2015 nr. 1636 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10.Betaling av toll og avgifter

Overtredelse av denne forskrift medfører plikt til å betale engangsavgift, toll og merverdiavgift.

Avgiftskravet rettes mot den som innfører eller bruker motorvognen i strid med reglene i forskriften her. For overtredelse av § 5 bokstav c fjerde ledd rettes avgiftskravet mot registrert eier av kjøretøyet.

Skattekontoret kan tillate gjenutførsel uten innbetaling av ordinære avgifter når det foreligger særlige omstendigheter knyttet til den ulovlige bruken. I vurderingen av om det foreligger særlige omstendigheter kan det blant annet legges vekt på om den ulovlige bruken har vært kortvarig forutsatt at det gjelder en førstegangs overtredelse av forskriften. Ved brudd på meldeplikten etter § 5 bokstav c og § 5 bokstav k bør gjenutførsel uten ordinære avgifter tillates dersom brukeren kan dokumentere at de øvrige vilkårene for toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert utleiekjøretøy og utenlandsregistrert privatlånt kjøretøy er oppfylt.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2010 nr. 393, 22 jan 2014 nr. 40 (i kraft 1 feb 2014), 15 des 2015 nr. 1636 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11.Utfyllende bestemmelser

Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskrift, herunder beregning, tilbakebetaling, kontroll, dokumentasjon, gjenutførsel mv. Skattedirektoratet kan bestemme at søknader nevnt i § 5 skal rettes til og behandles av tollmyndighetene.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2010 nr. 393 (tidligere § 12), 15 des 2015 nr. 1636 (i kraft 1 jan 2016).
§ 12.Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser.
1.Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft 15. juli 1991.

Fra samme tidspunkt oppheves Finansdepartementets forskrift av 5. mars 1987 nr. 354 om toll- og avgiftsfri innførsel av utenlandsregistrerte motorvogner til midlertidig bruk i Norge.

2.Overgangsbestemmelser.

Tillatelser til innførsel og bruk av utenlandsregistrert motorvogn som er gitt i henhold til forskrift av 5. mars 1987, gjelder for det tidsrom og på de vilkår som er fastsatt.

For person som ved kontroll etter 15. juli 1991 må anses uberettiget til å innføre eller bruke utenlandsregistrert motorvogn i Norge, gjelder denne forskrift selv om motorvognen er innført før dette tidspunkt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2010 nr. 393 (tidligere § 13).