Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander.

DatoFOR-1991-07-02-507
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1991 544
Ikrafttredelse01.08.1991
Sist endretFOR-2007-10-27-1267
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. juli 1991 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I nr. 16 (vedtak 93/13/EØF og vedtak 94/305/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 6 juli 1994 nr. 674, 3 aug 1994 nr. 789, 25 nov 1994 nr. 1063, 10 jan 1996 nr. 61, 12 feb 1996 nr. 142, 31 des 1998 nr. 1499, 20 juni 2001 nr. 731, 9 jan 2004 nr. 75 (bl.a hjemmel), 1 juli 2004 nr. 1105, 27 okt 2007 nr. 1267.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre dyrehelsa ved å forebygge spredning av smittsomme sykdommer ved forbud mot innførsel av dyr og produkter.

0Endret ved forskrifter 6 juli 1994 nr. 674, 20 des 1996 nr. 1419, 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999).
§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder forbud mot innførsel av levende og døde pattedyr, fugler, produkter av disse og andre varer som kan føre med seg smittsomme dyresykdommer.

Forskriften gjelder ikke forbud mot innførsel av dyr og produkter som reguleres i særforskrifter om innførsel og utførsel.

0Tilføyd ved forskrift 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999).
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

Innførsel: Grensepassering, herunder transitt og innlegg på/uttak fra tollager og frisone.

Utlandet: områder utenfor landets grenser, herunder inkludert Svalbard, Jan Mayen og andre land underlagt Norge og internasjonalt farvann.

Produkter:

-animalske råstoffer til fremstilling av fôrvarer, eller farmasøytiske eller tekniske preparater
-melk og melkeprodukter som ikke skal brukes til konsum
-blod og blodprodukter av animalsk opprinnelse
-koppevaksine, sera og vaksiner til veterinært bruk og andre biologiske produkter av animalsk opprinnelse, bl.a. bakterier, virus, prøver av blod, sera, celler, vev, animalske proteiner mv. til laboratoriebruk
-hud, skinn, hodeskaller, knokler, klauer, horn, hornmel, dun, fjær, urenset hår og bust
-torvstrø og jord
-gress, høy, halm mv.
-gjødsel
-emballasje, herunder transportkasser, bur og lignende som har vært brukt til dyr eller varer som nevnt i dette avsnitt,
-landbruksmaskin, -redskap og -utstyr
-dyrefôr med innhold av animalske råvarer (fisk unntatt), f.eks. blodmel, kjøtt-/benmel
-andre varer som Mattilsynet bestemmer.
0Endret ved forskrifter 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 2), 20 juni 2001 nr. 731, 9 jan 2004 nr. 75.
§ 4.Forbud

Det er forbudt å innføre fra utlandet levende dyr og døde pattedyr, fugler, produkter av disse og andre varer som kan føre med seg smittsom dyresykdom.

Unntatt fra dette forbudet er dyr og produkter som reguleres gjennom særforskrifter om innførsel og utførsel.

0Tilføyd ved forskrift 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999).
§ 5.Transitt, midlertidig opphold

Varer som rammes av forbudet i § 4 kan med Mattilsynets tillatelse tollforpasses fra et tollsted til et annet eller utføres til skip i utenriksfart eller til installasjoner i internasjonalt farvann.

Kjøtt, kjøttvarer og andre matvarer av animalsk opprinnelse som skal leveres direkte til fartøyer i utenriksfart eller til installasjoner i internasjonalt farvann kan føres i transitt gjennom Norge. Varene skal transporteres i plombert container og under tollvesenets kontroll.

0Endret ved forskrifter 3 aug 1994 nr. 789, 10 jan 1996 nr. 61, 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 3), 9 jan 2004 nr. 75.
§ 6.Merking - Dokumentasjon

Emballert vare som innføres, skal alltid være merket slik at identiteten kan fastslås. De animalske råvarenes opprinnelsesland skal dokumenteres.

Dokumenter som er av betydning ved vurdering av innførselen skal følge varen og legges frem for tollvesenet ved tollbehandling.

0Endret ved forskrift 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 4).
§ 7.Utgifter

Utgifter forbundet med innførsel eller utførsel etter denne forskrift er det offentlige uvedkommende.

0Endret ved forskrift 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 5).
§ 8.Unntak

Unntatt fra forbudet i § 4 er, såfremt ikke annen lov eller forskrift kommer til anvendelse:

1)Helkonserver av næringsmidler og/eller av hunde- og kattemat, dersom produktene er varmebehandlet i en hermetisk lukket beholder med en FO-verdi på 3,00 eller mer. Det kreves attest for gjennomført varmebehandling utstedt av tilsynsførende myndighet ved virksomheten.
2)Prosesshjelpemidler av animalsk opprinnelse som for eksempel syrekulturer til bruk i næringsmidler.
3)Gress, høy, halm og lucerne fra land i EØS. Dersom varen er beregnet til dyrefôr, strø eller på annen måte kan komme i kontakt med dyr, skal den følges av en bekreftelse fra produsenten om at den er høstet på arealer som ikke har vært gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste 2 år, samt en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at den kommer fra et område hvor det ikke er restriksjoner på grunn av smittsom dyresjukdom.
4)Høy og halm fra Australia, Hviterussland, Bulgaria, Canada, Chile, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Slovakia, Estland, Grønland, Ungarn, Island, Latvia, Litauen, Malta, New Zealand, Polen, Romania, Slovenia, Sveits, USA og Sør-Afrika, unntatt den delen av området med munn- og klauvsjukeforanstaltninger som ligger i veterinærregionen Nord- og Øst-Transvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal og i grenseområdet mot Botswana øst for 28. lengdegrad. Dersom varen er beregnet til dyrefôr, strø eller på annen måte kan komme i kontakt med dyr, skal den følges av en bekreftelse fra produsenten om at den er høstet på arealer som ikke har vært gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste 2 år, samt en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at den kommer fra et område hvor det ikke er restriksjoner på grunn av smittsom dyresjukdom.
5)Farmasøytiske preparater med markedsføringstillatelse/generelt godkjenningsfritak fra Statens legemiddelkontroll.
6)In-vitro diagnostika.
7)---
8)Produkter som ikke er handelsvarer fra godkjente tredjeland (kjøtt, melk, melkeprodukter, konserver til eget bruk, mindre enn 1 kg) og små mengder av viltkjøtt fra egen jakt til eget bruk.
9)Landbruksmaskin, -redskap og -utstyr som følges av en attest fra offentlig veterinær om at gjenstanden er desinfisert med et desinfeksjonsmiddel som er godkjent i avsenderlandet.
10)Animalsk lavrisikoavfall fra EØS-området.
0Endret ved forskrifter 3 aug 1994 nr. 789, 25 nov 1994 nr. 1063, 10 jan 1996 nr. 61, 12 feb 1996 nr. 142, 20 des 1996 nr. 1419, 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 6), 20 juni 2001 nr. 731, 1 juli 2004 nr. 1105 (i kraft 3 juli 2004).
§ 9.(Opphevet ved forskrift 27 okt 2007 nr. 1267.)
§ 10.Dispensasjon - tilbakekallelse

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

Mattilsynet kan når som helst tilbakekalle dispensasjonen/innførselstillatelsen hvis sykdomsforholdene gjør det nødvendig.

0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 61, 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 7), 9 jan 2004 nr. 75.
§ 11.Beslagleggelse - bortvisning

Mattilsynet kan fatte vedtak om beslagleggelse/isolering, avliving, destruering eller utvisning av varer/dyr som forsøkes innført i strid med forskriften.

Økonomiske tap som importøren måtte få som følge av vedtak etter denne bestemmelsen er det offentlige uvedkommende.

0Endret ved forskrifter 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 8), 9 jan 2004 nr. 75.
§ 12.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 9), 9 jan 2004 nr. 75.
§ 13.Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft 1. august 1991.

Fra samme dato oppheves forskrifter om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander av 15. oktober 1982 nr. 1513.

0Endret ved forskrift 31 des 1998 nr. 1499 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 10).