Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard

DatoFOR-1991-10-18-671
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1991 686
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endretFOR-2015-01-08-29
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1995-08-25-57-§1-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om turisme mv. på Svalbard

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 18. oktober 1991 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 første ledd og lov av 12. juni 1981 nr. 72 om reisebyråer m.v. § 24. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven) § 1-1 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 april 1993 nr. 299, 2 juli 1997 nr. 718, 18 juni 2002 nr. 681, 8 jan 2015 nr. 29.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, særlig for å

a)ivareta turisters og andre reisendes sikkerhet,
b)sikre at felt- og turopplegg ikke forringer Svalbards tilnærmet uberørte miljø når det gjelder sammenhengende villmark, landskap, flora, fauna og kulturminner,
c)sikre at felt- og turopplegg tar hensyn til allmennhetens opplevelse av Svalbards villmark og kultur,
d)sikre at øvrige lover og forskrifter blir overholdt.
0Endret ved forskrifter 18 juni 2002 nr. 681. (i kraft 1 juli 2002), 8 jan 2015 nr. 29.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Svalbards landområder og sjøområdet ut til territorialgrensen.

Justis- og politidepartementet kan bestemme at forskriften ikke skal gjelde for nærmere avgrensede deler av Svalbard. Departementet kan også gi andre særlige regler for bestemte geografiske områder.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)turoperatør: enhver som mot vederlag organiserer reiser med tilhørende tjenesteytelser eller som i turistøyemed frakter personer innenfor Svalbard. Som vederlag regnes også innbetaling som skjer til dekning av faktiske utgifter uten at det er beregnet fortjeneste.
b)forsknings- og utdanningsinstitusjoner: institutter og institusjoner som driver forsknings- og utdanningsvirksomhet herunder skoler, høyskoler og universiteter.
c)Forvaltningsområde 10: Nordenskiöld Land, Sabine Land, Bünsow Land og Dickson Land, begrenset i nord og øst av Kapp Nathorst – Sophus Liefjellet – Terrierfjellet – Hallberget – Elfenbeinbreen – Kjellstrømdalen. Forvaltningsområde 10 inkluderer også Isfjorden, Kongsfjorden og Van Mijenfjorden herunder kortvarige ilandstigninger i tilknytning til turer i disse sjøområdene. Til forvaltningsområde 10 hører også landområdet rundt Ny-Ålesund avgrenset av Hornbækbukta – Vegvaktaren – Diademet – Christiefjellet – H.U. Sverdrupfjella, med knekkpunkt nasjonalparkgrensen.
d)formidler: enhver som tilbyr eller selger reiser som er organisert av en turoperatør.
e)individuelle reisende: enhver tilreisende, fastboende på Svalbard, forsker eller annen person som foretar turer utenfor forvaltningsområde 10, uten å være deltaker i felt- eller turopplegg organisert av en turoperatør eller forsknings- og utdanningsinstitusjon.
f)fastboende på Svalbard: person som er gyldig innført i registeret over befolkningen på Svalbard.
0Endret ved forskrifter 2 juli 1997 nr. 718 (i kraft 1 jan 1998), 8 jan 2015 nr. 29.
§ 4.Reisegaranti

Bestemmelsene om reisegaranti i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser gjelder tilsvarende for turoperatører og formidlere som dekkes av definisjonene i lov om pakkereiser § 2-2. Lov om pakkereiser § 11-1 femte ledd gjelder likevel ikke.

0Endret ved forskrifter 2 juli 1997 nr. 718 (i kraft 1 jan 1998), 8 jan 2015 nr. 29.
§ 5.Ansvaret for deltakernes sikkerhet og opptreden

Turoperatør og forsknings- og utdanningsinstitusjon er ansvarlig for at sikkerheten til deltakerne til enhver tid er ivaretatt på en forsvarlig måte. Turoperatøren og forsknings- og utdanningsinstitusjonen skal videre sørge for at alle som utfører arbeid i virksomheten eller deltar aktiviteten som virksomheten er ansvarlig for, er kjent med og overholder reglene i forskriften her og reglene gitt i eller i medhold av Svalbardmiljøloven om beskyttelse av Svalbards flora, fauna, kulturminner og naturmiljøet for øvrig.

0Endret ved forskrift 2 juli 1997 nr. 718 (i kraft 1 jan 1998), 8 jan 2015 nr. 29.
§ 6.Krav til turoperatør og forsknings- og utdanningsinstitusjon

Turoperatører og forsknings- og utdanningsinstitusjoner som har med deltakere ut i felt, skal ha tilstrekkelig og relevant kunnskap, kompetanse og erfaring tilpasset det enkelte felt- eller turopplegg, herunder om:

a)relevant regelverk, herunder Svalbardmiljøloven med forskrifter,
b)sikkerhet, herunder isbjørnsikring, breer, skred og sjøis,
c)førstehjelp,
d)lokale forhold, herunder klimatiske forhold,
e)naturmiljø, kulturminner og aktsom ferdsel,
f)andre forhold som anses nødvendig for gjennomføringen av felt- eller turopplegget.

Sysselmannen kan i enkelttilfeller vurdere om turoperatøren eller forsknings- og utdanningsinstitusjonen er egnet til å gjennomføre det innmeldte felt- eller turopplegget.

0Tilføyd ved forskrift 8 jan 2015 nr. 29.
§ 7. Forsikring for redningsutgifter

Reisearrangør må ha tilstrekkelig forsikring, eventuelt stille likeverdig garanti, for utgifter av enhver art som påføres offentlig myndighet eller andre i forbindelse med søk, redningsaksjon eller syketransport som må gjennomføres i tilknytning til vedkommendes virksomhet på Svalbard.

Forsikringen eller garantien skal dekke slike utgifter uten hensyn til om det er utvist uaktsomhet av reisearrangøren, personer i hans tjeneste eller turdeltakere.

Sysselmannen fastsetter forsikringssummens eller garantiens størrelse.

Individuelle reisende må ha tilsvarende forsikring eller garanti ved reiser som er omfattet av meldeplikten i medhold av § 7.

Sysselmannen kan i enkeltstående tilfeller eller på generelt grunnlag dispensere fra bestemmelsene i denne paragrafen.

0Endret ved forskrifter 2 juli 1997 nr. 718 (i kraft 1 jan 1998), 8 jan 2015 nr. 29 (tidligere § 6).
§ 8.Melding om felt- eller turopplegg

Meldinger etter denne paragraf gis til Sysselmannen eller den han bemyndiger, som fastsetter nærmere bestemmelser om frister og meldingenes innhold.

Turoperatør skal gi melding om planlagte turopplegg for hver sommer- og vintersesong, og senest åtte uker før opplegget starter. Ny melding må gis ved vesentlige endringer i de meldte opplegg.

Turoperatør og forsknings- og utdanningsinstitusjon skal gi melding om planlagte utsettinger av personer utenfor forvaltningsområde 10. Ved turer til sjøs skal det gis melding om seilingsplan, herunder planlagte ilandstigninger.

Individuelle reisende som ikke er fastboende og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, skal melde felt- og turopplegg utenfor forvaltningsområde 10.

Individuelle reisende som er fastboende på Svalbard, skal melde turopplegg som innebærer ferdsel til eller innen Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker og Søraust-Svalbard og Nordaust-Svalbard naturreservater.

Sysselmannen kan pålegge meldeplikt i andre tilfeller enn det som følger av andre til femte ledd i denne paragraf. Sysselmannen kan på generelt grunnlag eller i enkeltstående tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne paragraf.

Den som plikter å gi melding i medhold av denne paragraf, kan av Sysselmannen pålegges å gi melding også om gjennomføringen, herunder statistikkrapporter.

0Endret ved forskrifter 2 juli 1997 nr. 718 (i kraft 1 jan 1998), 18 juni 2002 nr. 681 (i kraft 1 juli 2002), 8 jan 2015 nr. 29 (tidligere § 7).
§ 9.Utstyrsutleiers plikter

Utleier av turutstyr, herunder fremkomstmidler av enhver art, plikter å påse at utstyret er i god stand og tjenlig for det formål det skal fylle. Utleier av våpen plikter å forsikre seg om at leietaker har tilstrekkelig våpenkunnskap og er skikket til å leie våpen.

Sysselmannen kan pålegge utstyrsutleiere å gi melding om utleie av fremkomstmidler av enhver art.

0Endret ved forskrifter 2 juli 1997 nr. 718 (i kraft 1 jan 1998), 8 jan 2015 nr. 29 (tidligere § 8).
§ 10.Endring av, krav til eller forbud mot felt- eller turopplegg

Sysselmannen kan kreve at felt- eller turopplegg endres og stille bestemte krav til det planlagte opplegget, herunder til markedsføring, transportmåte og utstyr, dersom det er nødvendig for å sikre at opplegget alene eller i tillegg til annen aktivitet er i samsvar med forskriftens formål. Det samme gjelder gjennomføring av et felt- eller turopplegg som er i gang.

Sysselmannen kan herunder stille de krav som er nødvendig for å sikre at felt- eller turopplegget

a)ikke medfører fare for personers liv eller helse,
b)ikke skader, forsøpler eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv,
c)tar hensyn til allmennhetens opplevelse av Svalbards villmark og kultur,
d)ikke skader eller hindrer annen lovlig virksomhet eller er i strid med øvrige lover og forskrifter.

Sysselmannen kan forby et planlagt felt- eller turopplegg, eller stanse et opplegg som er i gang, når krav etter denne forskriften ikke er oppfylt.

0Endret ved forskrifter 2 juli 1997 nr. 718 (i kraft 1 jan 1998), 18 juni 2002 nr. 681 (i kraft 1 juli 2002), 8 jan 2015 nr. 29 (tidligere § 9).
§ 11.Rett til å kreve opplysninger og dokumentasjon

Sysselmannen kan kreve at turoperatører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og individuelle reisende gir opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for utførelsen av Sysselmannens oppgaver etter forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 8 jan 2015 nr. 29.
§ 12.Utsatt adgang til å melde inn felt- eller turopplegg

Ved vesentlige eller gjentatte overtredelser av denne forskrift, eller forbud eller pålegg gitt i medhold av den, kan Sysselmannen beslutte at adgangen til å gi melding om felt- eller turopplegg etter § 8 utsettes i et bestemt tidsrom.

Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om det under hensyn til turoperatørens eller forsknings- og utdanningsinstitusjonens handlemåte og forholdene for øvrig synes rimelig å utsette adgangen til å melde inn felt- eller turopplegg.

0Tilføyd ved forskrift 8 jan 2015 nr. 29.
§ 13.Klage på Sysselmannens avgjørelser

Vedtak fattet av Sysselmannen kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven.

0Endret ved forskrift 8 jan 2015 nr. 29 (tidligere § 10).
§ 14.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift eller forbud eller pålegg gitt i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Medvirkning straffes på samme måte.

0Endret ved forskrift 8 jan 2015 nr. 29 (tidligere § 11).
§ 15.Ikrafttredelse og endring

Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 1992.

Justis- og beredskapsdepartementet kan endre denne forskrift.

0Endret ved forskrift 8 jan 2015 nr. 29 (tidligere § 12).