Forskrift om plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen.

DatoFOR-1991-10-31-1014
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1995 171
Ikrafttredelse31.10.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§69 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om arbeidsreglement i hotellbransjen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 31. oktober 1991 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) § 69 første ledd.

I

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å fremme arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. i virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver virksomhet innen hotell- og restaurantbransjen som sysselsetter arbeidstaker.

§ 3.Arbeidsreglement

Ved virksomhet innen hotell- og restaurantbransjen, som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakere som ikke har ledende eller kontrollerende stilling, være et arbeidsreglement.

§ 4.Nærmere om pliktens innhold

Reglene i §§ 69-73 i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) gjelder tilsvarende for virksomheter som omfattes av forskriften.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.