Forskrift om bindende forhåndsuttalelser for skattepliktige etter petroleumsskatteloven

DatoFOR-1991-11-22-752
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 768
Ikrafttredelse22.11.1991
Sist endretFOR-2015-06-30-829 fra 01.07.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-13-35-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om bindende forhåndsuttalelser

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 22. november 1991 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 6 nr. 4. Fremmet av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 jan 2008 nr. 59, 30 juni 2015 nr. 829.

I

§ 1.Anmodning om bindende forhåndsuttalelse etter § 6 nr. 4 i lov 13. juni 1975 nr. 35 skal være skriftlig og undertegnet av den skattepliktige eller dennes fullmektig.

Den skattepliktige skal i anmodningen redegjøre for

a.den planlagte disposisjon og de faktiske forhold som er relevante for den skattemessige behandlingen,
b.den forretningsmessige begrunnelse for disposisjonen,
c.de antatte skatterettslige konsekvenser av disposisjonen,
d.hvilke spørsmål som er gjenstand for anmodningen om bindende forhåndsuttalelse,
e.om tilsvarende spørsmål vites å være brakt inn for domstolene og eventuelt utfallet av denne behandling,
f.om tilsvarende spørsmål vites å være til behandling hos skattemyndighetene,
g.om anmodning om bindende forhåndsuttalelse i tilsvarende spørsmål vites å være innsendt og med hvilket resultat.

Dersom den planlagte disposisjonen utgjør en del av en større transaksjon eller flere transaksjoner som har sammenheng, skal den skattepliktige gjøre rede for hele transaksjonskjeden så langt de enkelte disposisjoner samlet eller hver for seg kan ha betydning for det spørsmål anmodningen gjelder.

Den skattepliktige skal i anmodningen redegjøre for alternative skattemessige løsninger og forhold som taler for og mot de ulike alternativer. Den skattepliktige skal spesielt gjøre rede for hvilken løsning han anser som riktig og begrunne dette.

En anmodning skal angi hvilke opplysninger den skattepliktige mener bør unntas fra offentlighet og hjemmelen for dette.

0Endret ved forskrifter 22 jan 2008 nr. 59, 30 juni 2015 nr. 829 (i kraft 1 juli 2015).
§ 2.Oljeskattekontoret skal uten ugrunnet opphold etter mottagelse av anmodning som omfattes av denne forskrift, ta stilling til om anmodningen skal realitetsbehandles. Beslutning om å ikke avgi uttalelse krever ikke begrunnelse.
0Endret ved forskrift 30 juni 2015 nr. 829 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3.Anmodning som ikke oppfyller de krav som er angitt i § 1 skal ikke behandles. Den skattepliktige skal i stedet gis en frist til å rette opp mangler ved anmodningen.

Anmodning som i hovedsak gjelder bevisvurdering, verdsettelse eller andre skjønnsmessige vurderinger skal ikke behandles.

Med mindre det foreligger særlige grunner, skal en anmodning ikke behandles dersom departementet har gjort kjent at det spørsmål anmodningen gjelder vil bli regulert i lov eller forskrift. Det samme gjelder hvor et tilsvarende spørsmål foreligger til ordinær lignings- eller klagebehandling eller er brakt inn for domstolsprøvelse.

§ 4.Oljeskattekontorets avgjørelser etter denne forskrift skal meddeles den skattepliktige skriftlig snarest mulig. Meddelelsen skal angi de faktiske forutsetninger avgjørelsen bygger på. Den skattepliktige kan ikke kreve ytterligere begrunnelse for kontorets avgjørelse.
0Endret ved forskrift 30 juni 2015 nr. 829 (i kraft 1 juli 2015).
§ 5.Oljeskattekontoret sender krav på betaling av gebyr for realitetsbehandlet forhåndsuttalelse til den skattepliktige sammen med uttalelsen. Betalingsfristen skal være en måned.

II

Forskriften gis virkning fra 22. november 1991.