Forskrift om losers tjenestefrihet av sikkerhetshensyn

DatoFOR-1991-12-10-810
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1991 874
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endretFOR-2014-12-17-1809 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§8, LOV-2014-08-15-61-§22
Kunngjort
KorttittelForskrift om losers tjenestefrihet

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 10. desember 1991 i medhold av lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten § 10 første ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 8.
Endringer: Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1809.

§ 1.Døgnet i § 8 fjerde ledd i i lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen regnes fra det tidspunkt losen etter tilsigelse møter frem for å overta losingen.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1809 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Utfører en los flere losinger i et døgn, har han krav på til sammen tolv timers tjenestefrihet fra losing i døgnet.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1809 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Tjenestefriheten må ikke deles i mer enn 2 perioder.
§ 4.Tidspunktet for tjenestefriheten fastsettes i alle tilfeller etter avtale med skipets fører.
§ 5.Forskriften trer i kraft 1. januar 1992.