Forskrift om gebyrer for utstedelse av radiooperatørsertifikater.

DatoFOR-1991-12-20-846
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1991 998
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§27a, LOV-1981-06-05-42-§2
Kunngjort
KorttittelForsk om gebyrer for radiooperatørsertifikater

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991 i medhold av lov av 10. februar 1967 om forvaltningsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a og lov av 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøyer og andre flyttbare innretninger i sjøen (sertifiseringsloven) § 2. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

§ 1.Forskriftens virkeområde.

Forskriften gjelder gebyrer og andre vederlag for Televerkets forvaltnings- og kontrollvirksomhet som gjelder behandling av radiooperatørsertifikater utstedt i samsvar med bestemmelsene i Det internasjonale radioreglement (RR) og Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjømenn (STCW), herunder

-utstedelse av nye radiooperatørsertifikater,
-fornying av tidligere utstedte sertifikater, samt
-utstedelse av kvalifikasjonsdokumenter for utenlandske radiooperatører.
§ 2.Generelt om gebyrer og vederlag.

For funksjoner som faller inn under § 1, skal det betales et gebyr til Televerket.

Gebyrer og øvrige vederlag framgår av en egen gebyrliste som fastsettes av Televerket.

For tjenester som ikke fremgår av gebyrlisten, fastsettes gebyr i hvert enkelt tilfelle.

Bare hvor det framgår uttrykkelig av gebyrlisten eller hvor det er særlig fastsatt, kan kostnader Televerket er påført, ut over det som gebyret er forutsatt å dekke, kreves særskilt godtgjort.

Gebyrer og andre vederlag betales til Televerket, med mindre annet framgår av gebyrlisten eller er særskilt fastsatt.

§ 3.Utfyllende bestemmelser og dispensasjon fra forskriften.

Televerket kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskrift og dispensere fra den hvor særlige grunner taler for det.

§ 4.Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1992.