Forskrift om overgangsregler til lov av 6. desember 1991 nr. 79 om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse andre lover.

DatoFOR-1991-12-20-850
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 1001
Ikrafttredelse02.12.1991
Sist endretFOR-2011-12-07-1205
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2a-8, FOR-1991-12-06-782 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskr. til finansieringsvirksomhetsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 20. desember 1991 med hjemmel i lovens avsnitt IV, jf. kgl.res. av 6. desember 1991 nr. 782.
Endringer: Endret ved forskrifter 10. januar 1992 nr. 14, 7 des 2011 nr. 1205

§ 1.Konsernselskap som ikke er forsikringsselskap (jf. lov om forsikringsvirksomhet § 7-1, jf. § 3-5 første ledd bokstav b) kan yte lån eller stille garanti som nevnt i § 2a-8 fjerde ledd med de begrensninger som følger av finansinstitusjonsloven § 2-10 med tilhørende forskrifter. Morselskap i finanskonsern som nevnt i § 2a-2 bokstav d) eller morselskap som er bank kan med samtykke av Finanstilsynet yte lån eller stille garanti som nevnt selv om det samlede engasjement overstiger den grense som gjelder for enkeltkunde.
0Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.