Forskrift om det alminnelige prisreguleringsfond.

DatoFOR-1992-01-24-4316
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2004-04-28-672
EndrerFOR-1950-12-22-8656
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-65-§7-2, FOR-1993-11-12-1022
Kunngjort
KorttittelForskrift om det alm. prisreguleringsfond

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 24. januar 1992 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) § 7-2 og delegeringsvedtak 12. november 1993 nr. 1022. Endret 28 april 2004 nr. 672 (forskriften kunngjort i sin helhet etter endringer og for første gang).

§ 1.Fondets anvendelse

Midlene i fondet kan etter vedtak av Arbeids- og administrasjonsdepartementet nyttes innenfor formål angitt i prisloven § 25.

Fondets midler må ikke overføres til statskassen. Staten er ikke ansvarlig for fondets forpliktelser.

§ 2.Fondets administrasjon

Konkurransetilsynet skal administrere fondets midler i samsvar med de nærmere bestemmelser som Arbeids- og administrasjonsdepartementet gir. Har departementet ikke bestemt noe annet, skal midlene være plassert i Norges Bank.

§ 3.Regnskap

Konkurransetilsynet skal forestå regnskapsføring for fondet. Inn- og utbetalinger, regnskapsføring og rapportering skal skje etter bestemmelsene i økonomiregelverket med rundskriv fra Finansdepartementet og i overensstemmelse med retningslinjer fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Dersom regnskapet ikke blir revidert av Riksrevisjonen, treffer Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmelse om revisjon og oppnevner revisor.