Forskrift om sanksjoner mot Somalia

DatoFOR-1992-02-07-77
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1992 104
Ikrafttredelse07.02.1992
Sist endretFOR-2010-05-04-650
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om sanksjoner mot Somalia

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. februar 1992. Fremmet av Utenriksdepartementet, med hjemmel i lov av 7. juni 1968 nr. 4 om gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 aug 2001 nr. 1017, 26 juli 2002 nr. 852, 18 juni 2007 nr. 676, 1 jan 2010 nr. 4, 23 april 2010 nr. 587, 4 mai 2010 nr. 650. 

Med hjemmel i lov av 7. juni 1968 nr. 4 om gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd fastsettes følgende forskrift til gjennomføring av Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 733 av 23. januar 1992.

§ 1.Det er forbudt å levere våpen og militært utstyr av enhver art til Somalia, samt å finansiere slike leveranser. Det er videre forbudt direkte eller indirekte å yte teknisk, finansiell og annen bistand, og å gi opplæring, knyttet til militære aktiviteter.

Forbudene i første ledd kommer ikke til anvendelse på levering, salg eller ytelse av:

1.våpen og tilhørende materiell eller direkte eller indirekte ytelse av teknisk, finansiell eller annen bistand eller opplæring knyttet til militære aktiviteter som utelukkende er bestemt til støtte eller bruk for den internasjonale operasjon i Somalia autorisert av FNs Sikkerhetsråd i resolusjon 1744 (2007) punkt 4.
2.våpen og militært utstyr som utelukkende er bestemt til bruk av medlemsstater og regionale organisasjoner som gjennomfører tiltak i Somalia for å stanse piratvirksomhet og væpnet ran til sjøs, i samsvar med FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1851 (2008) punkt 6.

Sanksjonskomiteen for Somalia kan gjøre unntak fra forbudene i første ledd for levering, salg eller ytelse av ikke-dødelig militært utstyr utelukkende beregnet til humanitære eller beskyttelsesmessige formål. Søknad om slike unntak fremmes gjennom Utenriksdepartementet.

Dersom Sanksjonskomiteen for Somalia ikke på forhånd har truffet negativt vedtak om slik ytelse senest fem virkedager etter å ha mottatt underretning, gjelder forbudene i første ledd ikke levering, salg eller ytelse av:

1.våpen og tilhørende materiell eller direkte eller indirekte ytelse av teknisk, finansiell eller annen bistand eller opplæring knyttet til militære aktiviteter som utelukkende har til formål å medvirke til utvikling av institusjoner i sikkerhetssektoren i Somalia, i samsvar med FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1744 (2007) punkt 1, 2 og 3.
2.teknisk bistand til Somalia som utelukkende har til formål å medvirke til å trygge kystnære områder og havområder, herunder bekjempelse av piratvirksomhet og væpnet ran til sjøs, utenfor Somalia og nærliggende kystlinjer, i samsvar med FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1846 (2008) pkt. 5.

Underretning til Sanksjonskomiteen for Somalia etter fjerde ledd fremmes gjennom Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet kan etter søknad gjøre unntak fra forbudene i første ledd for beskyttelsesklær eksportert til Somalia av FN-personell, representanter fra media eller humanitære hjelpearbeidere, utelukkende for deres personlige bruk.

Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å selge eller levere, direkte eller indirekte, varer, materiell, utstyr, tjenester eller teknologi som nevnt i første ledd til personer eller enheter som er listeført av Sanksjonskomiteen.1

0Endret ved forskrifter 31 aug 2001 nr. 1017, 26 juli 2002 nr. 852, 18 juni 2007 nr. 676, 1 jan 2010 nr. 4, 23 april 2010 nr. 587.
1http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list_12Apr10.pdf
§ 2.Midler og andre finansielle aktiva eller økonomiske ressurser som befinner seg i Norge og som direkte eller indirekte tilhører eller kontrolleres av personer eller enheter som er listeført av Sanksjonskomiteen1 eller personer eller enheter som opptrer på vegne av disse eller etter deres anvisning, skal fryses. Den som fryser et formuesgode skal straks underrette Utenriksdepartementet om dette.

Det er forbudt for enhver å stille midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser til rådighet for personer eller enheter som er angitt i første ledd.

Som unntak fra påbudet i første ledd kan Utenriksdepartementet, i samråd med Sanksjonskomiteen, tillate at frosne midler og andre finansielle aktiva eller økonomiske ressurser frigjøres eller stilles til rådighet på slike vilkår som anses hensiktsmessige, etter å ha fastslått at de aktuelle midlene eller økonomiske ressursene

a)er nødvendige for å dekke grunnleggende kostnader, herunder betaling av matvarer, husleie eller pantelån knyttet til bolig, medisiner og medisinsk behandling, skatt, lovpliktige forsikringspremier og avgifter for offentlige tjenester,
b)utelukkende er ment for betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende er ment for betaling av avgifter eller tjenestegebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne midler eller økonomiske ressurser,
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter,
e)er nødvendige for innfrielse av en panteheftelse hvor det aktuelle formuesgodet var gjenstand for pantsettelse før fryspålegget trådte i kraft, og midlene ikke tilfaller personer eller enheter angitt i første ledd, eller
f)er nødvendige for oppfyllelse av en dom, forutsatt at dommen ble avsagt før fryspåbudet trådte i kraft og formuesgodet ikke tilfaller personer eller enheter angitt i første ledd.

Bestemmelsen i annet ledd får ikke anvendelse på tilskudd til frosne kontoer i form av

a)renter eller andre inntekter på disse kontoene, eller
b)betalinger i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som er inngått eller har oppstått forut for den dato da disse kontoene ble gjenstand for påbud om frysing i henhold til første ledd,

forutsatt at slike renter, andre inntekter og betalinger fortsatt omfattes av fryspåbudet i første ledd.

Bestemmelsen i annet ledd får ikke anvendelse på midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser som det er nødvendig å stille til rådighet for å sikre rettidige leveranser av humanitær assistanse i Somalia foretatt av FN, FNs særorganisasjoner eller programmer, eller av humanitære organisasjoner med observatørstatus til FNs generalforsamling, eller av de forannevntes samarbeidspartnere.

0Tilføyd ved forskrift 23 april 2010 nr. 587. Endret ved forskrift 4 mai 2010 nr. 650.
1http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list_12Apr10.pdf
§ 3.Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift med vedlegg.
0Endret ved forskrifter 31 aug 2001 nr. 1017, 23 april 2010 nr. 587 (tidligere § 2).
§ 4.Forskriften trer i kraft straks.
0Endret ved forskrifter 31 aug 2001 nr. 1017 (tidligere § 2), 23 april 2010 nr. 587 (tidligere § 3).