Forskrift om reindriftsfond.

DatoFOR-1992-02-14-1271
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1999 2089
Ikrafttredelse14.02.1992
Sist endretFOR-2002-07-10-871
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§32 jf LOV-2007-06-15-40-§82, Stortingsvedtak, Reindriftsavtalen, FOR-2007-06-29-818
Kunngjort
KorttittelForskrift om reindriftsfond

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. februar 1992 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 32. Endret ved Landbruksdepartementets vedtak av 23. februar 1995, og gjengis nå etter endringen.
Endringer: Endret ved forskrift 10 juli 2002 nr. 871.

§ 1.Reindriftsfond

For hvert reinbeiteområde skal det opprettes et reindriftsfond.

Reindriftsfond opprettes av områdestyret. Fond kan opprettes felles for hele området, for flere reinbeitedistrikter i fellesskap eller særskilt for enkelte reinbeitedistrikter.

§ 2.Inntekter

Inn i reindriftsfondet går:

-Midler fra salg av umerket rein over 1 år.
-Midler fra salg av rein uten lovlig merke (jf. lov om reindrift, § 17).
-Erstatning for skade og ulemper ved ekspropriasjon, med unntak av midler som tilkjennes enkeltpersoner.
-Konsesjonsavgift ved ekspropriasjon.
-Avgift ved registrering av reinmerke.
-Andre midler til fremme av reindriften i området.
§ 3.Formål

Fondets midler skal brukes til fremme av reindriften i vedkommende område. Midler kan brukes til:

-Hel eller delvis finansiering av fellesanlegg.
-Nedskrivning av driftskostnader.
-Ekstraordinære tiltak.
§ 4.Forvaltning

Fondets midler disponeres av områdestyret.

Erstatninger og konsesjonsavgifter som er tilkjent distrikt, skal disponeres i vedkommende distrikt.

Midler fra salg av umerket og ulovlig merket rein kan tilbakeføres vedkommende distrikt.

Midler avsatt for kriseberedskap utbetales av områdestyret kun når det foreligger en ekstraordinær tapssituasjon.

Distriktsstyret kan søke om tilskudd til hel eller delvis finansiering av fellesanlegg og nedskrivning av driftskostnader. Tilskudd skal være innarbeidet i distriktets budsjett. Tildeling skjer i forbindelse med godkjenning av regnskap og budsjett.

Enkeltreineier i distrikt hvor distriktsstyre ikke er opprettet, kan søke om slikt tilskudd direkte.

Områdestyret kan disponere fondsmidler til ekstraordinære tiltak.

0Endret ved forskrift 10 juli 2002 nr. 871.
§ 5.Plassering

Reindriftsfondets midler plasseres med sikte på høy avkastning og sikkerhet, fortrinnsvis i statsobligasjoner og høyrentekonto i bank.

§ 6.Regnskapsførsel

Regnskapet skal føres av reindriftsagronomen og skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Områdestyret legger fram revidert regnskap for Reindriftssjefen innen 15. april.

Regnskapet skal føres i samsvar med oppstillingsplan for fond i reindriften. Ved felles fond for flere reinbeitedistrikter fordeles egenkapital og årets over-/underskudd på det enkelte distrikt og felles for området.

§ 7.Ikrafttredelse og overføring av andre fondsmidler

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fond opprettet etter lov om reindrift av 1933, ved ekspropriasjonsskjønn og andre regionale offentlige fond til fremme av reindrift oppløses og midlene overføres vedkommende reindriftsfond etter vedtak i områdestyret.