Forskrift om rett til opplæring i samisk

DatoFOR-1992-03-31-204
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1992 237
Ikrafttredelse01.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-56-§3-8 jf FOR-1991-12-20-823
Kunngjort
KorttittelForskrift om rett til opplæring i samisk

Hjemmel: Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 31. mars 1992 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 3-8 første ledd, jfr. kgl.res. av 20. desember 1991 nr. 823.

§ 1.Opplæring i samisk for voksne etter sameloven § 3-8 første ledd, skal følge de til enhver tid gjeldende regler i lov om voksenopplæring og lov om brevskular med tilhørende forskrifter.
§ 2.Opplæringen skal være arrangert av tilskuddsberettiget opplysningsorganisasjon/studieforbund og/eller tilskuddsberettiget fjernundervisningsinstitusjon.

Til fullført kurs på grunnskolens område yter staten 100 prosent tilskudd.

§ 3.Forskriften trer i kraft 1. april 1992.