Forskrift om adgang til sikrede drivstoffanlegg.

DatoFOR-1992-04-28-4070
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-03-31-3-§3.
Kunngjort
KorttittelForsk. om adgang til sikrede drivstoffanlegg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sivilforsvarsnemnda for Drivstoff-forsyningen 28. april 1992 med hjemmel i lov av 31. mars 1949 om bygging og sikring av drivstoffanlegg.

I. Definisjoner og virkeområde.

1.Med «sikrede drivstoffanlegg» forstås i disse bestemmelser anlegg for flytende drivstoffer som ved særlige tiltak er sikret mot skade ved krigshandling og sabotasje, eller de deler av et anlegg som er sikret på denne måte.
2.Med «besøkende» forstås personer som ikke har arbeidsoppdrag på anlegget.
3.Disse bestemmelser gjelder for sikrede drivstoffanlegg som eies og brukes av sivile oljeselskaper, og for anlegg som eies av staten ved Olje- og energidepartementet (OED) eller Forsvarsdepartementet (FD), men som etter avtale brukes av sivile oljeselskaper.
5.Bestemmelsene gjelder ikke anlegg som eies og brukes av Forsvaret.
6.Bestemmelsene gjelder i fredstid.

II. Adgang til sikrede drivstoffanlegg.

1.Adgang til sikrede drivstoffanlegg er forbudt uten spesiell tillatelse. Dette gjelder ikke brannvesen og politi under utrykning, heller ikke embeds- og tjenestemenn under utøvelse av sin tjenesteplikt, men vedkommende skal begrunne sitt besøk og legitimere seg.
2.Adgangstillatelse gis av anleggets eier eller den han har gitt fullmakt. For utenlandske statsborgere skal anmodning om adgang forelegges Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben (FO/S). Anmodningen må forelegges senest 3 uker før besøket skal finne sted og inneholde følgende opplysninger: Navn - fødselsdato - nasjonalitet - passnr - bostedsadresse - arbeidssted og adresse - stilling.

For anlegg som eies av oljeselskap kan selskapet likevel gi adgangstillatelse for representanter for eiende morselskap, som er borgere av land som er medlem av NTO, uten at saken forelegges Forsvarets overkommando (FO).

3.Anleggets bestyrer kan gi adgangstillatelse for:
-norske statsborgere ansatt i eierens tjeneste.
-norske statsborgere som har arbeidsoppdrag på anlegget.
4.Representanter fra media har bare adgang til sikrede drivstoffanlegg når de er ledaget av representant beordret fra Forsvarskommando Sør-Norge (FKS) eller Forsvarskommando Nord-Norge (FKN).
5.Adgangstillatelse gis for et bestemt besøk eller for et bestemt tidsrom.

III. Opphold på og opplysninger om sikrede anlegg.

1.Alle besøkende skal følges rundt av anleggets bestyrer eller dennes stedfortreder.

Omviseren skal forvisse seg om at den besøkende har adgangstillatelse og er rette vedkommende. Alle besøk skal registreres.

2.Omviseren kan gi opplysninger om tekniske installasjoner som er vanlige ved drivstoffanlegg. Det skal ikke gis opplysninger om sikringstiltak, lagrings- og pumpekapasiteter. Det skal heller ikke gis opplysninger om spesielle innretninger som etter avtale mellom eieren og anleggets konsulenter ikke skal gjøres tilgjengelige for uvedkommende.
3.Ved besøk av media avgjør Forsvarskommandoens representant hvilke opplysninger som kan offentliggjøres.
4.Omviseren skal kjenne disse bestemmelser og påse at de blir fulgt.