Forskrift til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker

DatoFOR-1992-05-15-339
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1992 338
Ikrafttredelse15.05.1992
Sist endretFOR-2011-09-13-932 fra 01.01.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-06-07-24-§2, jf. LOV-2017-05-22-30-§27
Kunngjort
Rettet24.06.2016 (departement)
KorttittelTivoliforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunaldepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 15. mai 1992 i medhold av § 2 tredje ledd i lov av 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker.
Tilføyd hjemmel: Hjemmelslov overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Samferdselsdepartementet ved vedtak 17. juni 2016 nr. 722.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 juli 2001 nr. 815, 8 okt 2004 nr. 1395, 13 sep 2011 nr. 932.
Rettelser: 24.06.2016 (departement).

Kap 1. Generelt

1.1 Virkeområde

Forskriften er gitt til gjennomføring og utfylling av reglene i lov av 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliloven). Forskriften gjelder for konstruksjon, oppføring, vedlikehold, drift og kontroll av tivoliinnretninger i omreisende og permanente anlegg.

Lov og forskrift gjelder hele landet med unntak av Svalbard.

1.2 Delegasjon av departementets myndighet

Departementets myndighet etter følgende paragrafer i loven delegeres i medhold av § 3 annet punktum til Statens jernbanetilsyn:

-§ 2 annet ledd til ved enkeltvedtak å unnta innretninger helt eller delvis fra lovens virkeområde.
-§ 4 annet ledd annet punktum til å utstede godkjenning for innretninger. I godkjenningen kan det stilles vilkår som er nødvendige for at innretningen skal tilfredsstille de sikkerhetsmessige krav som følger av regelverket.
-§ 6 til å utføre kontroll, og gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelsene gitt i og i medhold av denne loven.
0Endret ved forskrifter 3 juli 2001 nr. 815 (i kraft 1 sep 2001), 8 okt 2004 nr. 1395, 13 sep 2011 nr. 932 (i kraft 1 jan 2012).

Kap 2. Definisjoner

Anlegg - omreisende (mobilt) eller permanent tivoli, fornøyelsespark o.l.

Tivoliinnretning - innretning til bruk for leke- og fornøyelsesformål i tivoli, fornøyelsespark o.l., f.eks. berg- og dalbane, bilbane, gokartbane, karusell, pariserhjul og andre kjøreinnretninger, skytebane, rutsjebane og andre innretninger. Gokartbane trenger ikke godkjenning som tivoliinnretning for kjøring som beskrevet i forskrift av 15. januar 2001 nr. 26 om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart § 1.

Eier - den som driver anlegget, enten innretningen m.v. eies eller leies, jf. tivolilovens § 4

Ansvarlig leder - den eieren har utpekt som ansvarlig for drift, tilsyn og vedlikehold av anlegget, jf. tivolilovens § 5

Driftsleder - den eieren har utpekt som stedfortreder for ansvarlig leder

Operatør - den person som har direkte oppsyn med driften av tivoliinnretningen

Sikkerhetskontroll - kontroll utført av sakkyndig person eller firma som er bemyndiget i henhold til tivolilovens § 3, jf. forskriftens kap 1.2.

Loggbok - perm med all nødvendig informasjon om innretningen.

0Endret ved forskrift 3 juli 2001 nr. 815 (i kraft 1 sep 2001).

Kap 3. Sikkerhetsmessig godkjenning. Forholdet til annen lovgivning.

3.1 Sikkerhetsmessig godkjenning

Tivoliinnretningen skal være godkjent før den tas i bruk, jf. lovens § 4. Søknad om sikkerhetsmessig godkjenning sendes vedkommende myndighet.

Tivoliinnretning produsert i henhold til norsk standard, europeisk standard, harmonisert dokument eller foreløpig europeisk standard, vil tilfredsstille forskriftens krav.

Før godkjenning gis, skal innretningene være sikkerhetskontrollert. Nødvendige anvisninger for montering, drift, tilsyn, vedlikehold og redning/evakuering skal foreligge og være kontrollert. Om nødvendig kan godkjenningsmyndigheten stille ytterligere vilkår.

Godkjenning gis for et tidsrom på inntil ett år.

For omreisende (mobile) tivoli kan det kreves reiseplan for sesongen.

3.2 Forholdet til annen lovgivning

For permanente innretninger skal gjenpart av søknad om sikkerhetsmessig godkjenning, eller gjenpart av godkjenningen dersom den foreligger, sendes bygningsrådet sammen med den dokumentasjonen som kreves for behandling etter plan- og bygningslovgivningen.

Omreisende tivoli skal sende melding til bygningsrådet før oppstilling av tivoliinnretning finner sted. Sammen med meldingen skal sendes egenerklæring om (bekreftelse på) at gyldig sikkerhetsmessig godkjenning foreligger.

Finner myndigheter som utfører kontroll m.v. etter annen lovgivning, forhold som gir grunn til å tro at de er i strid med tivolilovgivningen, skal forholdet snarest mulig meldes til vedkommende myndighet etter tivoliloven.

Kap 4. Utførelse

Tivoliinnretning skal være slik konstruert at passasjerene sikres mot fare for å falle av, bli utsatt for slag, komme i klemme eller få annen skade.

Lydnivået fra tivoliinnretning (LA maks) skal ikke overskride 40 dB(A) på nærliggende bebyggelses uteareal eller utenfor vindu i oppholdsrom, undervisningsrom og arbeidsrom. Samme krav til lydnivå gjelder også utenfor vindu i tilsvarende rom som måtte finnes i anlegget.

Tivoliinnretning skal være konstruert, utført og montert slik at nødvendig kontroll- og vedlikeholdsarbeid samt utskifting av deler kan foretas på en sikker og hensiktsmessig måte.

Leverandøren skal ha utarbeidet anvisning på norsk for montering/demontering, drift, tilsyn og vedlikehold av tivoliinnretningen.

Bevegelige innretninger må kunne stoppes under drift. Stopplengden skal være så kort som mulig uten at det går ut over passasjerenes sikkerhet.

Maskineri og sikkerhetsmessige installasjoner må ikke kunne aktiveres, påvirkes eller berøres på annen måte enn forutsatt.

Kap 5. Oppføring

Grunnforholdene må være slik at tivoliinnretningen får en stabil plassering.

Tivoliinnretningene skal plasseres innbyrdes og i forhold til andre konstruksjoner og bygninger på anlegget og i forhold til terreng på en slik måte at på- og avstigning kan foregå sikkert.

Tivoliinnretning som settes i bevegelse, skal være omgitt av gjerde, rekkverk e.l. avskjerming slik at publikum ikke får adgang til den når den er i bevegelse. Avskjermingen skal dessuten gi tilstrekkelig avstand til å hindre at tilskuere kan komme i berøring med eller falle inn mot innretningen. Høyde og utforming på avskjermingen skal være slik at publikum ikke kan skade seg eller lett kan klatre over.

Alle arealer og rom som ikke er beregnet for offentlig adgang, skal holdes avstengt og være skiltet.

Innbyrdes plassering av tivoliinnretninger, bygninger, telt og andre anlegg må være slik at muligheten for brannspredning er liten, og slik at atkomsten til de enkelte deler av anlegget for brann- og ambulansevogner ikke hindres.

Det må sørges for nødvendig brannslokkeutstyr.

Oppføring skal også skje i samsvar med annen lovgivning.

Kap 6. Montering og demontering

Anleggets eier er ansvarlig for at montering og demontering av tivoliinnretning blir utført i henhold til leverandørens anvisning og eventuelle vilkår i den sikkerhetsmessige godkjenningen.

Montering og demontering skal foregå under oppsyn av driftsleder, som skal kvittere for dette i innretningens driftsjournal.

Ved montering skal det kontrolleres at alle komponenter som er av særlig betydning for sikkerheten, er uten mangler og blir riktig montert. Ved demontering skal det kontrolleres at slike komponenter er uten farlig slitasje og at de ellers ikke har mangler.

Kap 7. Sikkerhetskontroll

Tivoliinnretninger skal kontrolleres og prøves før det gis sikkerhetsmessig godkjenning, etter større reparasjoner, etter ombygninger og utskiftinger, og etter ulykker.

Sikkerhetskontroll kan også foretas under drift med de intervaller som vedkommende myndighet til enhver tid bestemmer. Det kan også foretas sikkerhetskontroll ved stikkprøver av anlegg i drift.

Den som har utført sikkerhetskontroll, kvitterer i loggboka og gjør anmerkninger om eventuelle uregelmessigheter og feil. Oppdager han feil eller mangler av betydning for personsikkerheten, kan han straks sette innretningen ut av drift med pålegg om utbedring innen fastsatt frist. I slike tilfelle skal eieren rapportere til vedkommende myndighet om den utbedring som er foretatt, før innretningen igjen settes i drift.

Kap 8. Rednings- og evakueringsplan

For tivoliinnretning hvor passasjerene i tilfelle driftstans er avhengige av hjelp for å kunne evakuere, skal det foreligge en plan for redning og evakuering av passasjerene. Nødvendig utstyr skal være på plass og beredskap etablert, slik at passasjerene kan evakueres fra tivoliinnretningen innen rimelig tid.

Det skal også foreligge plan for beredskap, evakuering og slokking i tilfelle brann i anlegget.

Kap 9. Drift, tilsyn og vedlikehold

Anleggets eier skal sørge for sikkerhetsmessig forsvarlig drift, tilsyn og vedlikehold i henhold til leverandørens driftsinstruks og eventuelle vilkår i den sikkerhetsmessige godkjenningen for den enkelte tivoliinnretning, jf. tivolilovens § 5.

Ethvert anlegg skal ha ansvarlig leder og driftsleder. En av disse skal alltid være tilstede når anlegget er i drift. De skal ha nødvendige personlige egenskaper, faglige kvalifikasjoner og tilstrekkelig erfaring til å lede driften. Skriftlig dokumentasjon på hvem disse er skal alltid være tilgjengelig på anlegget, jf. tivolilovens § 5.

Skifte av anleggseier skal meldes til godkjenningsmyndigheten.

Det skal alltid være et tilstrekkelig antall kvalifisert driftspersonale på den enkelte tivoliinnretningen. Bare det personalet som tjenestegjør ved innretningen, skal oppholde seg i kontrollrom, ved betjeningsutstyr o.l.

En av driftspersonalet på innretningen (normalt operatøren) skal til enhver tid være ansvarlig for at instrukser for drift blir fulgt, og at driftsjournalen blir ført. Vedkommende skal være minst 18 år gammel og ha nødvendige personlige egenskaper for å kunne forestå driften av innretningen. Vedkommende må ha fått nødvendig opplæring, ha erfaring i arbeidet og ha kontrollert at øvrig driftspersonale har forstått sine oppgaver.

For enkelte anleggstyper kan det kreves at driftspersonalet har bestått godkjente prøver.

Oppdages feil eller mangler på en innretning som kan ha betydning for personsikkerheten, skal innretningen straks settes ut av drift.

Tilsyn og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personale.

Kap 10. Dokumentasjon

Enhver tivoliinnretning skal ha egen loggbok. Loggboka skal inneholde alle data om innretningen fra den ble levert fra produsent frem til dags dato. Alt teknisk underlag, deriblant statiske og dynamiske beregninger, el-skjema og hydraulikk-/pneumatikkskjema, samt monterings-, drifts- og vedlikeholdsinstrukser skal være samlet i loggboka.

Loggboka skal inneholde driftsjournal, og skal til en hver tid være tilgjengelig for offentlige myndigheter.

Alt tilsyn, vedlikehold og alle reparasjoner skal registreres i boka. Det samme gjelder rapporter fra sikkerhetskontroller samt gitte tillatelser.

I loggboka skal det gjøres merknader om alle uregelmessigheter, feil, driftstans og personskader i forbindelse med innretningen.

Innholdet skal ordnes i kronologisk orden og nummereres.

Tivoliinnretning skal være merket med produsentens navn og adresse, typebetegnelse, fabrikasjonsnummer, produksjonsår og maksimal last/maksimalt antall passasjerer.

Kap 11. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 15. mai 1992.