Forskrift om farlige næringsmiddelimitasjoner.

DatoFOR-1992-05-26-420
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1992 385
Ikrafttredelse01.07.1992, 01.10.1992
Sist endretFOR-2003-11-06-1318
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4 jf. FOR-1990-09-07-730
Kunngjort
KorttittelForskrift om næringsmiddelimitasjoner

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 26. mai 1992 i medhold av lov av 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll § 4, jfr. Kronprinsreg.res. av 7. september 1990 nr. 730. Endret 6 nov 2003 nr. 1318.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å tilvirke for videresalg, innføre for videresalg eller på annen måte omsette farlige næringsmiddelimitasjoner.

§ 2.Dispensasjon

Departementet kan gjøre unntak fra denne forskrift.

0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1318.
§ 3.Definisjon
1. Med næringsmiddelimitasjoner menes produkter som på tross av at de ikke er næringsmidler har en form, lukt, utseende, farge, presentasjonsform, merking, størrelse, volum el. som gjør at de, særlig av barn, kan forveksles med næringsmidler.
2. Med farlige næringsmiddelimitasjoner menes produkter som er nevnt i § 3, nr. 1 dersom disse utgjør en risiko for helseskade. Det skal særlig vurderes om barn vil kunne foreta en slik forveksling og derved putte dem i munnen, suge på dem, inhalere dem el., og dette kan medføre fare i form av kvelning, forgiftning, perforering eller blokkering av spiserøret osv.
§ 4.Tilsyn

Departementet eller den departementet gir fullmakt, fører tilsyn med at denne forskrift følges.

0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1318.
§ 5.Klage

Enkeltvedtak departementet treffer i medhold av denne forskrift kan påklages Kongen i statsråd.

0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1318.
§ 6.Straff

Overtredelse av denne forskrift, eller vedtak truffet i medhold av forskriften, straffes etter lov om produktkontroll § 12, dersom ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1992 for produsenter og importører og 1. oktober 1992 for detaljister.