Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

DatoFOR-1992-07-09-1269
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1005
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2007-06-27-723
EndrerFOR-1977-08-10-3
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§39, FOR-2002-12-20-1805
Kunngjort
KorttittelForskrift om varsling av akutt forurensning mv

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 9. juli 1992 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 39 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 20. desember 2002 nr. 1805.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 aug 2001 nr. 1016 (virkeområdet omfatter ikke lenger kontinentalsokkelen), 27 juni 2007 nr. 723 (bl.a. hjemmel).

§ 1.Definisjon

Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for akutt forurensning

-riket
-i norsk økonomisk sone eller som truer å inntreffe i norsk økonomisk sone når forurensningskilden er norsk fartøy eller innretning
0Endret ved forskrift 31 aug 2001 nr. 1016 (i kraft 1 jan 2002).
§ 3.Varslingsplikt

Den ansvarlige for akutt forurensning plikter straks å varsle i samsvar med denne forskrift. Denne varslingsplikten påhviler også oppdragstaker som utfører arbeid på vegne av den ansvarlige for forurensningen.

Enhver annen enn den ansvarlige for forurensningen har varslingsplikt, med mindre det er åpenbart unødvendig.

Denne plikten gjelder også akutt forurensning fra virksomhet som har tillatelse i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 11 (konsesjon).

Varslingsplikten gjelder også ved fare for akutt forurensning.

§ 4.Varslingsinstanser - Hvem som skal varsles

Brannvesenet skal varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert virksomhet.

Hovedredningssentralen eller nærmeste kystradio skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra fartøy.

Hovedredningssentralen og Oljedirektoratet skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra virksomhet på kontinentalsokkelen.

Kystverket kan utarbeide et system for viderevarsling.

0Endret ved forskrift 27 juni 2007 nr. 723.
§ 5.Særskilt om varsling fra luftfartøy

Luftfartøy som oppdager akutt forurensning skal varsle den enhet av lufttrafikktjenesten som luftfartøyet har kontakt med.

§ 6.Tilsynsmyndighet

Kystverket, eller den Fiskeri- og kystdepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at denne forskrift blir overholdt.

0Endret ved forskrift 27 juni 2007 nr. 723.
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1993. Fra samme dato oppheves forskrift av 10. august 1977 om varsling av utslipp av olje eller oljeholdig blanding i sjøen, i vassdrag eller på land.