Forskrift om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern

DatoFOR-1992-08-24-629
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1992 933
Ikrafttredelse24.08.1992
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2a-1, LOV-1988-06-10-39-§3-5 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2, FOR-1991-12-06-782, FOR-1989-08-25-825 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om morselskap i forsikringskonsern

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 24. august 1992 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-1 annet ledd og kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, jf lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 3-5 første ledd bokstav b og kgl.res. 25. august 1989 nr. 825.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2002 nr. 1725, 10 des 2003 nr. 1466, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder selskap som omfattes av finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 bokstav d og er morselskap til selskap som omfattes av forsikringsvirksomhetsloven.

§ 2.Vedtak om offentlig administrasjon

Finans- og tolldepartementets vedtak om å sette et selskap under offentlig administrasjon skal meldes til Foretaksregisteret, tinglyses på eiendommen eller eiendommene til selskapet, og kunngjøres i Norsk lysingsblad og minst en avis som er alminnelig lest. Kunngjøringen skal inneholde en oppfordring til fordringshaverne om å melde sine krav til administrasjonsstyret innen en angitt frist. Finanstilsynet kan pålegge fordringshavere som melder sine krav etter fristens utløp, å erstatte selskapet de ekstraomkostninger dette medfører.

Etter at vedtaket er truffet, skal selskapet føye til sitt firma «under offentlig administrasjon».

0Endret ved forskrifter 10 des 2003 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2004), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Administrasjonsstyre mv

Administrasjonsstyret består av en formann og to eller flere medlemmer. Formannen skal ha de egenskaper som er foreskrevet for tingrettsdommere. Finanstilsynet oppnevner en eller flere revisorer, og gir instruks for revisjonens arbeid.

Oppnevnelsene kan når som helst tilbakekalles.

Det sist fungerende styre skal avgjøre de saker som ikke kan utsettes til administrasjonsstyret er tiltrådt.

Innen tre måneder etter at det er oppnevnt skal administrasjonsstyret sende Finanstilsynet en oversikt over selskapets stilling og en plan for styrets videre arbeid. Finanstilsynet kan forlenge fristen.

0Endret ved forskrifter 20 des 2002 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2003), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Selskapets virksomhet under administrasjon

Etter at vedtak om offentlig administrasjon er truffet, kan utbetalinger til fordringshavere ikke finne sted uten etter bestemmelse av Finanstilsynet.

Administrasjonsstyret kan gjennomføre de disposisjoner som finnes nødvendige av hensyn til forsikringstakere i selskaper i konsernet eller av hensyn til selskapet eller konsernet, disses kreditorer eller eiere, samt av allmenne hensyn. Herunder kan styret treffe beslutning om sammenslutning eller deling av selskapet eller om avhendelse av selskapets aktiva.

Bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven §§ 11-7 til 11-9 om fri virksomhet, sammenslutning og avvikling gjelder tilsvarende sålangt de passer.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Opplysningsplikt

Forsikringsvirksomhetsloven § 11-3 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

§ 6.Anvendelse av konkurs- og dekningsloven

Konkurs og gjeldsforhandling etter konkursloven kan ikke åpnes i selskapet, jf finansieringsvirksomhetsloven § 2a-15.

Under offentlig administrasjon gjelder konkursloven § 17 første ledd første og tredje punktum og annet ledd samt dekningsloven tilsvarende. Som fristdag regnes den dag da vedtaket om offentlig administrasjon ble truffet. Finanstilsynet kan gi regler om offentlig administrasjon som fraviker dekningslovens regler.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 7.Utfyllende bestemmelser

Finans- og tolldepartementet kan fastsette at andre bestemmelser enn de som er nevnt i §§ 4 og 5 skal gjelde ved offentlig administrasjon av selskap som omfattes av denne forskrift.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.