Forskrift om samordning av enke- eller enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning med tilleggspensjon fra folketrygden når enke- eller enkemannspensjonen ikke skal reduseres på grunn av gjenlevendes egen inntekt

DatoFOR-1992-09-04-663
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1992 948
Ikrafttredelse04.09.1992
Sist endretFOR-2010-07-06-1077
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§23.
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning enke-/ enkemannspensjon

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 4. september 1992 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven) § 23 nr. 2 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 6 juli 2010 nr. 1077.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder fastsettelse av samordningsfradrag i enke- eller enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning for tilleggspensjon fra folketrygden når enke- eller enkemannspensjonen etter reglene i tjenestepensjonsordningen ikke skal reduseres på grunn av gjenlevendes egen ervervsinntekt (se lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 34).

Forskriften her går innenfor sitt anvendelsesområde foran forskrift fastsatt av Sosialdepartementet 20. desember 1989 nr. 1268 med hjemmel i samordningslovens § 23 nr. 3.

0Endret ved forskrift 6 juli 2010 nr. 1077 (med virkning fra 1. feb 2010).
§ 2.Formål

Forskriften har som formål å sikre at enke- eller enkemann med pensjon som går inn under anvendelsesområdet, jf. § 1, i sin helhet får tilleggspensjon fra folketrygden som enken eller enkemannen har opptjent, som en fridel som holdes utenfor samordning av enke- eller enkemannspensjonen, jf. lovens § 23 nr. 2 fjerde ledd.

Fridelen i første ledd ovenfor skal komme i tillegg til den del av tilleggspensjonen det ikke skal gjøres fradrag for etter anvendelse av de øvrige bestemmelser gitt i eller i medhold av lovens § 23.

Formålet oppnås ved at det beregnes fradrag for tilleggspensjon etter bestemmelsene i forskriften her.

0Endret ved forskrift 6 juli 2010 nr. 1077 (med virkning fra 1. feb 2010).
§ 3.Beregnet poengtall

Samordningslovens § 23 nr. 2 første ledd med Sosialdepartementets forskrift av 23. desember 1991 nr. 895 med hjemmel i lovens § 23 nr. 3 gjelder tilsvarende, jf § 4 nedenfor.

§ 4.Beregning av fradrag

Fullt fradrag for tilleggspensjon fra folketrygden settes lik differansen mellom:

a)en antatt tilleggspensjon fra folketrygden, fastsatt til 55 pst av summen av de tilleggspensjoner hver av ektefellene har opptjent, der poengtallet for den avdøde er fastsatt i henhold til lovens § 23 nr. 2 første ledd, og
b)den tilleggspensjon enken eller enkemannen har opptjent.

Når tilleggspensjonen fastsatt under b) er større enn eller lik tilleggspensjonen under a), gjøres ikke fradrag.

0Endret ved forskrift 6 juli 2010 nr. 1077 (med virkning fra 1. feb 2010).
§ 5.Etterbetaling

Det skal foretas etterbetaling av et beløp beregnet på grunnlag av de reduserte samordningsfradrag ved anvendelse av bestemmelsene i forskriften her og den periode den enkelte reduksjon gjelder for. Ved beregningene skal størrelsen av grunnbeløpet i folketrygden pr 1. mai 1992 legges til grunn slik at etterbetalingsbeløpet ikke blir redusert i forhold til et synkende grunnbeløp.

Etterbetaling gis for tidsrom fra og med 1. oktober 1976.

For etterlatte som omfattes av lov 15. januar 2010 nr. 1 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover, og som skal ha etterbetalt pensjon fra virkningstidspunktet for pensjonen, dvs. 1. januar 1994 eller senere, skal det foretas etterbetaling av et beløp beregnet på grunnlag av de reduserte samordningsfradrag ved anvendelse av bestemmelsene i forskriften her og den periode den enkelte reduksjon gjelder for. Ved beregningene skal grunnbeløpet i folketrygden på etterbetalingstidspunktet legges til grunn slik at etterbetalingsbeløpet ikke blir redusert i forhold til et synkende grunnbeløp.

0Endret ved forskrift 6 juli 2010 nr. 1077 (med virkning fra 1. feb 2010).
§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.