Forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger

DatoFOR-1992-09-15-693
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1992 1008
Ikrafttredelse01.11.1992
Sist endretFOR-2014-07-01-955 fra 15.09.2014
EndrerFOR-1968-07-01-7, FOR-1969-07-01-1, FOR-1979-11-27-2
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§14, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§33, LOV-2007-02-16-9-§37, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, LOV-1998-06-26-47-§20, LOV-1998-06-26-47-§24, FOR-1998-11-27-1095, FOR-1998-12-01-4532, FOR-2007-05-31-591, FOR-2007-06-25-719, FOR-2007-06-29-849
Kunngjort
Rettet16.12.2002 (§ 10, § 11, § 12 og § 14), 07.01.2009 (hjemmelsfelt), 04.02.2011 (vedlegg 1 nr. 1)
KorttittelForskrift om føring av dagbøker på skip mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 15. september 1992 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 14 og § 19, § 33, § 37, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590, og lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 20 og § 24, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095, delegeringsvedtak 1. desember 1998 nr. 4532 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 591 og delegeringsvedtak 25. juni 2007 nr. 719.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 des 1995 nr. 1097, 14 nov 2000 nr. 1647, 4 juni 2002 nr. 985 (forskriften kunngjort i sin helhet), 30 juni 2003 nr. 937, 4 feb 2005 nr. 108, 8 nov 2005 nr. 1415, 12 jan 2007 nr. 45, 29 juni 2007 nr. 1006, 26 juni 2009 nr. 860, 10 juni 2010 nr. 795, 30 mai 2012 nr. 488, 31 juli 2013 nr. 939, 1 juli 2014 nr. 955.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder krav til innretning og føring av dagbøker for norskregistrerte skip, herunder fiske- og fangstfartøy, samt flyttbare innretninger slik det fremgår av kapittel 2 og 3.

0Endret ved forskrift 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003).
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Bruttotonnasje: Den tallverdi som er oppgitt som bruttotonnasje i målebrevet. Dersom det i målebrevet er oppgitt sikkerhetstonnasje i anmerkningsrubrikken, gjelder tallverdien for denne som bruttotonnasje.
b)Fiske- og fangstfartøy: Fartøy som ervervsmessig benyttes til å fange fisk, hval, sel eller andre levende resurser i sjøen, herunder tang og tare.
c)Flyttbar innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.
d)Innenriks fart: Se forskrift av 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder kapittel 2.
e)Kjemikalietankskip: Skip som er bygget eller innrettet for primært å føre last av skadelige, flytende stoffer i bulk, og omfatter oljetankskip som fører skadelige, flytende stoffer i bulk som last eller del av last.
f)MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, med senere endringer.
g)Oljetankskip: Skip som er bygget eller innrettet for primært å føre olje i bulk i lasterommene, og omfatter kombinasjonsskip og ethvert kjemikalietankskip når det fører en last eller en del av en last av olje i bulk.
h)Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS): Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med senere endringer.
i)STCW-konvensjonen: Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 med endringer 1995 og senere endringer.
j)Utenriks fart: Se forskrift av 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder kapittel 3.
0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003), 12 jan 2007 nr. 45.
§ 3.Plikter

Rederiet, plattformsjef og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av denne forskrift.

Skipets fører skal sørge for at dagbøker som skal føres om bord i henhold til de enkelte bestemmelser i denne forskriften blir ført og at de oppbevares som foreskrevet i § 7.

Skipets fører skal videre sørge for at nye dagbøker blir anskaffet i god tid før de som er i bruk blir utskrevet.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav.

Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Det vil ikke bli gitt fravik som strider med internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til.

0Endret ved forskrift 12 jan 2007 nr. 45.

Kapittel 2. Krav til innretning, utgivelse og kontroll mv. av dagbøker

0Overskriften endret ved forskrift 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003).
§ 5.Utgivelse av dagbøker mv.

Dagbøkers innhold og form fastsettes av Sjøfartsdirektoratet. Det kan benyttes dagbøker i papirformat. Likeledes kan benyttes elektroniske dagbøker, når installasjon og system oppfyller internasjonale bestemmelser, og firmaet har avtale med Sjøfartsdirektoratet.

0Endret ved forskrift 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003).
§ 6.Føring av dagbøker

Dagbøker skal føres ordentlig og tydelig. Det som engang er innført, må ikke raderes eller på annen måte gjøres uleselig. Elektroniske dagbøker skal være beskyttet mot overskriving, sletting og endringer. Når signering kreves kan elektroniske dagbøker signeres elektronisk. Blir rettelse nødvendig, skal den tilføyes som anmerkning.

Dagbøker skal føres under tilsyn av skipets fører og han skal undertegne dagbøkene slik det fremgår av de enkelte bestemmelser.

Hvem som skal føre dagbøkene fremgår av de enkelte bestemmelser i kapittel 3.

Dagbøker skal føres på norsk eller engelsk slik det fremgår av de enkelte bestemmelser i kapittel 3.

0Endret ved forskrift 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 7).
§ 7.Oppbevaring av dagbøker

Dagbøker skal, unntatt på ubemannede skip under slep, oppbevares om bord på et slikt sted at de er lett tilgjengelige for kontroll til enhver rimelig tid. De skal oppbevares i minst 2 år etter at siste innførsel er blitt foretatt og deretter under rederiets kontroll i minst 3 år til. Selges skipet skal skipets tidligere eier (selgeren) oppbevare dagbøkene i land.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 8), 26 juni 2009 nr. 860 (i kraft 1 juli 2009), 10 juni 2010 nr. 795 (i kraft 1 juli 2010).
§ 8.Kontroll av dagbøker

På anmodning av Sjøfartsdirektoratet, havnemyndigheter, Kystverket, tollvesenet, politiet, Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens vegvesen for så vidt gjelder riks- og fylkesvegferjer, eller andre som Sjøfartsdirektoratet bemyndiger, er skipets fører pliktig til å fremvise dagbøkene og i tilfelle utlevere bekreftet utskrift eller kopi av dem når skipet befinner seg i norsk havn.

Dette gjelder også utenfor havn dersom det foreligger mistanke om at skipet ikke er sjødyktig eller det er skjellig grunn til mistanke om at skipet har foretatt ulovlig utslipp.

På anmodning av Sjøfartsdirektoratet, norske utenriksstasjoner eller av vedkommende utenlandske myndighet, er skipets fører pliktig til å forholde seg som nevnt i første ledd når skipet befinner seg i utenlandsk havn.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 9), 26 juni 2009 nr. 860 (i kraft 1 juli 2009).
§ 8A.Innsyn i dagbøker

Enhver som påviser en rettslig interesse i å bli kjent med innholdet av bøkene og de kladdebøker som i tilfelle er ført, kan kreve å få se dem og ta avskrift. Med mindre Sjøfartsdirektoratet påbyr det, gjelder dette likevel ikke for tilfelle hvor skipet har støtt sammen med fremmed skip, dersom det ikke blir gitt tilsvarende adgang til dette skips bøker.

For skipsbøker som er ført på dansk, finsk eller svensk skip, får reglene i første ledd tilsvarende anvendelse når skipet befinner seg i norsk havn. Det samme gjelder skipsbøker som er ført på andre fremmede skip, dersom ikke Sjøfartsdirektoratet bestemmer annet.

Det som er bestemt om skipsbøker i første og annet ledd, gjelder også opptegnelser som blir gjort på mekanisk måte om bord vedrørende skipets navigering eller andre forhold som omhandles i skipsbøkene. Det samme gjelder reglene i annet ledd dersom ikke Sjøfartsdirektoratet bestemmer annet.

0Tilføyd ved forskrift 26 juni 2009 nr. 860 (i kraft 1 juli 2009).

Kapittel 3. Dagbøker som skal føres på norske skip

§ 9.Dekksdagbok

Dekksdagbok skal føres om bord på:

a)Skip i utenriks fart
b)skip med bruttotonnasje på 50 og derover i innenriksfart
c)fiske- og fangstfartøy med bruttotonnasje på 50 og derover
d)flyttbare innretninger.

Stor dekksdagbok skal føres av fartøy som skal føre maskindagbok i henhold til § 10, med unntak av skip som kan føre liten dekksdagbok. Liten dekksdagbok kan føres av maskindrevet skip med bruttotonnasje på 50 og derover i innenriksfart, skip med bruttotonnasje på 300 og derover som går i stor kystfart, og fiske- og fangstfartøy med bruttotonnasje på 50 og derover men under bruttotonnasje på 500, dersom ikke stor dekksdagbok føres.

Dekksdagboken skal fortrinnsvis føres av vakthavende navigatør. På skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister skal dekksdagboken føres på engelsk.

Dekksdagboken føres i havn for hvert døgn, i sjøen for hver vakt. Det som skjer på den enkelte vakt, kan foreløpig nedtegnes i en kladdebok, men skal innføres snarest mulig og senest innen utløpet av påfølgende døgn.

Dagbokfører attesterer ved sin underskrift at vakten er innført. Skipets fører skal undertegne dekksdagboken når døgnet er innført.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 10), 31 juli 2013 nr. 939 (i kraft 1 aug 2013).
§ 10.Maskindagbok

Maskindagbok skal føres om bord på

a)maskindrevet skip i utenriksfart
b)maskindrevet skip i innenriksfart med maskinist eller maskinpasser i bemanningsoppgaven og fiske- og fangstfartøy med bruttotonnasje på 500 og derover
c)flyttbare innretninger.

Maskindagboken skal fortrinnsvis føres av vakthavende maskinist. På skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister skal maskindagboken føres på engelsk.

Maskindagboken føres i havn for hvert døgn, i sjøen for hver vakt. Det som skjer på den enkelte vakt kan foreløpig nedtegnes i en kladdebok, men skal innføres snarest mulig og senest innen utløpet av påfølgende døgn.

Dagbokfører attesterer ved sin underskrift at vakten er innført. Maskinsjefen skal undertegne maskindagboken når døgnet er innført. Minst en gang hver uke skal skipets fører gjøre påtegning om at han har ettersett maskindagboken og anføre datoen for slikt ettersyn.

0Tilføyd ved forskrift 31 juli 2013 nr. 939 (i kraft 1 aug 2013).
§ 11 - § 13.(Opphevet 1 juli 2012 ved forskrift 30 mai 2012 nr. 488.)
§ 14.(Opphevet 15 sep 2014 ved forskrift 1 juli 2014 nr. 955.)
§ 14a.Ballastvanndagbok

Ballastvanndagbok skal føres på ethvert norsk skip med unntak for:

a)skip som utelukkende går i norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone
b)skip med permanent ballastvann i forseglede tanker og
c)skip som er mindre enn 50 meter med maksimalt 8 kubikkmeter ballastvannkapasitet, som benyttes utelukkende for rekreasjon, i konkurransesammenheng eller som hovedsakelig benyttes til letings- og redningsoperasjoner.
0Tilføyd ved forskrift 10 juni 2010 nr. 795 (i kraft 1 juli 2010).

Kapittel 4. Nærmere om hva som skal innføres i dagbøkene

§ 15.Dekksdagboken

Den trykte tekst øverst på dagboksidene angir hva som skal innføres. For skip i utenriksfart skal døgnets første innførsel foretas på linjen ut for kl. 0000. Linjen fylles ut i rubrikkene 6-22 med de forhold som hersket kl. 2400.

a)Under seilas skal innføres viktige posisjoner og opplysninger om drift, strømsett og lignende. Kurser skal angis i grader fra 000-360. Posisjoner skal angis ved bredde og lengde eller ved rettvisende peiling og avstand til navngitt objekt. Ved bruk av elektroniske hjelpemidler skal det gjøres innførsel om dette i posisjonsangivelsen. Ved optiske peilinger skal anføres: opt., ved for eksempel radar: rdr., i tilknytning til stedlinjen og det peilte objekts navn.
b)I havn, ved kai eller til ankers kan innførsel i dagboken gjøres tvers over begge sider.

Enhver inntruffet begivenhet og omstendigheter under reisen, hvor kunnskap kan være til nytte for myndigheter, redere, lasteeiere, forsikringsselskaper eller andre som har rettslig interesse i reisen skal nøyaktig opptegnes. Det skal anmerkes når besetningens tjeneste begynner og slutter, når noen blir syke, dør, rømmer eller gjør seg skyldig i straffbar handling eller disiplinærforseelse, og om det brukes fremmed arbeidshjelp.

Personell som inngår i brovakten om bord, skal registrere slik vakt i dekksdagboken med starttidspunkt og sluttidspunkt.

Det skal anmerkes når proviant og vann tas om bord, når lasting og lossing begynner, avbrytes og avsluttes, og hva som hver dag innlastes eller utlosses. Det innføres opplysning om skipets dypgående for og akter samt fribord midtskips, om skipets tilstand for øvrig når det forlater havn og om lastens beskaffenhet og tilstand. Dersom dekkslast føres angis dennes mengde og høyde samt hvordan den er sikret.

Opplysning innføres om kompassenes korrigering, kalibrering og deviasjon, om tiden for skipets avgang fra, ankomst til og flytting i havn, vær, luft- og sjøtemperatur, barometerstand, strøm, kurs, fart, tilbakelagt distanse, lanterneføring, tåkesignaler, om lensing, hvor ofte den finner sted, samt om vannhøyden i rommene.

Videre skal innføres:

a)Bestikket for hver ettmål, samt beholdning av bunkers, smøreolje og drikkevann. Innførsel skal også gjøres når skipsføreren under reisen finner det nødvendig å redusere kosten.
b)resultatene av de regelmessige bestemmelser av kronometerets stand. Dette skal føres på dekksdagbokens trykte skjema for slike observasjoner.
c)de påbudte øvelser. Dette skal føres på dekksdagbokens trykte skjema for slike opplysninger og dagbokføreren og skipets fører skal begge undertegne det innførte.
d)opplysninger om hendelsesforløp ved eventuelt inntruffet uhell eller skade på person, skip eller last til belysning av årsaksforholdet. En skade skal nøyaktig beskrives og det skal gis opplysninger om de tiltak som ble foretatt i anledning uhellet eller skaden.
e)opplysninger om grunner, hvis skipet hadde mulighet for å assistere personer i nød, men av forskjellige årsaker ikke har sett det hensiktsmessig eller nødvendig. Det skal tas hensyn til IMOs anbefaling om å informere den relevante redningssentral om situasjonen.
f)opplysning om skipets arbeidsspråk. Arbeidsspråket fastsettes av rederiet eller fører med mindre noe annet følger av andre bestemmelser. Hvis arbeidsspråket ikke er det språk, under hvis flagg skipet er registrert, skal alle planer og lister, som er oppslått, være oversatt til arbeidsspråket.
g)alle alarmer som meldes på skip som går med ubemannet maskinrom og hva som ble gjort i den forbindelse.
h)justering og kontroll av alarminstrumenter, samt overgang fra maskinromskontroll av maskineriet til brokontroll og omvendt.
i)- - -
j)begrunnelse for ikke å følge obligatorisk routing system.
k)de opplysninger som er påbudt i forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.
0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 14), 8 nov 2005 nr. 1415, 12 jan 2007 nr. 45, 30 mai 2012 nr. 488 (i kraft 1 juli 2012).
§ 16.Maskindagboken

Tittelbladet etter bokens skjema skal utfylles. Antall fremdriftsmotorer, motortype, to- eller firetakt og fabrikantens navn skal anføres. Videre skal anføres brennoljetankenes samlede rominnhold. Klokkeslett skal angis med et firesifret tall fra kl. 0000 til kl. 2400.

I rubrikken for «Anmerkninger» skal det innføres:

a)når klargjøring til gang påbegynnes og når hoved- og hjelpemaskineri settes i gang eller stoppes
b)når det påfylles og skiftes brennoljetanker, samt tidspunkt for bunkring
c)når ballasttanker fylles og tømmes
d)alle mangler, feil og havarier ved hoved- og hjelpemaskineriet samt viktig tilbehør og det som er gjort for å rette på disse forhold
e)alle viktige vedlikeholdsarbeider på hoved- og hjelpemaskiner, rengjøring av tanker mv. Videre skal maskinbesetningens arbeid med vedlikehold av dekksmaskineri noteres
f)når det foretas ettersyn av kjelene og for øvrig alt som kan tjene til opplysning om dem.
g)alle unormale tilstander som registreres ved alarm e.l. for:
1.smøreoljetrykk av temperatur
2.kjølevanntrykk og -temperatur
3.startslufttrykk
4.lagertemperatur
5.kjeletrykk
6.fødevannstemperatur
h)alle branntilløp i maskin- og kjølerom som f.eks brann i spyleluftbeltet, branntilløp i kjelens spilloljebrett o.l.
i)svikt i den elektriske krafttilførsel
j)observasjon av olje i observasjonstanker m.m.
k)når nødkraftkilden prøves, når nødbrannpumpen kjøres, når brannøvelser avholdes, når brannslokningsutstyr kontrolleres eller utskiftes.
l)alle alarmer på skip som meldes til maskinisten fra broen eller maskinrom på skip som går med ubemannet maskinrom og hva som ble gjort i denne forbindelse. Manøvreringer skal så vidt mulig innføres i egen manøverbok.
m)justering og kontroll av alarmer samt overgang fra maskinromskontroll til brokontroll og omvendt
n)maskinbesetningen, herunder personell som inngår i maskinvakt, når de begynner og slutter, og om det er fremmed arbeidshjelp, samt forhold som ulykker i maskinrom og eventuelle andre uregelmessigheter vedrørende maskinbesetningen. (Sykdomsforhold vedrørende maskinbesetningen skal innføres i dekksdagboken.)
o)de opplysninger som er påbudt i forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.
0Endret ved forskrift 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 15).
§ 17 - § 18.(Opphevet 1 juli 2012 ved forskrift 30 mai 2012 nr. 488.)
§ 19.(Opphevet 15 sep 2014 ved forskrift 1 juli 2014 nr. 955.)
§ 19a.Ballastvanndagboken
(1) Ballastvanndagboken skal inneholde opplysninger og ha et format som framgår av vedlegg 1.
(2) Ballastvanndagboken skal normalt være skrevet på arbeidsspråket som benyttes om bord på skipet. Dersom det brukes et annet språk enn engelsk, skal det ligge ved en oversettelse til engelsk. Ballastvanndagboken kan likevel føres bare på engelsk selv om arbeidsspråket er et annet, forutsatt at dette språket beherskes av det personellet om bord som fører og kontrollerer ballastvanndagboken.
(3) Ved utslipp av ballastvann, i forbindelse med levering til mottaksanlegg, eller ved utilsiktet eller uvanlig utslipp av ballastvann, skal det gjøres en innførsel i ballastvanndagboken der forholdene rundt, og årsaken til, utslippet beskrives.
(4) Hver arbeidsoperasjon som gjelder ballastvann skal innføres fullstendig og uten forsinkelse i ballastvanndagboken. Hver innførsel skal undertegnes av offiseren som er ansvarlig for vedkommende operasjon, og hver utfylt side skal undertegnes av skipsføreren.
(5) Når det kreves av et skip at det skal gjennomføre ballastvannutskiftning, og skipet ikke gjør det i samsvar med forskrift 7. juli 2009 nr. 992 (ballastvannforskriften) § 6, skal årsakene innføres i ballastvanndagboken.
0Tilføyd ved forskrift 10 juni 2010 nr. 795 (i kraft 1 juli 2010).

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 20.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. november 1992.

Fra samme tid oppheves forskrift av 1. juli 1968 nr. 7 om føring av kompass- og radiopeilebok, forskrift av 1. juli 1969 nr. 1 om innretning og føring av maskindagbok på motorskip og forskrift av 27. november 1979 nr. 2 om innretning og føring av dekksdagbok.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 937 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 19), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 21).

Vedlegg 1

Mal for ballastvanndagbok
Internasjonal konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip 

Tidsrom: fra ......................... til ........................

Skipets navn ..........................................................

IMO-nummer ..........................................................

Bruttotonnasje ........................................................

Flagg .................................................................

Samlet ballastvannkapasitet (i kubikkmeter) ...........................

Skipet har ballastvannbehandlingsplan

Skisse av skipet som viser ballasttanker:

1.Innledning

I samsvar med regel B-2 i vedlegget til Den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sediment fra skip skal hver ballastvannoperasjon dagbokføres. Dette omfatter utslipp til sjø og levering til mottaksanlegg.

2.Ballastvann og ballastvannbehandling

Med «ballastvann» menes vann medregnet suspendert stoff tatt om bord på et skip for å regulere skipets styrlast, slagside, dypgang, stabilitet eller spenninger. Behandlingen av ballastvann skal skje i samsvar med en godkjent plan for behandling av ballastvann samtidig basert på retningslinjer utarbeidet av organisasjonen.

3.Innførsler i ballastvanndagboken

Det skal gjøres en innførsel i ballastvanndagboken i hvert av følgende tilfeller:

Når ballastvann tas om bord:

-Dato, klokkeslett og havnens eller inntaksanleggets posisjon (havn eller lengdegrad/breddegrad), dybde dersom utenfor havn
-Anslått inntatt volum i kubikkmeter
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen

Når ballastvann sirkuleres eller behandles:

-Dato og klokkeslett for operasjonen
-Anslått volum som er sirkulert eller behandlet (i kubikkmeter)
-Om det er utført i samsvar med plan for behandling av ballastvann
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen

Når ballastvann slippes ut til sjø:

-Dato, klokkeslett og havnens eller utslippsanleggets posisjon (havn eller lengdegrad/breddegrad)
-Anslått utsluppet volum i kubikkmeter og gjenværende volum i kubikkmeter
-Om godkjent ballastvannbehandlingsplan var gjennomført før utslippet
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen

Når ballastvann leveres til et mottaksanlegg:

-Dato, klokkeslett og inntakssted
-Dato, klokkeslett og utslippssted
-Havn eller anlegg, anslag av utslipp eller inntatt volum, i kubikkmeter
-Om godkjent ballastvannbehandlingsplan var gjennomført før utslippet
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen

Utilsiktet eller annet uvanlig inntak eller utslipp av ballastvann:

-Dato og klokkeslett da hendelsen fant sted
-Havn eller skipets posisjon ved hendelsen
-Anslått volum som er sluppet ut
-Omstendighetene rundt inntak, utslipp, utstrømming eller tap, årsak og allmenne merknader
-Om godkjent plan for behandling av ballastvann var gjennomført før utslippet
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen.

Supplerende driftsmetode og generelle merknader kan føres her: 

4.Volum av ballastvann

Volumet av ballastvann om bord bør anslås i kubikkmeter. Ballastvanndagboken inneholder mange henvisninger til anslått volum av ballastvann. Det erkjennes at det kan være vanskelig å anslå volumet av ballastvann nøyaktig. 

Registrering av ballastvannoperasjoner 

Eksempel på side i ballastvanndagboken 

Skipets navn: ..........................................................

Kjenningsnummer eller bokstaver ........................................

DatoPunkt (nummer)Arbeidsoperasjoner/underskrift av ansvarshavende offiser/offiserer 

Underskrift av skipsfører ..........................................

0Vedlegg tilføyd ved forskrift 10 juni 2010 nr. 795 (i kraft 1 juli 2010).