Forskrift om driftsordninger på norske skip.

DatoFOR-1992-09-15-704
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1992 1015 (summarisk - fulltekst i basen)
Ikrafttredelse01.11.1992
Sist endretFOR-2007-06-29-1006 fra 01.07.2007
EndrerFOR-1983-02-17-148
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§14, LOV-2007-02-16-9-§49, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590.
Kunngjort
Rettet18.09.2007 (§ 1 femte ledd)
KorttittelForskrift om driftsordninger på norske skip

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 15. september 1992 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 9, § 11, § 14 og § 43, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. Endret ved forskrifter 27 april 1999 nr. 538, 1 juni 2004 nr. 885 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringer), 29 juni 2007 nr. 1006 (bl.a. hjemmel).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder for norske passasjerskip uansett størrelse og andre norske skip med en bruttotonnasje på 50 og derover som skal praktisere:
a)drift med periodevis ubemannet maskinrom.
b)vakthold/tjeneste med en person alene i maskinrommet.
c)brovaktrutiner1 som krever bruk av selvstyring og internt kommunikasjonsanlegg.
(2) Forskriften gjelder både nye og eksisterende skip.
(3) Forskriftens § 10 gjelder et hvert skip med en bruttotonnasje på 500 og derover, uansett om skipet er godkjent for drift med periodevis ubemannet maskinrom eller ikke.
(4) Forskriften gjelder fiske- og fangstfartøyer.
(5) Forskriften gjelder ikke for fritidsbåter som brukes utenfor næringsvirksomhet.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
1Jf. forskrift 27. april 1999 nr. 537 om vakthold på passasjer- og lasteskip.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a)Andre skip: Alle skip unntatt passasjerskip.
b)Anerkjente klasseinstitusjoner:
1.Det norske Veritas.
2.Lloyd's Register of Shipping.
3.Bureau Veritas.
4.Germanischer Lloyd.
5.American Bureau of Shipping.
c)Bruttotonnasje: Den tallverdi som er oppgitt som bruttotonnasje i målebrevet. Dersom det i målebrevet er oppgitt sikkerhetstonnasje i anmerkningsrubrikken, gjelder tallverdien for denne som bruttotonnasje.
d)Godkjent: Godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
e)Klassifisert skip: Skip som har klasse i anerkjent klasseinstitusjon.
f)Passasjerskip: Et skip som kan føre mer enn 12 passasjerer eller som skal ha offentlig tillatelse til å føre passasjerer.
g)Vaktholdforskriften: Den til enhver tid gjeldende forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip.
h)Vaktordning: En arbeidsordning hvoretter arbeidstiden for skipets besetning helt eller delvis er delt opp i vakter og hvor hele besetningen normalt skal være om bord.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 3.Plikter

Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av forskriften her.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

Kapittel 2. Besiktelse, kontroll og godkjennelse

§ 5.Besiktelse og kontroll
(1) Når nye anlegg og installasjoner og/eller endringer av eksisterende anlegg er avsluttet, skal anleggene besiktes og funksjonsprøves i nødvendig grad av Sjøfartsdirektoratet/anerkjent klasseinstitusjon.
(2) For skip som har fått godkjent driftsformer etter § 8, § 10, § 11 og § 12 skal kontroll og funksjonsprøving av anlegg foretas av personalet om bord med regelmessige mellomrom. Funksjonsprøvingen skal innføres i dekks-/maskindagboken.
§ 6.Godkjennelse
(1) Sjøfartsdirektoratet godkjenner driftsopplegget på det enkelte skip på grunnlag av melding fra en stasjon i Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseinstitusjon.
(2) Når de tekniske betingelser for godkjennelsen ikke lenger er til stede, eventuelt at klassetilføyelse er strøket, skal en stasjon i Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseinstitusjon gi skriftlig melding til Sjøfartsdirektoratet om dette.

Kapittel 3. Vaktordninger i maskinrom

§ 7.Hovedregel - bemannet maskinrom

Maskinrommet skal normalt være kontinuerlig bemannet.

§ 8.Unntak - Drift med periodevis ubemannet maskinrom
(1) Skip som skal godkjennes for drift med periodevis ubemannet maskinrom, jf. § 9, må oppfylle følgende vilkår:
a)Klassifiserte skip skal oppfylle vedkommende klasseinstitusjons regler for instrumentering og automatisering, og ha vedkommende institusjons klassetilføyelse for drift med periodevis ubemannet maskinrom.
b)Skip som ikke er klassifisert, skal oppfylle de krav som fremgår av Det norske Veritas regler om drift med periodevis ubemannet maskinrom.
(2) Skip med fremdriftseffekt over 750 kW kan ikke praktisere drift med periodevis ubemannet maskinrom under følgende forhold:
a)ved manøvrering inn og ut av havn
b)innenfor sikkerhetssone omkring oljeinstallasjoner til havs
c)når farvannet må anses sterkt trafikkert
d)når siktbarheten er nedsatt.
§ 9.Ubemannet maskinrom - varighet
(1) For passasjerskip fastsetter Sjøfartsdirektoratet hvor lenge maskinrommet kan være ubemannet i hvert enkelt tilfelle, avhengig av driftsforhold mv. Lengden av den ubemannede periode skal normalt begrenses til 2 timers varighet.
(2) For andre skip enn passasjerskip skal drift med periodevis ubemannet maskinrom begrenses til perioder som bestemt av vedkommende klasseinstitusjonsregler. Perioden mellom hvert tilsyn skal ikke overstige 24 timer.

Kapittel 4. Driftsbetingede hjelpemidler og funksjonskrav

§ 10.Personellalarm (dødmannsalarm)
(1) På skip med en bruttotonnasje på 500 og derover er det ikke tillatt å være alene i maskinrommet med mindre det er montert automatisk personellalarm (dødmannsalarm).1
(2) Alarmsystemet skal oppfylle følgende krav:2
a)Personellalarmen skal være slik innrettet at den gir alarm på bro, i offiserenes lugarer, messer og oppholdsrom dersom den ikke blir kvittert fra maskinrommet. Alarmen skal utløses automatisk etter en på forhånd innstilt tidsperiode som ikke skal overstige 30 minutter.
b)Det skal være montert forvarselsignal i maskinrommet som trer i virksomhet 3 minutter før alarmen som kreves i bokstav a blir aktivisert.
c)Alarmsystemet skal settes i funksjon på følgende måte:
1.Automatisk når vakthavende maskinist eller maskinpasser må betjene maskinrommet på grunn av maskinromsalarmer.
2.Manuelt av vakthavende maskinist eller maskinpasser når denne betjener maskinrommet for rutinekontroller.
d)Alarmsystemet skal slås av av vakthavende maskinist/maskinpasser når vedkommende har forlatt maskinrommet. Når alarmsystemet er satt i funksjon automatisk i overensstemmelse med bokstav c nr. 1, skal det ikke være mulig å slå av systemet før maskinisten/maskinpasseren har kvittert alarmen i maskinrommet.
e)Personellalarmen kan også sette i gang maskinistenes alarm.3
1I samsvar med IMO Assembly Resolusjon A.481 (XII), vedlegg 2, del 7 «Engineering Watchkeeping», punkt 7.3.
2I samsvar med IMO Assembly Resolusjon A.686 (17), del 7.1. «Personnel Alarm».
3En alarm som betjenes fra maskinkontrollrommet eller manøvreringsplattform, dersom dette passer best, for å varsle personell i maskinistenes innredning om at hjelp trengs i maskinrommet, Jf. IMO Assembly Resolusjon A.686 (17) punkt 2.3.5.
§ 11.Selvstyreranlegg

Før brovaktfunksjoner med vaktrutiner som krever bruk av selvstyring kan praktiseres, må følgende krav være oppfylt:1

a)Generelt
1.Innenfor grensene for et skips manøvreringsevne skal selvstyreren, sammen med kilden til kursinformasjon, være i stand til å holde et skip på en forhånds satt kurs med minimal bruk av skipets styreanlegg.
2.Selvstyreranlegget skal tilpasse seg skipets forskjellige styreegenskaper under ulike vær- og lasteforhold, og sikre pålitelig drift under de rådende miljø- og normale driftsforhold.
b)Skifte fra selvstyring til manuell styring og omvendt
1.Skifte fra selvstyring til manuell styring og omvendt skal være mulig ved enhver rorposisjon og kunne utføres i en eller høyst to manuelle operasjoner, innenfor et tidsrom på 3 sekunder.
2.Skifte fra selvstyrer til manuell styring skal være mulig under alle forhold, innbefattet enhver svikt i det automatiske kontrollsystemet.
3.Ved skifte fra manuell styring til selvstyring skal selvstyreren kunne bringe fartøyet inn på den forhåndssatte kursen.
4.Kontrollinstrumentene for skifte skal være plassert like ved hverandre i umiddelbar nærhet av hovedplass for styring.
5.Det skal finnes tydelig indikasjon på hvilken styringsmetode som er i bruk til enhver tid.
c)Alarm- og signalanlegg
1.Det skal finnes en kursmonitor som aktiverer et «ute av kurs» lydsignal etter et kursavvik på forhåndsinnstilt størrelse.
2.Informasjonen som trengs for å sette i gang kursmonitoren skal komme fra en uavhengig kilde.
3.Alarmsignaler, med både lyd og lys, skal finnes for å varsle om svikt eller reduksjon i krafttilførslen til selvstyrer eller monitor, når dette har innvirkning på en sikker drift av utstyret.
4.Alarmsignalenes plassering skal være nær tilknyttet til hovedplass for styring.
d)Kontrollinstrumenter
1.Antall kontrollinstrumenter skal være så lavt som mulig og de skal være utformet på en måte som utelukker utilsiktet bruk.
2.Med mindre muligheter for automatisk regulering er innebygget i installasjonen, skal selvstyreren være utstyrt med kontrollorganer for å justere for virkninger av vær og skipets bevegelser.
3.Selvstyreren skal være utformet slik at den sikrer kursforandring til styrbord ved å dreie bryteren for kurssetting i urviserens retning. Normale kursforandringer bør være mulig ved å foreta bare en innstilling av bryteren for kurssetting.
4.Med unntak av bryteren for kurssetting, skal aktivering av noe annet instrument ikke virke inn på skipets kurs i noen særlig grad.
5.Øvrige kontrollinstrumenter for følgersystem skal rette seg etter de samme bestemmelsene i denne paragraf.
e)Rorvinkelbegrensning

I utstyret skal det være innebygget mulighet til å oppnå rorvinkelbegrensning under automatisk drift. Det skal også finnes mulighet til å indikere når begrensningsvinkelen er nådd.

f)Tillatt giring

Det skal være innebygget mulighet til å hindre unødvendig aktivering av roret på grunn av normal giringsbevegelse.

1I samsvar med IMO Assembly Resolusjon A.342 (IX). «Recommendation on Performance Standard for Automatic Pilots», punkt 1 til 6, og IMO Assembly Resolusjon A.574 (14). «Recommendation on General Requirements for Electronic Navigational Aids».
§ 12.Intern kommunikasjon
(1) Før brovaktfunksjoner med vaktrutiner som krever bruk av internt kommunikasjonsanlegg kan praktiseres, skal følgende krav være oppfylt:1
(2) Alle skip som praktiserer vaktordning skal være utstyrt med purre-/kalleanlegg med følgende funksjoner:
a)Det skal være forbindelse fra bro til styrmennenes lugarer, dekksmannskapenes lugarer, og lugarer til andre besetningsmedlemmer som kan gjøre tjeneste som dekksvakt og alle messer og dagrom.
b)Det skal kunne gis kallesignal fra broen til hver enkelt lugar, messe og dagrom med påfølgende taleforbindelse begge veier.
c)I soverom skal arrangementet være slik at liggende personer må stå opp for å svare på kallesignal og for å tale.
d)Det skal være prioritet fra bro dersom anlegget er avhengig av, eller er del av andre talesamband om bord.
e)Anlegget skal være tilkoblet lysnett og nødkraftkilde (ikke nødkraftkilde for radiostasjon). Det skal være automatisk omkobling dersom hovedkraftkilden svikter.
(3) Alle skip som praktiserer arbeidsordning der hele besetningen er i tjeneste samtidig, skal være utstyrt med internt kommunikasjonsutstyr som gjør det mulig for vakthavende offiser å tilkalle assistanse til broen ved behov.
1IMO Assembly Resolusjon A.481 (XII), vedlegg 2, del 2. «Bridge Watchkeeping», punkt 2.2 og 2.3.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. november 1992.

Fra samme dato oppheves forskrift 17. februar 1983 nr. 148 om driftsordninger for skipsmaskinanlegg.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 14).