Forskrift om klage og omgjøring av vedtak om utskriving fra institusjoner og privatpleie for psykisk utviklingshemmede m.m.

DatoFOR-1992-09-25-778
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1078
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
EndrerFOR-1989-05-12-304
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-48-§10a
Kunngjort
KorttittelForskrift om klage på utskrivingsvedtak

Fastsatt av Sosialdepartementet 25. september 1992 med hjemmel i midlertidig lov av 10. juni 1988 nr. 48 om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede § 10A første ledd og § 11 tredje ledd.

§ 1.Vedtak som kan påklages.

Følgende vedtak kan påklages til fylkesmannen:

1.Vedtak om utskriving fra institusjon eller privat forpleiningssted som 1. juli 1988 hørte under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede.
2.Vedtak om overføring fra et forpleiningssted som nevnt i nr. 1 til et annet slikt forpleiningssted.
3.Vedtak om overføring mellom avdelinger innenfor samme forpleiningssted, dersom avdelingene ikke er lokalisert i samme bygning eller på samme tomt.
4.Vedtak om avslag på søknad om hjelp til å etablere seg i kommunen, jfr. lovens § 10.
5.Vedtak om bolig- og tjenestetilbud etter lovens § 10A.

Vedtaksorganet skal sende underretning om vedtaket til klienten, verge eller hjelpeverge, den av de pårørende som antas å stå klienten nærmest og tilsynsutvalget.

§ 2.Om forholdet til forvaltningslovens regler for enkeltvedtak.

Med de særregler som denne forskriften fastsetter skal forvaltningslovens regler for behandling av enkeltvedtak (kapitlene IV-V) og for klage og omgjøring av enkeltvedtak (kapittel VI) komme til anvendelse på vedtak som omfattes av forskriftens § 1.

§ 3.Klagefristen.

Klagefristen er 4 uker fra vedtaket er kommet fram til dem som er nevnt i § 1 annet ledd.

Hvis klienten ikke har pårørende med klagerett eller verge/hjelpeverge, begynner klagefristen ikke å løpe før vedtaket er kommet fram til tilsynsutvalget.

§ 4.Hvem har klagerett.
1.Klagerett har:
a.Klienten selv
b.Følgende på klientens vegne:
-klientens pårørende
-verge og hjelpeverge
-tilsynsutvalget
2.Med klientens pårørende i nr. 1 b menes ektefelle, samboer, myndige barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, myndige søsken og besteforeldre.
3.En som har klagerett kan klage selv om andre klageberettigede ikke vil klage.
§ 5.Klagens form og innhold.

Klagen skal framsettes overfor det organ som har truffet vedtaket (vedtaksorganet), men stiles til fylkesmannen. Klage over vedtak om bolig- og tjenestetilbud etter lovens § 10A skal framsettes overfor kommunens helse- og sosialstyre, hvis ikke kommunestyret har bestemt at slike klager skal framsettes overfor et annet kommunalt organ.

Klagen kan i alle tilfelle framsettes overfor den som har det daglige ansvaret for klienten. Denne skal uten ugrunnet opphold formidle klagen videre til rette kommunale organ etter første ledd og underrette klager om dette.

Klagen bør være skriftlig, men hvis den klagen skal framsettes overfor, jfr. første og annet ledd, mottar muntlig klage, skal den nedtegnes og behandles på vanlig måte.

Klagen skal inneholde de grunner som klageren mener taler mot vedtaket og eventuelle forslag til andre ordninger.

Såvidt mulig skal klagen undertegnes av klageren.

§ 6.Klagebehandlingen.

Vedtaksorganet skal foreta de undersøkelser og innhente de opplysninger som det finner grunn til. Vedtaksorganet kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet.

Hvis vedtaksorganet ikke opphever eller endrer vedtaket, skal det oversende sakens dokumenter til fylkesmannen i det fylket hvor vedtaksorganet ligger.

Ved klage på vedtak etter lovens § 10A skal kommunens helse- og sosialstyre ha ansvaret for å samordne klagebehandlingen i de involverte kommunale organer og oversende saken til fylkesmannen.

Ved slike klager kan helse- og sosialstyret også innhente uttalelse fra andre organer innen kommunen.

Kommunestyret kan bestemme at et annet kommunalt organ skal ha det ansvaret som i denne bestemmelsen er lagt til helse- og sosialstyret.

Vedtaksorganet kan avgi uttalelse til fylkesmannen, hvis det finner grunn til det. Kopi av uttalelsen skal i så fall sendes klageren. Dersom klagen er framsatt av en annen enn klienten, skal kopi av uttalelsen også sendes denne i den utstrekning taushetsplikt og forvaltningsloven § 19 ikke er til hinder for det.

Fylkesmannen skal innhente de uttalelser han finner grunn til. Hvis klagen gjelder forhold som ordinært hører under andre klageinstanser, skal fylkesmannen innhente uttalelse fra disse før vedtak treffes i klagesaken.

§ 7.Fylkesmannens kompetanse i klagesaker.

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vedtaket som det klages over eller sende saken tilbake til ny behandling.

Fylkesmannen kan overprøve alle vedtak etter lovens § 10A uansett om disse ordinært hører under andre klageinstanser eller ikke kan påklages etter gjeldende regler.

§ 8.Omgjøring av vedtak uten klage.

Uten at det foreligger klage, kan et vedtak bare omgjøres etter reglene i forvaltningsloven § 35.

Gjelder det omgjøring av vedtak i klagesak som nevnt i § 35 tredje ledd siste punktum, må melding om at vedtaket er omgjort likevel sendes vedkommende innen fire uker etter at vedtaket i klagesaken ble sendt klageren.

§ 9.Iverksetting av vedtak.

Vedtak som nevnt i § 1 kan ikke iverksettes før klagefristen er utløpt.

Vedtak som er påklaget, kan ikke iverksettes før fylkesmannen har truffet vedtak i klagesaken, med mindre fylkesmannen har samtykket i iverksettelsen.

Når det er gitt melding om at vedtak vil bli overprøvd etter § 8, kan vedtaket ikke iverksettes før avgjørelsen foreligger, med mindre klageinstansen eller det overordnete forvaltningsorganet samtykker i iverksettelsen.

Hvis fylkesmannen bestemmer at saken skal sendes tilbake til vedtaksorganet til ny behandling, gjelder foregående ledd tilsvarende i forhold til det nye vedtaket.

§ 10.Hvem kan kreve vedtak etter lovens § 10A.
1.Rett til å kreve vedtak har:
a.Klienten selv
b.Følgende på klientens vegne:
-klientens pårørende
-verge og hjelpeverge
-tilsynsutvalget
2.Med klientens pårørende i nr. 1 b menes ektefelle, samboer, myndige barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, myndige søsken og besteforeldre.
3.Krav om vedtak etter lovens § 10A kan framsettes selv om andre berettigede ikke ønsker å fremme et slikt krav.
§ 11.Ikrafttreden.

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1993 og gjelder vedtak som treffes etter denne dato eller som ikke er satt i verk ved ikrafttredelsen. Forskrift av 12. mai 1989 nr. 304 oppheves fra samme dato.