Rundskriv om kunngjøring i Norsk Lovtidend avdeling I og II.

DatoFOR-1992-10-28-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1
Ikrafttredelse04.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-53-§1, LOV-1969-06-19-53-§2, LOV-1969-06-19-53-§4, LOV-1967-02-10-§38
Kunngjort
KorttittelRundskriv om kunngjøring i Lovtidend

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 28. oktober 1992 som rundskriv G-148/92 og G-149/92. 

Rundskrivene gjelder kunngjøring i Norsk Lovtidend. Rundskrivene inneholder opplysninger om hva som skal kunngjøres i Norsk Lovtidend og hvordan saker skal sendes inn samt eksempler på hvordan forskrifter innledes og utformes. Saker som skal kunngjøres i Norsk Lovtidend sendes til Norsk Lovtidend, c/o Lovdata, Rådhusgt. 7b, 0151 Oslo. Manuskripter sendes til Lovdata i to eksemplarer, sammen med standardskjema og eventuell diskett.

Saker som vedtas i statsråd og som er av en slik art at de skal kunngjøres i Lovtidend må sendes til Lovdata av vedkommende departement. Manuskriptet til kunngjøring sendes Lovdata samtidig som saken sendes til forberedende statsråd. Departementene har ansvaret for at de sakene som skal kunngjøres, blir kunngjort. Dersom en sak som er sendt, trekkes fra statsråd, bes melding gitt Lovdata.

Ved sanksjon av lover behøver ikke det aktuelle departement sende anmodning om kunngjøring til Lovdata. Dette gjelder imidlertid bare sanksjonen, ikke bestemmelse om ikrafttredelse og/eller delegering som er vedtatt samtidig. Slike saker må sendes Lovdata for kunngjøring på vanlig måte.

Når det gjelder lover som gjennomfører EØS-avtalen i norsk rett, skal departementet av eget tiltak sende Lovdata de nødvendige opplysninger i form av utkast til den del av noten som henviser til EØS-avtalen og EF-rettsakter. Henvisninger til EØS-avtalen gjøres ved å henvise til det vedlegg og det punkt i vedlegget som inneholder vedkommende rettsakt. Vedkommende rettsakt henvises til gjennom rettsaktens referansenummer. Mange rettsakter kan være endret gjennom nye rettsakter. I så fall henviser man bare til grunnrettsakten, med mindre lov- eller forskriftsendringen utelukkende skyldes bestemmelser som er kommet inn gjennom bestemt endringsrettsakt. I så fall kan man vise direkte til vedkommende endringsrettsakt.

Forskrifter o.l. skal sendes Lovdata den dagen de blir fastsatt eller stadfestet. Det er det stadfestende organ som skal sende saken inn til Lovdata.

Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjøringen begrenses til en kort omtale av forskriften med opplysning om hvor teksten kan fås eller finnes.

Rundskrivene kan fås ved henvendelse til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Boks 8005 Dep., 0030 Oslo, tlf. 22 24 54 81.