Forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår

DatoFOR-1992-11-05-979
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1609
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2013-01-23-56
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om prøving av ekteskapsvilkår

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 5. november 1992 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 7 bokstav h.
Endringer: Endret ved forskrifter 5 juli 2004 nr. 1201, 14 des 2007 nr. 1535, 15 des 2008 nr. 1364, 23 jan 2013 nr. 56.

I

§ 1.Utenlandsk statsborger med permanent oppholdstillatelse anses for å være fast bosatt i Norge.
0Endret ved forskrift 23 jan 2013 nr. 56.
§ 2.Utenlandsk statsborger med oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse kan etter en skjønnsmessig vurdering foretatt av folkeregistermyndigheten anses som fast bosatt i Norge. Det skal bl.a. legges vekt på utlendingens tilknytning til Norge, hvor lenge vedkommende har hatt opphold i Norge, om han/hun har til hensikt å bli boende, om utlendingen har nær familie i Norge, fast arbeid mv.
0Endret ved forskrifter 5 juli 2004 nr. 1201 (i kraft 1 okt 2004), 14 des 2007 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2008), 23 jan 2013 nr. 56.
§ 3.Utenlandsk statsborger som har status som flyktning og som er innvilget asyl i Norge likestilles med norsk borger etter ekteskapsloven § 7 h, selv om vedkommende ikke kan anses som fast bosatt i riket.
§ 4.Folkeregistermyndigheten kan kreve den utenlandske statsborgerens pass og/eller andre relevante dokumenter fremlagt for å klarlegge vedkommendes utlendingsrettslige status.
0Endret ved forskrifter 5 juli 2004 nr. 1201 (i kraft 1 okt 2004), 14 des 2007 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.Ved prøving av ekteskapsvilkårene for statsborger av annet nordisk land, gjelder bestemmelsene i Konvensjon 6. februar 1931 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap mv, jf lov 19. desember 1969 nr. 75 og Justis- og politidepartementets forskrift 19. desember 1969. Bestemmelsene i konvensjonen gjelder likevel ikke ved inngåelse av ekteskap mellom to personer av samme kjønn.
0Endret ved forskrift 15 des 2008 nr. 1364 (i kraft 1 jan 2009).

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1993.