Forskrift om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer

DatoFOR-1992-11-18-850
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1992 Nr. 23
Ikrafttredelse01.01.1992 fra skatteåret 1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-06-29-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om avgrensning av eiendomsskatt

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 18. november 1992 med hjemmel i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 5 annet ledd. 

§ 1.Kommunalt vedtak om å utskrive eiendomsskatt omfatter også statlig eiendom som kan benyttes til bolig, kontorvirksomhet eller annen forretningsmessig virksomhet, uten at et må foretas grunnleggende endringer i eiendommen.

Er vilkårene for utskriving av eiendomsskatt etter denne forskrift oppfylt for en del av en statlig eiendom, gjelder skatteplikten denne del. Kommunen kan la være å utskrive eiendomsskatt på slik del når den er uvesentlig.

Er vilkårene for utskrivning av eiendomsskatt etter denne forskrift oppfylt for en del av en bygning, takseres en andel av tomtearealet svarende til forholdstallet mellom bygningens totalareal og arealet av den del som er eiendomsskattepliktig. Dersom det er mulig å skille ut en særskilt del av tomtegrunnen som eiendomsskattepliktig, skal denne delen likevel takseres direkte.

§ 2.Unntatt fra skatteplikten for statlig eiendom etter § 1 er blant annet eiendom eller den del av en eiendom som
-benyttes av Kongen eller Kongehuset, Stortinget, domstolene, Regjeringen eller departementene. Skatteplikten gjelder likevel eiendommer som stilles til disposisjon for privat bruk for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, ansatte i Stortinget, ansatte ved domstolene eller ansatte i departementene.
-benyttes til kulturformål som eksempelvis museums-, utstillings-, eller teatervirksomhet, forsamlingslokaler, idrettsanlegg m.v. Unntaket omfatter også kontorlokaler m.v. som benyttes i forbindelse med utøvelsen av kulturformålet.
-har historisk bygg eller anlegg. Ved vurderingen av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.
-benyttes av Forsvaret til forsvarsanlegg eller avgrenset leirområde, så langt eiendommen ligger innenfor ytre avsperring av vedkommende forsvarsanlegg eller leirområde.
-tilhøre statens samferdselsforetak og som tjener allmennyttige formål. Unntaket omfatter samferdselsforetakenes tekniske infrastruktur og andre deler av eiendommen som er nødvendige for drift av virksomheten. Unntatt er således blant annet skinneganger, den del av stasjonsbygning eller terminalbygg for reisende eller gods som benyttes i direkte forbindelse med befordring av personer eller gods, verksteder, vaskehaller, hangarer, rullebaner, oppstillingsplasser for fly og andre tekniske anlegg på flyplasser, ekspedisjonslokaler for post, postterminaler og teletekniske anlegg. Unntatt er også kontorlokaler som benyttes i forbindelse med administrasjon av samferdselsvirksomheten.
-er vannfall, fabrikk eller annen virksomhet som tjener allmennyttig formål.
-er fengsel. Unntaket omfatter ikke lokaler som benyttes til administrasjon eller til boligformål for andre enn innsatte.
-er sykehus. Unntaket omfatter ikke lokaler som benyttes til administrasjon, boligformål for andre enn pasienter eller pårørende, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til ervervsmessig laboratorievirksomhet.
-er undervisningsinstitusjon. Unntaket omfatter ikke lokaler som benyttes til administrasjon, boligformål, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til ervervsmessig laboratorievirksomhet.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft fra og med skatteåret 1992.