Forskrift om saksbehandlingen for fylkesmannen ved separasjon og skilsmisse m.v.

DatoFOR-1992-11-18-981
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1992 1612
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2004-07-05-1193 fra 01.10.2004
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§29
Kunngjort
KorttittelForskrift om saksbehandling ved separasjon m.v.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 18. november 1992 med hjemmel i lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 29 annet ledd. Endret 5 mai 2001 nr. 492, 5 juli 2004 nr. 1193.

Kap. 1. Fellesregler for fremgangsmåten ved separasjon og skilsmisse

§ 1.Ved søknad om separasjon og skilsmisse skal benyttes blankett fastsatt av departementet. Vigselsattest og gyldig meklingsattest må vedlegges. Det er kun i de tilfeller hvor partene har felles barn under 16 år meklingsattest må vedlegges.
§ 2.Ektefellenes underskrift skal bekreftes av to vitterlighetsvitner, eller av en advokat eller offentlig tjenestemann, med mindre søknaden er sendt ved bruk av elektronisk kommunikasjon, og det er benyttet betryggende metode for å autentisere avsenderen.
0Endret ved forskrift 5 mai 2001 nr. 492 (i kraft 1 juli 2001).
§ 3.På forespørsel fra foreldrene skal fylkesmannen orientere om foreldreansvar, hvor barna skal bo fast og samværsrett.
0Endret ved forskrift 5 juli 2004 nr. 1193 (i kraft 1 okt 2004).

Kap. 2. Særlig om adskillelseskravet i skilsmissesaker

§ 4.Reglene i dette kapittel gjelder når begge ektefeller eller en av dem søker skilsmisse etter §§ 21 eller 22.
§ 5.Fylkesmannen skal i alle saker der det er mulig innhente skriftlig bekreftelse fra 2 vitner om at ektefellene har levet adskilt i separasjonstiden, og ikke gjenopptatt samlivet. Ved slik erklæring nyttes blankett fastsatt av departementet. Bekreftelsen må ikke være eldre enn 4 måneder.
§ 6.Vitnene skal være over 18 år, og kjenne ektefellene eller en av dem.
§ 7.Fylkesmannen kan, dersom det finnes hensiktsmessig, innkalle vitnene til personlig møte, jf ekteskapsloven § 29 første ledd. Dersom det på grunn av reiseavstanden eller av andre grunner er vanskelig for en part eller et vitne å møte hos fylkesmannen, kan fylkesmannen i stedet be for eksempel sosialkontoret eller familievernkontoret der parten eller vitnet bor om å innkalle vedkommende til en samtale. Fra slikt møte skal det settes opp rapport som sendes fylkesmannen.
§ 8.Fylkesmannen kan for å opplyse saken innhente opplysninger fra andre offentlige myndigheter i den grad dette kan gjøres uten hinder av reglene om taushetsplikt, jf forvaltningsloven § 13 b nr. 5.
§ 9.Dersom ektefellenes eller vitnenes forklaring gir grunn til det, bør fylkesmannen gjøre disse kjent med sin adgang til å begjære bevisopptak ved domstolene, jf domstolsloven § 43 annet ledd, annet pkt.

Kap. 3. Ikrafttreden

§ 10.Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1993.