Forskrift om registrering og melding av vigsel.

DatoFOR-1992-11-20-854
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1992 Nr. 23
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2004-09-22-1277 fra 01.10.2004
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§17, FOR-2004-09-10-1254
Kunngjort
KorttittelForskrift om registrering og melding av vigsel

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. november 1992 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 17. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. Endret 22 sep 2004 nr. 1277.

Kap. 1. Registrering av vigsel

§ 1.Det skal føres vigselsbok over vigsler som utføres av
a)Den norske kirke
b)prest eller forstander i registrert trossamfunn med vigselsrett
c)livssynssamfunn med vigselsrett og
d)særskilt oppnevnt vigsler etter ekteskapsloven § 12 d.
0Endret ved forskrift 22 sep 2004 nr. 1277 (i kraft 1 okt 2004).
§ 2.(Opphevet fra 1 okt 2004, jf. forskrift 22 sep 2004 nr. 1277.)
§ 3.Vigsel ved notarius publicus føres i embetets protokoll.

Kap. 2. Melding om vigsel

§ 4.Vigsleren skal snarest, og senest innen tre dager sende melding om vigselen til prøvingsmyndigheten.
0Endret ved forskrift 22 sep 2004 nr. 1277 (i kraft 1 okt 2004).
§ 5.Meldingen sendes på blankett fastsatt av departementet. Samtlige spørsmål skal besvares så langt de passer.
§ 6.(Opphevet fra 1 okt 2004, jf. forskrift 22 sep 2004 nr. 1277.)

Kap. 3. Ikrafttreden

§ 7.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1993.