Forskrift om voksenopplæring (fjernundervisning).

DatoFOR-1992-11-25-1127
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1831
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-1999-01-26-146
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-05-28-35-§25
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskudd til fjernundervisning

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 25. november 1992 med hjemmel i lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring § 25. Endret 20 des 1996 nr. 1337, 8 jan 1998 nr. 14, 26 jan 1999 nr. 146.

I. 

1. Tildeling og anvendelse av statstilskudd
1.1. Departementet tildeler hvert år et rammetilskudd til den enkelte tilskuddsberettigede fjernundervisningsinstitusjon. Hovedgrunnlaget for beregning av rammen er antall tilskuddsberettigede studietimer ved den enkelte institusjon de tre årene før siste foregående år. Med gjennomført opplæring menes at minst 3/4 av totalt antall normerte studietimer og tilhørende oppgaver/aktiviteter er fullført.
1.2. Rammetilskuddet skal anvendes til prisreduksjon for deltakerne og opplæringstiltak som bidrar til å sikre et bredt og variert landsomfattende fjernundervisningstilbud og voksenopplæring med høy faglig og pedagogisk kvalitet. 

Overgangsordning

1.3. Departementet kan gi tilskudd til nyetablert institusjon etter en skjønnsmessig vurdering i en overgangsperiode på tre år.
0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1337 (i kraft 1 jan 1997), 8 jan 1998 nr. 14, 26 jan 1999 nr. 146.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1993.