Forskrift om oppgave over konti i utenlandsk bank.

DatoFOR-1992-12-04-1009
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1992 Nr. 27
Ikrafttredelse04.12.1992
Sist endret
EndrerFOR-1991-11-26-755
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-4, FOR-1991-10-24-742
Kunngjort
KorttittelForskrift om konti i utenlandsk bank

Fastsatt av Skattedirektoratet 4. desember 1992 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 4-4 nr. 7, jf nr. 4, og Finans- og tolldepartementets delegeringsvedtak av 24. oktober 1991 nr. 742.

§ 1.Skattytere som har konto i utenlandsk bank eller som har hatt slik konto i inntektsåret, skal vedlegge selvangivelsen en utenlandsoppgave over slike konti inneholdende oppgave over innestående på kontoen ved årets begynnelse og slutt, eventuelt ved kontoens opprettelse og avslutning, samt avkastning på kontoen i året. Fysiske personer som har, eller har hatt slik konto i tilknytning til næringsvirksomhet, og selskaper skal levere kopi av Norges Banks månedsoppgave (skjema 2 A) for desember samt for den måned en konto er opprettet eller avsluttet. Fysiske personer som har, eller har hatt slik konto som ikke er tilknyttet næringsvirksomhet, skal gi opplysninger om kontoen på skjema RF 1231.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder første gang ved innleveringen av selvangivelsen for inntektsåret 1992. Fra samme tid oppheves forskrift av 26. november 1991 nr. 755 om oppgave over konti i utenlandsk bank.