Forskrift om forebygging, begrensning og utrydding av sjukdommer hos dyr (husdyr, vilt) på Svalbard.

DatoFOR-1992-12-04-1238
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1993 3
Ikrafttredelse04.12.1993
Sist endretFOR-2004-01-09-58
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om dyresjukdommer, Svalbard

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. desember 1992 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 9 jan 2004 nr. 58 (bl.a hjemmel).

§ 1.Sysselmannen på Svalbard fører tilsyn og fatter vedtak i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt. Tilsynet skal føres og vedtakene skal fattes i samråd med det regionale Mattilsynet for Troms og Finnmark.

Første ledd gjelder bare tilsyn og vedtak overfor forhold som kunne reguleres med hjemmel i tidligere lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) § 3.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 58.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.