Forskrift om overgangsregler til tvangsfullbyrdelsesloven.

DatoFOR-1992-12-04-891
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1284
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-86-§16-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om overgangsregler til tvangsloven.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992 i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr. 86 § 16-2. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Tvangsfullbyrdelsesloven

Tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 kommer til anvendelse i saker om tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring der begjæringen om tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring inngis etter 1 januar 1993. Domstolloven § 146 annet ledd gjelder tilsvarende. Tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 kommer til anvendelse når det etter 1 januar 1993 begjæres fortsettelse av en tvangsdekning som er utsatt etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse.

Tvangsgrunnlag etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse som foreligger pr 1 januar 1993, er også tvangsgrunnlag for tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86, selv om grunnlaget ikke er tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86, og selv om tvangsgrunnlaget ikke var tvangskraftig etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse pr 1 januar 1993. Skadesløspantsettelser som har rettsvern pr 1 januar 1993 er tvangsgrunnlag for tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 også dersom pantekravet etter 1 januar 1993 fastslås ved skyldnerens skriftlige erkjennelse eller på annen måte i samsvar med lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse § 109 annet ledd, § 177 annet ledd nr 2, § 191 annet ledd og § 229 b første ledd bokstav b.

For utleggspant etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse gjelder fra 1 januar 1993 tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 §§ 7-27 og 7-28. For utleggstrekk besluttet før 1 januar 1993 gjelder fra 1 januar 1993 tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 §§ 7-23 og 7-24 og §§ 7-27 og 7-28. For utleggstrekk som besluttes etter 1 januar 1993 i saker der begjæringen om utlegg er inngitt før 1 januar 1993, gjelder tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 §§ 7-21 til 7-24 og §§ 7-27 og 7-28.

§ 2.Tvangsfullbyrdelse ved særnamsmenn

Endringene i reglene om tvangsfullbyrdelse i skattebetalingsloven, bidragsinnkrevingsloven og straffeprosessloven § 456 ved tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 gjelder der utleggstrekk blir besluttet eller utleggspant blir tatt etter 1 januar 1993.

§ 3.Endringene i panteloven

Endringene i panteloven ved tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 § 16-3 annet ledd nr 131 gjelder for panteretter som stiftes etter 1 januar 1993.

Panteloven ny § 1-15 gjelder også for panteretter stiftet før 1 januar 1993 når panthaveren etter 1 januar 1993 kjøper pantet under inndrivelse av pantekravet.

Panteloven ny § 5-14 gjelder også for namsutlegg stiftet før 1 januar 1993. Fristen for å sørge for sletting løper tidligst fra 1 juli 1993.

Panteloven § 1-5 første ledd bokstav b slik den lyder etter endringen ved tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86, gjelder for påkrav som sendes eller tilsvarende rettslige skritt som tas etter 1 januar 1993. Virkningen av påkrav som er sendt eller tilsvarende rettslige skritt som er tatt før 1 januar 1993, varer like lenge som tidligere selv om nytt varsel er nødvendig etter 1 januar 1993, jf tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 § 4-19. Dersom virkningen ikke var løpt ut 1 januar 1993, og nytt varsel er nødvendig, løper virkningen tidligst ut 1 april 1993.

§ 4.Foreldelse av namsutlegg

For utleggspant stiftet av namsmyndigheten før 1 januar 1993 gjelder fortsatt lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse § 99 første ledd.

For utpantinger foretatt før 1 januar 1993 for annet enn krav på skatt og offentlig avgift, gjelder panteloven ny § 5-13 ved tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 § 16-3 annet ledd nr 131. For slike utpantinger løper foreldelsesfristen etter panteloven ny § 5-13 fra 1 januar 1993.

§ 5.Veksel- og sjekksaker etter tvistemålsloven kapittel 31

Opphevelsen av tvistemålsloven kapittel 31 Vekselsaker og § 274 første ledd nr 7 og av lov 17 desember 1982 nr 86 om rettsgebyr § 9 første og annet ledd får ikke virkning for saker der stevning er inngitt til herreds- eller byretten før 1 januar 1993. Domstolloven § 146 annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 6.Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer

Tvistemålsloven ny § 168 a ved tvangsfullbyrdelsesloven 26 juni 1992 nr 86 § 16-3 annet ledd nr 11 kommer bare til anvendelse i tilfeller der avtale om utenlandsk verneting er inngått etter 1 januar 1993.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1 januar 1993.