Forskrift om bemyndigelse av funksjonærer etter tvangsfullbyrdelsesloven.

DatoFOR-1992-12-04-893
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1287
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2005-12-16-1522 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-86-§2-9
Kunngjort
KorttittelForskrift om bemyndigelse av funksjonærer

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992 i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr. 86 § 2-9. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1094, 16 des 2005 nr. 1522.

§ 1.Hovedregel

Tingrettene kan overlate utførelsen av sine gjøremål etter tvangsfullbyrdelsesloven til sine funksjonærer. Som funksjonærer regnes alle ansatte unntatt dommere og dommerfullmektiger.

0Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003), 16 des 2005 nr. 1522 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2.(Opphevet fra 1 jan 2006 jf forskrift 16 des 2005 nr. 1522.)
§ 3.Begrensninger

Foruten å avsi dommer og kjennelser og å treffe beslutning om tvangssalg etter § 11-9, jf. § 12-5, kan retten ikke overlate til funksjonærer å holde auksjon over realregistrerte formuesgoder eller adkomstdokumenter til leierett til bolig.

0Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003), 16 des 2005 nr. 1522 (i kraft 1 jan 2006).
§ 4.Kvalifikasjoner og tilsyn

Tingretten må ikke overlate myndighet til en funksjonær uten først å forvisse seg om at vedkommende funksjonær har den nødvendige kunnskap og erfaring.

Lederen for namsmyndigheten skal også påse at bemyndigede funksjonærer utfører oppgavene i samsvar med lov og forskrifter.

0Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003), 16 des 2005 nr. 1522 (i kraft 1 jan 2006).
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1 januar 1993.

Forskriften gjelder ikke for saker om tvangsfullbyrdelse som fortsatt skal behandles etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse.