Forskrift om bekreftelse av underskrift på eksigible gjeldsbrev.

DatoFOR-1992-12-04-896
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1292
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2002-10-11-1094 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-86-§7-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om underskrift på eksigible gjeldsbrev.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992 i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr. 86 § 7-2. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094.

§ 1.Bekreftelse ved vitner

For at et gjeldsbrev skal være tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86 § 7-2 bokstav a, må skyldnerens underskrift være bekreftet av to myndige vitner eller av:

-dommer (herunder forliksrådsmedlemmer, dommerfullmektiger og jordskiftedommere),
-lensmann eller lensmannsbetjent,
-namsmann eller namsmannsfullmektig godtatt av retten,
-advokat eller autorisert advokatfullmektig,
-statsautorisert eller registrert revisor,
-autorisert eiendomsmekler,
-inkassobevillingshaver som er i tjeneste hos en inkassator
-norsk eller utenlandsk notarius publicus.

For at gjeldsbrevet også skal være tvangsgrunnlag overfor den som ved påskrift på gjeldsbrevet har påtatt seg selvskyldneransvar ved en overdragelse eller har stilt seg som selvskyldnerkausjonist, må vedkommendes underskrift være bekreftet som nevnt i første ledd.

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).
§ 2.Gjeldsbrev utstedt til finansinstitusjon m m

Gjeldsbrev som er utstedt til foretak med rett til å drive finansieringsvirksomhet etter lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 10 juni 1988 nr 40 § 1-4, er tvangsgrunnlag selv om skyldnerens underskrift ikke er bekreftet i samsvar med § 1. Det samme gjelder for den som ved påskrift på gjeldsbrevet har påtatt seg selvskyldneransvar ved en overdragelse eller har stilt seg som selvskyldnerkausjonist.

Første ledd gjelder også for gjeldsbrev som er utstedt til andre foretak eller institusjoner hvis plan er fastsatt ved lov eller stortingsbeslutning eller er godkjent av Kongen.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1 januar 1993.