Forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved tvangsfullbyrdelse.

DatoFOR-1992-12-04-898
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1293
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2003-05-09-554 fra 01.07.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-86-§3-1
Kunngjort
KorttittelForskr. om sakskostnader ved tvangsfullbyrdelse

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992 i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr. 86 § 3-1. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 mai 2003 nr. 554.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for saker om:

-utlegg, jf tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7,
-tvangssalg av løsøre, jf tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 8 og
-tilbakelevering av løsøre til salgspanthaver, jf tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 9.
§ 2.Hovedregel

Når en saksøker skal tilkjennes erstatning for nødvendige sakskostnader ved tvangsfullbyrdelse som nevnt i § 1, kan saksøkeren ikke tilkjennes mer enn:

1.gebyret for tvangsfullbyrdelsen etter rettsgebyrloven § 14 og
2.et beløp lik rettsgebyret for kostnader ved skriving av begjæringen og andre alminnelige sakskostnader. Dersom hele eller mer enn halvparten av saksøkerens krav ikke skriver seg fra virksomhet som er merverdiavgiftspliktig, forhøyes satsen etter nr. 2 første punktum med et beløp tilsvarende den generelle satsen for merverdiavgift.

Med rettsgebyret menes i første ledd nr 2 rettsgebyret slik det til enhver tid er fastsatt i rettsgebyrloven § 1. Rettsgebyret på det tidspunkt begjæringen om tvangsfullbyrdelse inngis, anvendes. Domstolloven § 146 annet ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 9 mai 2003 nr. 554 (i kraft 1 juli 2003).
§ 3.Dekning av kostnader utover hovedregelen

Maksimalsatsene i § 2 første ledd nr 2 gjelder ikke når det er klart at saksøkeren eller dennes prosessfullmektig har hatt nevneverdig mer arbeid med saken enn det som er vanlig. Erstatningskravet må begrunnes.

Ved tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 8 og 9 forhøyes maksimalsatsene etter § 2 første ledd nr 2 med gebyret til det offentlige for nødvendig utskrift fra Løsøreregisteret, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 8-6 annet ledd jf § 9-3. Tilsvarende gjelder for gebyrer til det offentlige for nødvendig attest fra realregister som nevnt i § 8-6 tredje ledd.

Ved gjennomføring av tilbakelevering etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 9 kan saksøkeren uavhengig av maksimalsatsene i § 2 første ledd nr 2 tilkjennes erstatning for kostnadene ved å motta løsøret.

0Endret ved forskrift 9 mai 2003 nr. 554 (i kraft 1 juli 2003).
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1 januar 1993.

Forskriften gjelder ikke for saker om tvangsfullbyrdelse som fortsatt skal behandles etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse.