Forskrift om hvilken valuta en forsikringsgivers forpliktelse skal innfris i.

DatoFOR-1992-12-04-905
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1298
Ikrafttredelse01.01.1994 (EØS-avtalen)
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-69-§1-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om forsikringsgivers forpliktelse

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4 desember 1992 i medhold av lov 16 juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 1-4 bokstav a. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX punkt 7 (Rdir 88/357/EØF).

§ 1.Den valuta som forsikringsgiverens forpliktelser skal innfris i, skal bestemmes i samsvar med følgende regler:
§ 2.Når forsikringssummen i en avtale er uttrykt i en bestemt valuta, skal forsikringsgiveren innfri sine forpliktelser i denne valutaen.
§ 3.Når forsikringssummen i en avtale ikke er uttrykt i en valuta, skal forsikringsgiveren innfri sine forpliktelser i valutaen i den stat der risikoen består. Forsikringsgiveren kan likevel velge den valuta som premien er uttrykt i, dersom det finnes en rimelig begrunnelse for et slikt valg.

Dette kan være tilfelle dersom det allerede når avtalen inngås, virker sannsynlig at en skade vil bli betalt i premievalutaen og ikke i valutaen i den stat der risikoen består.

§ 4.Forsikringsgiveren kan gå ut fra at den valutaen som forsikringssummen skal betales i, vil være enten den som erfaringsmessig brukes eller, i mangel av slik erfaring, valutaen i den stat der vedkommende er etablert:
-for avtaler som dekker risikoer i klasse 4, 5, 6, 7, 11, 12 og 13 (bare produktansvar) i vedlegg A til direktiv 73/239/EØF, og
-for avtaler som dekker risikoer i andre klasser når forsikringssummen etter risikoens art skal betales i en annen valuta enn den som ville følge av ovennevnte regler.
§ 5.Når en skade er meldt til forsikringsgiveren og skal dekkes i en bestemt valuta som ikke er den som følger av ovennevnte regler, skal forsikringsgiverens forpliktelser dekkes i denne valutaen, særlig når den valuta som erstatningen skal utbetales i, er fastsatt ved rettsavgjørelse eller ved avtale mellom forsikringsgiveren og den sikrede.
§ 6.Når en skade takseres i en valuta som er kjent av forsikringsgiveren på forhånd, men som er forskjellig fra den som følger av ovennevnte regler, kan forsikringsgiverne dekke sine forpliktelser i denne valutaen.
§ 7.Denne forskriften trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft for Norge.