Forskrift om offentlig støtte.

DatoFOR-1992-12-04-907
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1992 1300
Ikrafttredelse01.01.1994 (EØS-avtalen)
Sist endretFOR-1996-09-13-904
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-11-27-117
Kunngjort
KorttittelForskrift om offentlig støtte

Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992 med hjemmel i lov av 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte, jf EØS-avtalens artikkel 61 flg. Fremmet av Næringsdepartementet. Endret 31 mars 1995 nr. 282, 13 sep 1996 nr. 904.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter alle eksisterende offentlige støtteordninger og alle planer om å innføre eller endre offentlig støtte til næringsvirksomhet som faller innenfor virkeområdet til EØS-avtalens art 61 flg.

Departementet kan gi nærmere regler om hvilke støttetiltak som er omfattet av lov om offentlig støtte og denne forskriften. Departementet kan også avgjøre i tvilstilfelle om et støttetiltak faller inn under loven og forskriften.

§ 2.Melding av støttetiltak

Departementet kan pålegge støttegiver å gi opplysninger om eksisterende støtteordninger.

Støttegiver skal, på nærmere fastsatte skjemaer, melde alle planer om å innføre eller endre offentlig støtte i henhold til § 1 til departementet.

Enkeltstående støttetildelinger eller støtteordninger unntas fra meldeplikt dersom støtten mottaker tildeles ikke bryter med vilkår for bagatellmessig støtte.

Støttetildelinger under godkjente støtteordninger er normalt også unntatt fra meldeplikten. For visse typer støtte, støtte til enkelte sektorer samt ved kumulasjon jf. § 3, må enkelttildelinger over visse terskelverdier meldes.

Meldepliktig støtte kan ikke utbetales før EFTAs overvåkingsorgan har godkjent meldingen.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om meldeplikten.

§ 3.Kumulasjon

Ved tildeling av støtte skal støttegiver kontrollere at støttemottaker til sammen fra offentlig kilder:

1.ikke tildeles støtte utenfor godkjente ordninger utover vilkårene for bagatellmessig støtte,
2.ikke tildeles støtte utover det støttenivå, som er fastsatt for det formål støtten er begrunnet i. Bagatellmessig støtte skal ikke regnes med,
3.ikke tildeles støtte til ulike formål utover det støttenivå som er fastsatt for enkeltprosjekt. Bagatellmessig støtte skal ikke regnes med.

Dersom den samlede støtte fører til at nivåene i nr. 1, 2 eller 3 overskrides skal støttetiltaket meldes i henhold til § 2.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om når kumulasjon utløser meldeplikt.

0Endret ved forskrifter 31 mars 1995 nr. 282, 13 sep 1996 nr. 904.
§ 4.Informasjonsplikt og vilkår

Støttemottager har plikt til å gi den informasjon som er påkrevet for at departementet og støttegiver kan kontrollere at regelene om offentlig støtte overholdes.

Støttegiver skal derfor ved tildelingen av offentlig støtte fastsette vilkår om:

1.departementet og støttegivers rett til å kreve fremlagt den informasjon fra støttemottaker som er påkrevet,
2.støttemotakers plikt til å opplyse om annen offentlig støtte,
3.departementets rett til å pålegge at ulovlig utbetalt støtte kan kreves tilbakebetalt,
4.departementets rett til å pålegge at støtteordninger skal endres eller avvikles,
5.at støttemottager ikke må motta bagatellmessig støtte til samme virksomhet i et slikt omfang at den overstiger den samlede tillatte grense for bagatellmessig støtte på 100.000 ECU over en periode på tre år.
0Endret ved forskrift 13 sep 1996 nr. 904.
§ 5.Tilbakebetaling av støtte mv

Departementet kan pålegge støttegiver å kreve tilbakebetalt ulovlig utbetalt støtte som blir funnet å være i strid med EØS-avtalens regelverk. Vilkårene for et eventuelt krav om tilbakebetaling av støtte fastsettes av departementet i det enkelte tilfelle. Rentesatsen på tilbakebetalingskravet skal baseres på markedsrenten. Renten skal vanligvis løpe fra den dag da støtten er mottatt til tilbakebetalingstidspunktet.

Departementet kan videre pålegge støttegiver å avvikle eller endre støtteordninger. Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser i det enkelte tilfelle.

§ 6.Rapportering om utbetalt støtte

Departementet kan pålegge støttegiver å utarbeide rapporter over tildelingen av støttemidler. Departementet kan fastsette nærmere retningslinjer for rapporteringsplikten.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt EØS-avtalen trer i kraft for Norge.