Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XVI punkt 6 (Rfo EØF/Euratom nr. 1182/71) om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter

DatoFOR-1992-12-04-910
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1992 1345
Ikrafttredelse01.01.1994 (EØS-avtalen)
Sist endretFOR-2006-04-07-404
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-73-§16
Kunngjort
Rettet01.01.2017 (hjemmel)
KorttittelForskrift om tidsfrister i EØS-avtalen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 16. Fremmet av Næringsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 16.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVI punkt 6 (Rfo EØF/Euratom) nr. 1182/71).
Endringer: Endret ved forskrift 7 april 2006 nr. 404.
Rettelser: 01.07.2012 (hjemmel), 01.01.2017 (hjemmel).

§ 1. - Forordningens innhold

Artikkel 1.

Dersom ikke annet er bestemt, får denne forordning anvendelse på rettsakter som er eller blir omfattet av EØS-avtalen.

Kapittel I. Frister

Artikkel 2.
1.I denne forordning menes med helligdager eller fridager alle dager som har denne benevnelsen i den EØS-stat eller det EØS organ som skal utføre en handling.

I den forbindelse skal EFTA-statene sende EFTAs overvåkningsorgan en liste over de dager som er helligdager eller fridager i henhold til deres lovgivning. EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen skal i De Europeiske Fellesskaps Tidende, EØS-seksjonen og i et eget EØS-tillegg offentliggjøre listene fra EØS-statene sammen med en oversikt over helligdager og fridager i EØS-organene.

2.I denne forordning menes med virkedager alle dager som ikke er helligdager eller fridager, søndager eller lørdager.
Artikkel 3.
1.Når en frist uttrykt i timer skal beregnes i fra det tidspunkt en begivenhet inntreffer eller en handling utføres, skal den timen da begivenheten inntreffer eller handlingen utføres, ikke regnes som en del av den aktuelle fristen.

Når en frist uttrykt i dager, uker, måneder eller år skal beregnes fra det tidspunkt en begivenhet inntreffer eller en handling utføres, skal den dagen da begivenheten inntreffer eller handlingen utføres ikke regnes som en del av fristen.

2.Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1 og 4.
a)skal en frist uttrykt i timer begynne å løpe fra begynnelsen av den første timen og utløpe ved slutten av den siste timen av fristen,
b)skal en frist uttrykt i dager begynne å løpe fra begynnelsen av den første timen av fristens første dag og utløpe ved slutten av den siste timen av fristens siste dag,
c)skal en frist uttrykt i uker, måneder eller år begynne å løpe fra den første timen av fristens første dag og utløpe ved slutten av den siste timen av den dagen i fristens siste uke, måned eller år som faller på samme ukedag eller samme dato som den dag fristen begynte å løpe. Dersom en frist uttrykt i måneder eller år skulle utløpe på en dag som ikke forekommer i fristens siste måneder, skal fristen utløpe ved slutten av den siste timen av denne månedens siste dag,
d)skal en måned settes til 30 dager ved beregningen av frister som omfatter deler av måneder.
3.Fristene omfatter helligdager og fridager, søndager og lørdager med mindre disse dagene uttrykkelig er unntatt eller fristene er uttrykt i virkedager.
4.Dersom den siste dagen av en frist som ikke er uttrykt i timer faller på en helligdag eller fridag, søndag eller lørdag, skal fristen utløpe ved slutten av den siste timen av neste virkedag.

Denne bestemmelsen får ikke anvendelse for frister som regnes bakover fra en bestemt dato eller begivenhet.

5.Alle frister på to eller flere dager skal omfatte minst to virkedager.

Kapittel II. Datoer og tidspunkter

Artikkel 4.
1.Med mindre annet er bestemt i denne artikkel, får bestemmelsene i artikkel 3 med unntak av nr. 4 og 5 anvendelse på tidspunktet da EØS-avtalens rettsakter eller enkeltbestemmelser i disse rettsaktene trer i kraft, får virkning eller iverksettes, eller på tidspunktet da deres gyldighet eller virkning opphører eller de ikke lenger skal anvendes.
2.Dersom tidspunktet da EØS-avtalens rettsakter eller enkeltbestemmelser i disse rettsaktene trer i kraft, får virkning eller iverksettes er fastsatt til en bestemt dato, skal tidspunktet være begynnelsen av den første timen av den dag som tilsvarer denne dato.

Denne bestemmelsen får anvendelse også dersom nevnte rettsakter eller bestemmelser trer i kraft, får virkning eller iverksettes innen et visst antall dager etter det tidspunkt en begivenhet inntreffer eller en handling utføres.

3.Dersom tidspunktet da gyldigheten eller virkningen av EØS-avtalens rettsakter eller enkeltbestemmelser i disse rettsaktene opphører, eller de ikke lenger skal anvendes, er fastsatt til en bestemt dato, skal tidspunktet være slutten av den siste timen av den dag som tilsvarer denne dato.

Denne bestemmelsen får anvendelse også dersom gyldigheten eller virkningen av nevnte rettakter eller bestemmelser skal opphøre, eller de ikke lenger skal anvendes, innen et visst antall dager etter det tidspunkt en begivenhet inntreffer eller en handling utføres.

Artikkel 5.
1.Med mindre annet er bestemt i denne artikkel, får bestemmelsene i artikkel 3 med unntak av nr. 4 og 5 anvendelse når en handling kan eller skal utføres på et bestemt tidspunkt i henhold til en rettsakt omfattet av EØS-avtalen.
2.Dersom en handling kan eller skal utføres på en bestemt dato i henhold til en rettsakt omfattet av EØS-avtalen, kan eller skal den utføres mellom begynnelsen av den første timen og slutten av den siste timen av den dag som tilsvarer denne dato.

Denne bestemmelsen får anvendelse også når en handling i henhold til en rettsakt omfattet av EØS-avtalen kan eller skal utføres innen et visst antall dager etter det tidspunkt en begivenhet inntreffer eller en handling utføres.

§ 2. - Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft for Norge.