Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

DatoFOR-1992-12-04-915
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1992 1357
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2014-02-14-137 fra 01.04.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-30-§13-2
Kunngjort
Rettet01.02.2012 (hjemmel)
KorttittelForskrift til sosialtjenesteloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992 med hjemmel i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 1-2, § 7-6, § 7-9, § 7-10, § 7-11, § 7-12, § 11-2, § 11-4, § 11-5 og § 12-2 og lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 femte ledd. Fremmet av Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 13-2.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 jan 1993 nr. 22, 10 des 1993 nr. 1131, 18 mars 1994 nr. 218, 6 jan 1995 nr. 20, 19 mai 1995 nr. 480, 25 april 1997 nr. 385, 12 des 1997 nr. 1300, 22 des 1999 nr. 1378, 5 jan 2001 nr. 10, 21 des 2001 nr. 1484, 13 des 2002 nr. 1496, 30 juni 2006 nr. 768, 1 des 2006 nr. 1326, 22 des 2008 nr. 1541, 16 des 2009 nr. 1553, 20 des 2010 nr. 1755, 16 des 2011 nr. 1255, 17 jan 2013 nr. 61, 14 feb 2014 nr. 137.
Endres ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).

Kapittel 1. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 16 des 2011 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 2. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).

Kapittel 3. Tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester

0Overskriften endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1496 (i kraft 1 jan 2003), 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-1.Virkeområde.

Fylkesmannen fører tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester som ikke er tatt inn i kommunens plan, jf. sosialtjenesteloven § 7-10.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1496 (i kraft 1 jan 2003), 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-2 - § 3-16.(Opphevet 1 jan 2007, jf forskrift 1 des 2006 nr. 1326).

Kapittel 4. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).

Kapittel 5. Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg for og behandling av rusmiddelmisbrukere

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for institusjoner for rusmiddelmisbrukere som er tatt inn på fylkeskommunens planer, jf. sosialtjenesteloven §§ 7-2 og 7-4.

Forskriften gjelder videre for private institusjoner for rusmiddelmisbrukere som ikke er tatt inn på fylkeskommunens planer, jf. sosialtjenesteloven § 7-10.

Forskriften gjelder for rusmiddelmisbrukere som er tatt inn i institusjon etter eget samtykke, jf. sosialtjenesteloven § 6-1 og § 6-3, etter midlertidige vedtak fattet av sosialtjenesten og etter vedtak i fylkesnemnda, jf. sosialtjenesteloven § 6-2 og § 6-2a, med mindre annet framgår av den enkelte bestemmelse.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-2.Vern om personlig integritet

Institusjonen skal drives på en slik måte at beboernes personlige integritet blir ivaretatt.

Så langt det er forenlig med formålet med oppholdet i institusjonen og med institusjonens ansvar for driften, skal den drives slik at beboernes mulighet til å bestemme over seg selv, blir ivaretatt.

Med de begrensninger som er nevnt i annet ledd skal bl.a.

1)forholdene legges til rette for at beboerne får delta i utformingen av institusjonens daglige liv og andre forhold som berører den enkelte beboer,
2)forholdene legges til rette for at beboerne skal ha anledning til å dyrke sine private interesser og hobbyer,
3)institusjonen vise respekt og ta hensyn til den enkelte beboers livssyn og kulturelle bakgrunn,
4)beboerne ikke mot sin vilje pålegges å delta i samtaler eller møter o.l. av religiøs eller partipolitisk karakter,
5)beboerne ha det samvær med andre beboere eller utenforstående som de selv ønsker.
0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-3.Medisinsk behandling

Institusjonen skal sørge for at beboerne får nødvendig medisinsk tilsyn og behandling under oppholdet på institusjonen.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-4.Postforsendelser

Sensur av beboernes post er forbudt.

Beboerne skal med følgende begrensninger fritt kunne motta og sende post:

Post som kommer inn til eller går ut fra institusjonen kan kontrolleres når det er begrunnet mistanke om at forsendelsen inneholder berusende eller bedøvende midler, eller gjenstander som kan medføre skade på person eller ting.

Kontrollen skal foregå ved at posten åpnes av styrer eller stedfortreder i nærvær av postens mottaker eller avsender.

Vedtak om kontroll av post skal protokollføres og begrunnes. Protokollen skal legges frem for tilsynsmyndigheten.

Ved klage over vedtak om kontroll skal ikke kontrollen foretas før klagebehandlingen er avsluttet.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-5.Rusmidler og farlige gjenstander

Institusjonen kan bestemme at det er forbudt å ta med og oppbevare alkoholholdige drikkevarer, legemidler og andre berusende midler i institusjonen. Ulovlige rusmidler og farlige gjenstander er det uansett forbudt å medbringe.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-6.Kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler

Styrer og stedfortreder kan, ved inntak eller under oppholdet i institusjonen, bestemme at det skal foretas kroppsvisitasjon og ransaking av beboerens rom og eiendeler dersom det er begrunnet mistanke om at beboeren oppbevarer rusmidler, medikamenter eller farlige gjenstander. Kroppsvisitasjon etter denne bestemmelsen kan bare omfatte kroppens overflater og munnhulen.

Ransaking av rom og eiendeler skal foregå mens beboeren er tilstede med mindre det er uforholdsmessig vanskelig fordi beboeren har forlatt institusjonen uten samtykke, ikke vil være tilstede eller lignende.

Vedtak om kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler skal protokollføres og begrunnes. Protokollen skal legges fram for tilsynsmyndigheten.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-7.Beslaglegging og tilintetgjørelse

Rusmidler, herunder legemidler, som blir funnet ved inntak eller under oppholdet i institusjonen, kan beslaglegges og tilintetgjøres. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

Legemidler som er forskrevet av lege utenfor institusjon, kan besluttes tilintetgjort eller beslaglagt etter samråd med lege.

Farlige gjenstander kan beslaglegges, overleveres politiet eller tilintetgjøres. Ulovlige gjenstander skal overleveres politiet.

Vedtak om beslaglegging og tilintetgjørelse skal protokollføres og begrunnes. Det skal fremgå hva som er beslaglagt eller tilintetgjort. Protokollen skal legges frem for tilsynsmyndigheten.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-8.Urinprøve

Ved frivillig inntak i institusjon kan rusmiddelmisbrukeren gi samtykke til at det kan tas urinprøver for å avdekke rusmiddelmisbruk under oppholdet. Samtykket må være skriftlig og avgis før oppholdet begynner.

Ved inntak i institusjon etter sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a, kan urinprøve bare kreves avlagt dersom det følger av fylkesnemndas vedtak.

Institusjonene skal ha regler for når urinprøve kan kreves avlagt, prosedyrer rundt avleggelsen og hvilke følger det kan få at det avlegges positiv prøve eller at prøve nektes avlagt. Urinprøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver.

Rusmiddelmisbrukeren skal gjøres kjent med reglene før samtykke avgis ved inntak på grunnlag av eget samtykke, jf. første ledd, eller ved oppholdets begynnelse ved inntak etter vedtak i fylkesnemnda, jf. annet ledd.

0Endret ved forskrifter 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000), 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2013 nr. 61. Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-9.Tilbakeføring ved rømming

Dersom en rusmiddelmisbruker som kan holdes tilbake i institusjon uten eget samtykke rømmer, kan han tilbakeføres. Pågripelse og tilbakeføring av rusmiddelmisbrukeren skal skje på en så skånsom måte som mulig.

Ved rømming skal institusjonen straks varsle sosialtjenesten, og om nødvendig politiet. I samarbeid med institusjonen skal sosialtjenesten sette i verk nødvendige tiltak for å tilbakeføre rusmiddelmisbrukeren til institusjonen.

Sosialtjenesten avgjør videre hvilke tiltak som skal settes i verk. Sosialtjenesten kan bestemme at tilbakeføring ikke skal skje dersom den finner at en tilbakeføring ikke er hensiktsmessig.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-10.Besøk i institusjonen

Beboeren kan, med de begrensninger som følger av annet ledd, fritt motta besøk i institusjonen, og forholdene skal legges til rette for gjennomføringen av slike besøk.

Institusjonen kan nekte beboeren besøk for en kort periode hvis det er nødvendig av hensyn til behandlings- eller rehabiliteringsopplegget. Det er ikke adgang til å nekte beboeren besøk av advokat, representant for offentlig myndighet, prest, annen sjelesørger eller lignende. Besøk kan heller ikke nektes dersom det vil være urimelig i det konkrete tilfellet.

Vedtak om å nekte beboeren besøk skal protokollføres og begrunnes. Protokollen skal legges frem for tilsynsmyndigheten.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-11.Korte fravær fra institusjonen

Med de begrensninger som følger av annet og tredje ledd, skal beboerne fritt kunne bevege seg utenfor institusjonsområdet.

Ved institusjoner der behandling, rehabilitering eller avrusing er hovedformålet med oppholdet, kan fravær nektes dersom det er nødvendig for opplegget at beboeren er tilstede.

Er beboeren plassert i institusjon på grunnlag av vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 6-2, 6-2a, eller 6-3, barnevernloven §§ 4-24 eller 4-26 eller fengselsloven § 12, kan institusjonen begrense adgangen til å forlate institusjonen i den utstrekning det er hjemlet i vedtaket.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-12.Lengre fravær fra institusjonen (permisjoner)

Beboerne skal ha rett til permisjoner etter avtale med institusjonen.

Ved institusjoner der behandling, rehabilitering eller avrusing er hovedformålet med oppholdet, kan permisjon nektes dersom det er nødvendig for opplegget at beboeren er tilstede.

Er beboeren plassert i institusjon på grunnlag av vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 6-2, 6-2a, eller 6-3, barnevernloven §§ 4-24 eller 4-26 eller fengselsloven § 12, kan institusjonen begrense adgangen til permisjon, i den utstrekning det er hjemlet i vedtaket.

I institusjoner som har til formål å være et botilbud, kan beboeren være fraværende fra institusjonen i inntil 4 sammenhengende uker uten å miste rett til plassen, under forutsetning av at institusjonen har fått beskjed om fraværet. Fravær utover 4 uker er bare tillatt når det er avtalt med institusjonen og den kommune som betaler oppholdet.

Står beboeren i fare for å miste plassen ved institusjonen, skal vedkommende varsles om dette og gis anledning til å uttale seg, før beslutning om tap av plassen tas. Er ikke beboeren å finne når varsel er forsøkt gitt på forsvarlig måte, eller unnlater beboeren å svare tross varsel, kan beslutning om tap av plassen tas uten at beboeren har uttalt seg.

For øvrig kan plassen, under lengre fravær, stilles til disposisjon for andre. Beboeren bør gjøres oppmerksom på dette.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-13.Oppbevaring av økonomiske midler

Institusjonen skal ha betryggende oppbevaringsmuligheter for beboerens penger og verdisaker. Oppbevaring skjer mot kvittering.

Dersom institusjonen påtar seg forvaltning av beboernes midler, må betryggende plassering og kontroll foretas. Midlene må være tilgjengelige for beboeren dersom ikke annet er avtalt.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-14.Tvang som ledd i behandlingen

Tvangsmedisinering eller fysisk tvang er ikke tillatt som ledd i behandlingen.

Påtvungen arbeidsinnsats er bare tillatt som ledd i behandlingen der det inngår som en del av et rehabiliterings- eller behandlingsopplegg.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-15.Tvang som straff

Bruk av korporlig refsing, isolasjon, mekaniske tvangsmidler, permisjonsnekting, utgangsforbud, arbeidspålegg, økonomiske sanksjoner eller tvangsmedisinering er ikke tillatt som straff.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-16.Tvang i nødsituasjoner

Dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge øyeblikkelig fare for skade på person eller vesentlig skade på eiendom, kan det etter alminnelige nødretts- og nødvergebetraktninger anvendes nødvendig tvang. Det er imidlertid en forutsetning at lempeligere midler vurderes nytteløse eller har vist seg åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.

Tvangsbruken må i slike tilfelle ikke overstige det som er nødvendig for å avverge skaden. Tiltaket skal opphøre straks skaden eller faren er avverget.

Bruk av tvang som sikkerhetsforanstaltning kan bare besluttes av institusjonens leder eller den han/hun gir fullmakt. Tvangsmedisinering må i slike tilfelle bare besluttes av og utføres av kompetent medisinsk personell.

Dersom situasjonen gjør det nødvendig å isolere beboeren, jf. første ledd, skal minst en av personalet alltid være til stede i rommet eller i naborom med ulåst dør til isolatet. Isolering er bare tillatt i rom med vindu og med minst 8 m² gulvflate.

Vedtak om bruk av tvangsmidler skal begrunnes, og det skal føres egen tvangsprotokoll når tvangsmidler har vært benyttet. Protokollen forevises tilsynsmyndigheten, jf. sosialtjenesteloven §§ 7-9 og 7-10 og denne forskrifts kapittel 3.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-17.Klager

Beslutninger i henhold til forskriften kan beboerne, deres pårørende, verge/hjelpeverge og annen person som ut fra sin kontakt med den enkelte beboer må anses å kunne representere denne, ta opp med fylkesmannen eller institusjonens tilsynsutvalg dersom slikt utvalg er oppnevnt jf. sosialtjenesteloven §§ 7-9 og 7-10 og denne forskrifts § 3-10.

Klager som gjelder tvangsbruk kan alltid rettes direkte til fylkesmannen. Fylkesmannen prøver om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Institusjonens leder må gjøre klageadgangen og adgangen til å ta opp brudd på forskriften med tilsynsmyndigheten kjent for dem som er nevnt i første ledd. Det skal leveres ut skriftlig materiale om dette.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).
§ 5-18.Avtaler

Det kan ikke inngås avtaler med beboerne om regler under institusjonsoppholdet som innskrenker de rettigheter klientene har etter denne forskrift.

0Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000). Oppheves ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1003 (i kraft 1 nov 2016).

Kapittel 6. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 14 feb 2014 nr. 137 (i kraft 1 april 2014).

Kapittel 7. Hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjeneste - sosialtjenestelovens § 7-12.

§ 7-1.Virkeområde.

Denne forskriften gjelder de boliger med heldøgns omsorgstjenester som kommunen har ansvaret for etter sosialtjenesteloven § 7-5.

Boliger som er regulert i andre lover omfattes ikke av denne forskriften

§ 7-2.Hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjenester.

Som bolig med heldøgns omsorgstjenester regnes:

a)aldershjem
b)bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg, herunder avlastningsboliger.
c)privat forpleining
§ 7-3.Retten til å bringe tvilstilfeller inn for fylkesmannen.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven kap. 7.

§ 7-4.Melding til fylkesmannen.

Kommunen skal gi melding til fylkesmannen om kommunens boliger med heldøgns omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven og tilsvarende private tiltak kommunen har avtale med etter lovens § 7-4, jf. § 7-5 første ledd siste setning.

Kapittel 8. Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv. - sosialtjenesteloven § 11-2 og kommunehelsetjenesteloven § 2-3 femte ledd.

0Endret ved forskrift 5 jan 2001 nr. 10.
I. Vederlag utenfor institusjon.
§ 8-1.Tjenester som det er adgang til å kreve vederlag for.

Kommunen kan kreve vederlag for de tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a som det ikke er gjort unntak for i forskriftens § 8-2 nr 2.

Vederlag kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene.

0Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998).
§ 8-2.Begrensninger i adgangen til å kreve vederlag

Det kan ikke kreves vederlag for:

1.hjemmesykepleie etter lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3
2.praktisk bistand og opplæring etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov
3.avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b. Med avlastningstiltak menes i denne forskrift tiltak som settes i verk til hjelp for den som har særlig tyngende omsorgsarbeid i tillegg til tjenester den omsorgstrengende er tildelt i samsvar med bestemmelsene i § 4-2 bokstavene a, c og d
4.støttekontakt som tildeles personer eller familier som nevnt i lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav c
5.omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav e.
0Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998).
§ 8-3.Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser m.v. for de enkelte tjenester.

Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av vederlag og betalingssatser for de tjenester som er nevnt i § 8-1.

Vederlaget må likevel ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Betales tjenestene etter en abonnementsordning kan vederlaget ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter.

Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10% av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime.

Vederlaget kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger.

Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue.

0Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998).
§ 8-4.Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.

Når kommunen bestemmer det maksimale vederlag en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i § 8-1 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn som nevnt i § 8-2 nr. 5 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget.

Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester som nevnt i § 8-1 ikke overstige et utgiftstak på kroner 165 pr. måned.

Til husstanden regnes bare ektefeller/samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov.

Hvis et av husstandens medlemmer betaler vederlag for langtidsopphold etter § 3 jf. § 6 i forskriften 26. april 1995 nr. 392 om vederlag for opphold i institusjon m.v. - eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i annet ledd.

Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av vederlag for tjenester som nevnt i § 8-1.

For adgangen til å beregne vederlag for annen praktisk bistand enn den som er nevnt i § 8-1 gjelder § 8-3 annet til og med femte ledd tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 6 jan 1995 nr. 20, 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998), 5 jan 2001 nr. 10, 22 des 2008 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2009), 16 des 2009 nr. 1553 (i kraft 1 jan 2010), 20 des 2010 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2011).
§ 8-5.Klage.

Vedtak om betaling etter denne forskrift kan påklages til fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøving av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel bare endre et vedtak om betaling for tjenester som nevnt i § 8-1 når skjønnet er åpenbart urimelig.

For vedtak om betaling for tjenester etter kommunehelsetjenesteloven gjelder forvaltningslovens §§ 28-34 fullt ut.

0Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998).
II. Vederlag for opphold i institusjon m v.
§ 8-6.Vederlag for opphold i institusjon og bolig med heldøgns omsorgstjenester.

Kommunen kan kreve vederlag for opphold i institusjoner for rusmiddelmisbrukere og boliger med heldøgns omsorgstjenester som nevnt i lov om sosiale tjenester §§ 7-1, 7-5 og 7-10, jf. § 4-2, når kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slike institusjoner eller boliger, eller har stillet garanti for oppholdet.

Ved beregning av vederlaget gjelder forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv., fastsatt av Sosialdepartementet 26. april 1995 nr. 392 med senere endringer.

0Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998), 5 jan 2001 nr. 10.

Kapittel 9. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).

Kapittel 10. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).

Kapittel 11. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).

Kapittel 12. Ikrafttredelse.

§ 12-1.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1993.