Forskrift om fordeling av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS.

DatoFOR-1992-12-11-1056
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1992 1673
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103
Kunngjort
KorttittelForskrift om fordeling av spilleoverskudd

Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1992 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. Fremmet av Kulturdepartementet.

§ 1.Kongen foretar hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, fordelingen av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS på hovedposter.
§ 2.Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster.

Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen.

§ 3.Hovedretningslinjer for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS skal være:
a)at midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg,
b)at det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver,
c)at det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner berettiget til stønad.
§ 4.Forskriften trer i kraft 1. januar 1993.