Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg IV som retter seg mot private rettssubjekter (rådsdirektiv 76/491/EØF og 90/377/EØF) med hjemmel i lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 57 annet punktum.

DatoFOR-1992-12-11-1064
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 1992 1677
Ikrafttredelse01.01.1994 (EØS-avtalen)
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§57
Kunngjort
KorttittelForskrift om EØS-avtalen i norsk rett

Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1992 med hjemmel i lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 57 annet punktum. Fremmet av Olje- og energidepartementet.

§ 1.Departementet kan pålegge foretak å gi opplysninger som nevnt i EØS-avtalens vedlegg IV punkt 3 (Rådsdirektiv 76/491/EØF) artikkel 2 til departementet hvert kvartal.
§ 2.Departementet kan pålegge foretak å gi opplysninger som nevnt i EØS-avtalens vedlegg IV punkt 7 (Rådsdirektiv 90/377/EØF) artikkel 1 til departementet 1. januar og 1. juli hvert år.
§ 3.Forskriften gjelder ikke for Svalbard.
§ 4.Forskriften trer i kraft fra den tid Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde trer i kraft for Norge.